Ziektekosten

Algemeen
Wij doen er veel moeite voor om u te voorzien van duidelijke en actuele informatie, fouten zijn echter niet altijd te voorkomen. Als u commentaar of aanvullende informatie heeft dan horen wij dat graag via het volgende emailadres: [email protected] algemene informatie over de zorgverzekering en buitenland verwijzen wij u naar de volgende website:

Voormalige College van Zorgverzekeraars (Cvz) is nu veranderd naar het Zorginstituut Nederland  LINK

Wie betalen de buitenlandbijdrage Zvw ?
Woont u in Duitsland  en ontvangt een uitkering of pensioen uit Nederland moet u de zogenaamde buitenlandbijdrage Zvw aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betalen (Het gaat dan niet om een ziektewetuitkering of een uitkering uit een levensloopregeling)
U hebt geen inkomsten uit arbeid
U bent in Nederland niet verplicht verzekerd voor de WLZ (Wet langdurige zorg)

Voor meer informatie over de gevolgen als u in het buitenland woont kunt u de volgende websites raadplegen:

Zorginstituut Nederland  LINK

Belastingdienst  LINK

Dit betaalt u voor uw ziektekostenverzekering (+Awbz) als u in het buitenland woont!

Uw situatie Verzekerd bij Kosten
U werkt in NL
(u bent grensarbeider)
Basispakket in Nederland, verzekeraar naar keuze.
Actief dienende militairen: SZVK
Nominale premie Zvw
Inkomensafh. bijdrage  7,5%
Awbz bijdrage 12,65 %
U werkt niet/heeft geen inkomen uit NL (gezinsleden van grensarbeiders)
Zie ook opmerking 1.
Registratie bij CVZ voor woonlandpakket (Nederlandse verzekeraar verstrekt E106 form.)
€ 91,75 per maand
(x woonlandfactor 0,7078) bijdrage aan CVZ. Onder 18 jaar geen bijdrage
Uitkeringsgerechtigd (pensioen, AOW, ANW, WAO, etc.) Registratie bij CVZ voor woonlandpakket (E121 form.)
Ook voor gezinsleden E121
€ 91,75 nominale bijdrage

7,5% over WIA/ WAO/WAZ/ANW. 
5,4% over AOW en overige inkomsten.
12,65 % AWBZ bijdrage
Bedragen x woonlandfactor (voor Duitsland 0,7078) 
Militairen met FLO
(Ukw-uitkering)
Registratie bij CVZ voor woonlandpakket (E121 formulier)
Ook voor gezinsleden E121
€ 91,75 nominale bijdrage
5,4 % over UKW-uitkering ***

12,65 % AWBZ bijdrage
Bedragen x woonlandfactor (voor Duitsland 0,7078)
*** Wordt gecompenseerd door defensie.
** Wat is woonlandpakket ?klik hier voor meer info!
Verzekerd bij Krankenkasse + Pflegeversicherung
Financiële afhandeling vindt plaats direct tussen Krankenkasse en Cvz/ zorg- verzekeraar. Premie wordt betaald aan Cvz/Bel.dienst.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd!

Maximum premie-inkomen:
Inkomensafhankelijke bijdrages worden berekend over een maximaal premie-inkomen van
€ 51.414,-

Awbz bijdrage:

eboren voor 1 januari 1946: 33.555,- euro/geboren na 31 december 1945: 33.363,- euro.

*Op uw AWBZ-bijdrage kunnen eventueel een of meer heffingskortingen van toepassing zijn.

Er is in deze tabel geen rekening gehouden met eventuele zorgtoeslag en aanvullende verzekering(en).

Opmerking 1.
De zogenoemde “bijdrage AWBZ” is géén AWBZ-premie, maar een onderdeel van de totale bijdrage. Door toepassing van de woonlandfactor betaalt u immers alleen voor de zorg die u in uw woonland kunt ontvangen. Omvat die zorg veel zorg die in Nederland in de AWBZ is opgenomen, dan zal de woonlandfactor hoger zijn dan voor landen waar AWBZ-zorg weinig voorkomt.

Opmerking 2.
Uitkeringsgerechtigden en gezinsleden van grensarbeiders (die in Nederland werken en in Duitsland wonen) kunnen kiezen waar zij gebruik maken van zorg: In Nederland of in Duitsland. Klik hier voor meer informatie !

