Verblijfsrecht

Verblijfsrecht voor EU-burgers

Is de verblijfswet (Aufenthaltgesetz) voor mij, als EU-burger, wel van toepassing? 
Voor EU-burgers en hun familieleden is de verblijfswet niet van toepassing. Voor deze personen is de wet algemene vrije vestiging van EU-burgers (Freizügigkeitsgesetz/EU) uitgevaardigd. De wet vrije vestiging van EU-burgers verwijst echter in volgende gevallen naar de verblijfswet: (i) als de verblijfswet een gunstigere rechtspositie tot stand brengt dan de wet vrije vestiging, (ii) als vastgesteld wordt dat een recht op vrije vestiging niet meer bestaat, of (iii) als voorschriften van de verblijfswet in dat geval uitdrukkelijk van toepassing verklaard worden.

Voor welke EU-burgers geldt het recht van vrije vestiging?

In het gemeenschapsrecht is vastgelegd welke groepen het recht van vrije vestiging genieten: werknemers, zelfstandig gevestigde werkenden, leveraars van diensten, ontvangers van diensten, verblijfsgerechtigden, gepensioneerden, studenten, andere niet-actieven, alsmede hun familieleden. Voor de niet-actieve EU-burgers (gepensioneerden, studenten, andere niet-actieven) gelden bijzondere voorwaarden. Zij genieten alleen dan het vrije vestigingsrecht, als ze over een uitgebreide ziektekostenverzekering en voldoende middelen van bestaan beschikken. De middelen van bestaan moeten zo berekend zijn, dat er geen beroep hoeft te worden gedaan op sociale uitkeringen.

Waar moet ik als EU-burger of als familielid met vrij vestigingsrecht op letten?

Als EU-burger of als familielid met vrij vestigingsrecht geniet u ook aanhoudend het recht op toegang en verblijf in Duitsland. U hoeft geen maatregelen te nemen: uw verblijfsvergunning EG geldt zonder meer als verklaring van het verblijfsrecht.

Emigratieavond

Iedere dinsdag avond is emigratie avond bij ons op kantoor !


Geen verkoop praatjes en geen souvenir verkoop...
En vooral geheel vrijblijvend voor u !
U dient zich wel vooraf via de mail aan te melden

Hebben EU-burgers met vrij vestigingsrecht na 1 Januari 2005 nog een verblijfsvergunning-EU nodig?

Nee. EU-burgers met vrij vestigingsrecht krijgen van rechtswege een verklaring van het verblijfsrecht. EU-burgers melden zich, evenals Duitsers, overeenkomstig de meldvoorschriften van het bondsland waar zij een woning hebben betrokken, bij het bevolkingsbureau. Hierbij geven zij in de regel informatie over hun recht op vrije vestiging (bijvoorbeeld als werknemer). Het bevolkingsbureau stuurt deze informatie naar de vreemdelingendienst, die dan van rechtswege de verklaring afgeeft.

Hebben familieleden van EU-burgers met vrij vestigingsrecht, ook als deze familieleden niet de nationaliteit van een EU-lid hebben, nog steeds een verblijfsvergunning-EU

Ja. Deze verblijfsvergunning-EU hoeft echter niet meer aangevraagd te worden; zij wordt van rechtswege afgegeven.

Onder welke voorwaarden verwerven EU-burgers een permanent verblijfsrecht?

EU-burgers die sinds vijf jaar onafgebroken legaal in de Bondsrepubliek verblijven, verwerven een permanent verblijfsrecht. Dit betekent dat ze een verblijfsrecht hebben, onafhankelijk van gegeven voorwaarden bij het vrije vestigingsrecht. Behalve voor EU-burgers met vrij vestigingsrecht, geldt dit ook voor de echtgenoten en de onderhoudsberechtigde kinderen, als zij vijf jaar legaal in de Bondsrepubliek hebben verbleven.

Kunnen EU-burgers met vrij vestigingsrecht uitgewezen worden?

EU-burgers met vrij vestigingsrecht kunnen hun verblijfsrecht alleen verliezen om redenen van de openbare orde, veiligheid of gezondheid. De nieuwe wet spreekt in dit verband niet over uitwijzing, maar over de vaststelling van het verlies op het vrije vestigingsrecht. Voor zo’n vaststelling gelden bijzondere strenge voorwaarden. Er moet sprake zijn van een daadwerkelijke en voldoende zware bedreiging van de openbare orde of veiligheid, die een fundamenteel belang van de samenleving aangaat. Deze bedreiging moet uitgaan van het persoonlijk gedrag van de EU-burger. Pas als het verlies onaanvechtbaar vastgesteld is, ontstaat de uitreisverplichting. Als de EU-burger zijn uitreisverplichting niet vrijwillig nakomt, kan hij uitgezet worden.

Woningen voor 60-plussers

Wonen op de begane grond: Kijk hier

 

Uw onafhankelijke partner bij de aankoop van een huis in Duitsland