Volg het laatste nieuws op het blog

Uw situatie in het buitenland

Betekenis van de categorieën:

Categorie 1 U dient zich te verzekeren voor het woonlandpakket bij een verzekeraar in uw woonland. Hiervoor moet u contact opnemen het CVZ.
Categorie 2 U dient een zorgverkering af te sluiten in Nederland plus (eventueel) aanvullende verzekering. Uw gezinsleden dienen zich te verzekeren voor het woonlandpakket bij een verzekeraar in uw woonland. Hiervoor moet u contact opnemen het CVZ.
Categorie 3 U dient een particuliere buitenlandverzekering af te sluiten. Dit kan bij diverse verzekeraars in Nederland. U kunt er ook voor kiezen zich te verzekeren in uw woonland.
Categorie 4 U dient een zorgverkering af te sluiten in Nederland plus (eventueel) aanvullende verzekering.
Categorie 5 U dient een particuliere buitenlandverzekering af te sluiten. Dit kan bij diverse verzekeraars in Nederland.

* De EU / EER landen zijn: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland
De verdragslanden zijn: Bosnië-Herzegovina, Kaapverdische eilanden, Kroatië, Macedonië, Marokko, Servië-Montenegro, Tunesië en Turkije
** Onder pensioen of uitkering wordt verstaan: alle wettelijke pensioenen, regelingen voor vervroegd pensioen of vervroegd uittreden en de uitkeringen: AOW, AKW, ANW, WAO, WIA, WAHJONG, WAZ en ZW. Let op: wanneer u ook een pensioen of uitkering vanuit uw woonland ontvangt, dan moet u hier “nee” kiezen.

Premie/bijdrage

Premie/bijdrage

U betaalt uw zorgverzekeraar een nominale premie Zvw.
Uw werkgever betaalt uw inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en houdt uw inkomensafhankelijke premie AWBZ in.
Pakket medische zorg/vergoedingen
Als u zich hebt ingeschreven bij de verzekeringsinstelling in het land waar u woont, hebt u recht op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van dat land. Daarnaast hebt u recht op alle zorg uit de polis van uw Nederlandse zorgverzekeraar, zowel in het land waar u woont als in Nederland. De vergoeding van deze zorg is naar Nederlandse maatstaven. Dit kan betekenen dat u niet de volledige kosten vergoed krijgt. In Nederland hebt u recht op medische zorg volgens de AWBZ. In het land waar u woont, heeft u dit recht op grond van de Bijzondere vergoedingsregeling AWBZ.

Als de betreffende zorg in Nederland onder de zorgverzekering valt, dan kan men de in het woonland verschuldigde eigen bijdrage declareren bij de zorgverzekeraar. Dit heeft overigens alleen zin als het Nederlandse tarief meer bedraagt dan het woonlandtarief.

Zorgtoeslag & no-claimteruggave
U komt in aanmerking voor de zorgtoeslag en de no-claimteruggave.

Gezinsleden

Uw gezinsleden zijn niet verzekerd voor de AWBZ.
Ook kunnen zij zich niet aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar voor de zorg uit de Zorgverzekeringswet.
Waar hebben gezinsleden wel recht op?
Uw gezinsleden zijn niet verzekerd voor de AWBZ. Zij kunnen zich niet aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar voor de zorg uit de Zorgverzekeringswet. De verzekeringsinstelling in het land waar u woont, beoordeelt welke gezinsleden met u meeverzekerd zijn. Die meeverzekerde gezinsleden hebben recht op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van het land waar zij wonen; Nederland vergoedt deze zorg aan de verzekeringsinstelling van het land waar u woont.

Deze gezinsleden hoeven zich niet aan te melden voor registratie bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Immers, als uw gezinsleden aanspraak maken op meeverzekering, dan vermeldt de verzekeringsinstelling van uw woonland dit op deel B van het (E) 106-formulier. De verzekeringsinstelling zendt dit formulier vervolgens naar het CVZ. Het CVZ registreert de gegevens van uw gezinsleden, doet u opgave van de meeverzekerde gezinsleden en vermeldt daarbij voor welke gezinsleden u een Zvw-bijdrage verschuldigd bent.

Overigens zijn gezinsleden van achttien jaar en ouder hiervoor een bijdrage (‘gezinsleden’) verschuldigd aan de afdeling Buitenland van het CVZ en komen in aanmerking voor de overgangsregeling AWBZ-zorg, de zorgtoeslag en de no-claimteruggave.

Pakket medische zorg/vergoedingen
In uw woonland hebben uw gezinsleden recht op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van dat land. Voor gezinsliden is ook het volgende van toepassing: Als u voor een medische behandeling naar Nederland, een ander EU-/EER-land of Zwitserland wilt gaan, dan moet u vooraf toestemming vragen aan de verzekeringsinstelling in uw woonland.
Gaat u op vakantie naar een ander EU-/EER-land of Zwitserland, dan kunt u bij de verzekeringsinstelling in uw woonland een Europese verzekeringskaart aanvragen. Hiermee heeft u recht op noodzakelijke geneeskundige hulp (ook in Nederland).
Als u op vakantie gaat naar een land buiten de EU/EER of Zwitserland bent u aangewezen op een door u zelf af te sluiten reisverzekering.

Een vaste bijdrage per gezinslid

Een vaste bijdrage per gezinslid
U bent zelf in Nederland verzekerd via de Zorgverzekeringswet en u heeft meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar of ouder die in een EU-/EER- of verdragsland wonen

Voor ieder meeverzekerd gezinslid bent u een vaste bijdrage verschuldigd van € 91,75 per maand x de woonlandfactor (voor Duitsland 0,7078)

Voorbeeld
Heeft u een gezinslid in Duitsland wonen, dan bedraagt de vaste bijdrage € 91,75 x 0,7078 =
€ 64,94 per maand.

Het CVZ zal de vaste bijdrage(n) via een factuur bij u in rekening brengen.

LET OP: omdat u zelf in Nederland bent verzekerd, betaalt u voor uzelf natuurlijk ook nog de (procentuele en nominale) premies voor de Zorgverzekeringswet en de AWBZ!

Uitkering of pensioen uit Nederland

U woont in een EU-/EER-/verdragsland. U werkt niet en ontvangt uitsluitend een Nederlands pensioen en/of uitkering die valt onder de Verordening of verdrag. U bent niet wettelijk verzekerd in het land waar u woont.

In het kort: Als u een van de onderstaande uitkeringen/pensioenen ontvangt dan heeft u in uw woonland (mits een EU- of Verdragsland) recht op zorg, ten laste van Nederland (het zgn woonlandpakket). U dient zich hiertoe te registreren bij het CVZ (College van Zorgverzekeraars – de uitvoerders van de Zvw).

Telefoonnummer CVZ (van 9.00 tot 17.30 uur)
vanuit Nederland: (010) 428 9551
vanuit het buitenland: +31 10 428 9551

Nederlandse pensioenen en uitkeringen
De internationale afspraken die Nederland met EU-/EER- en verdragslanden heeft gemaakt over het verlenen van medische zorg aan elkaars verzekerden zijn alleen van toepassing in specifieke omstandigheden. Wat betreft pensioneerden en uitkeringsgerechtigden zijn die afspraken alleen van toepassing als u een van de volgende Nederlandse pensioenen of uitkeringen ontvangt:

AOW-pensioen (Algemene Ouderdomswet);
Anw-pensioen (Algemene nabestaandenwet);
WAO-uitkering (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering);
WAZ-uitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen);
ABP-pensioen (Algemene burgerlijke pensioenwet);
militair pensioen (Algemene militaire pensioenwet);
militaire arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen);
spoorwegpensioen (Spoorwegpensioenwet);
pensioen volgens het Reglement dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (RDV 1964 NS);
vervroegd ouderdomspensioen en VUT-uitkering voor personen van 55 jaar of ouder; of
uitkering aan militairen en ambtenaren volgens een regeling bij overtolligheid, functioneel leeftijdsontslag en vervroegde pensionering (bijv. UGM/UKW-, FLO- en wachtgeld- uitkeringen) (vanaf 1 januari 2007).
Aan alle andersoortige pensioenen en uitkeringen kunt u binnen de EU-/EER- en verdragslanden geen rechten ontlenen.

NB: tijdelijke uitkeringen zoals voor de Ziektewet en de Werkloosheidswet vallen niet in deze categorie, omdat u in dat geval niet wordt beschouwd als gepensioneerde of uitkeringsgerechtigde, maar nog steeds als werknemer.

 

Procedure registratie gezinsleden (van werknemers/zelfstandigen/ambtenaren en studenten)

U vraagt bij de huidige verzekeraar van uw gezinsleden u een E106 formulier te verstrekken, met dit formulier kunt u zichzelf en uw gezinsleden aanmelden bij een van de Duitse Krankenkassen (bijv. AOK, DAK). U moet bij de verzekeringsinstelling in uw woonland de gegevens van uw gezinsleden verstrekken, die mogelijk voor medeverzekering in aanmerking komen. De verzekeringsinstelling zal onderzoeken of uw gezinsleden volgens de wetgeving van uw woonland aanspraak hebben op meeverzekering voor rekening van Nederland.
Als dat het geval is, dan vermeldt de verzekeringsinstelling van uw woonland de gegevens van die gezinsleden in deel B van het formulier (E) 106. De verzekeringsinstelling zendt dit formulier naar het CVZ.

Het CVZ registreert de gegevens van uw gezinsleden. Het CVZ doet u opgave van de meeverzekerde gezinsleden en vermeldt daarbij voor welke gezinsleden u een bijdrage bent verschuldigd. Er is alleen een bijdrage verschuldigd voor gezinsleden van 18 jaar en ouder. Het CVZ brengt u periodiek de voor de gezinsleden verschuldigde bijdrage in rekening.
Het CVZ stuurt het formulier (E) 106 door naar de Nederlandse zorgverzekeraar waarbij u uw zorgverzekering heeft afgesloten. U hoeft naar het CVZ verder geen actie te ondernemen.

Verzekering
U bent niet verzekerd voor de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ). U kunt zich niet aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar voor de zorg uit de Zorgverzekeringswet. In het land waar u woont, hebt u op grond van verdragsregels recht op medische zorg die betaald wordt door Nederland.

Premie/bijdrage
U bent aan het CVZ een bijdrage verschuldigd voor de medische zorg in het land waar u woont.

Pakket medische zorg/vergoedingen
In het land waar u woont, hebt u recht op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van het land waar u woont.

Zorg in Nederland
Als bij een verblijf in Nederland medische zorg nodig is of uw gezinsleden wensen in Nederland een medische behandeling te ondergaan dan heeft u recht op zorg zonder dat u daarvoor een EHIC nodig heeft of toestemming hoeft te vragen. Het betreft zorg die in Nederland op grond van de Zvw en AWBZ voor vergoeding in aanmerking komt. Hiervoor heeft u de ‘Verklaring aanspraak op medische zorg in Nederland’ nodig. Deze verklaring ontvangt u automatisch van Agis Zorgverzekeringen, zodra het CVZ u als verdragsgerechtigde verzekerde heeft geregistreerd. Voor meer informatie over zorg in Nederland kunt u terecht bij:

Agis Zorgverzekeringen/Groep Buitenlands Recht
Postbus 1725
3800 BS AMERSFOORT
http://www.agisweb.nl/buitenland
De zorgverlener verrekent de kosten van uw behandeling rechtstreeks met Agis.

Op vakantie in het buitenland
Voor een vakantie in een ander land van de Europese Unie – EU, de Europese Economische Ruimte – EER (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) of Zwitserland, kunnen medeverzekerde gezinsleden een Europese verzekeringskaart (EHIC) bij het CVZ aanvragen. Op vertoon van deze kaart kan in het vakantieland medische hulp worden verkregen. Het moet dan gaan om medische hulp die tijdens het verblijf nodig wordt. Deze kaart kan schriftelijk of per email ([email protected]) worden aangevraagd bij het CVZ. Houdt u er wel rekening mee dat het vervaardigen van deze kaart minimaal vijf werkdagen in beslag neemt. Op de pagina ‘Europese verzekeringskaart (EHIC)’ vindt u hierover meer informatie.

Zorgtoeslag
U komt in aanmerking voor de zorgtoeslag.

Gezinsleden
De verzekeringsinstelling in het land waar u woont, beoordeelt volgens de regels van dat land welke gezinsleden met u meeverzekerd zijn. Die meeverzekerde gezinsleden hebben recht op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van het land waar u woont. Nederland vergoedt deze zorg aan de verzekeringsinstelling van het land waar u woont.
Gezinsleden van achttien jaar en ouder zijn een bijdrage verschuldigd aan de afdeling Buitenland van het CVZ en komen in aanmerking voor de overgangsregeling AWBZ-zorg en de zorgtoeslag.

Belangrijk:

U bent niet getrouwd, uw partner emigreert met u naar Duitsland en heeft geen inkomen?
Dan is uw partner geen gezinslid, kan zich niet verzekeren ten laste van Nederland (geen woonlandpakket dus) en dient een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten (of u trouwt…).

Voor het homohuwelijk geldt dezelfde bepekering!

Procedure verhuizing naar een EU-/EER-/Verdragsland (gepensioneerden/uitkeringsgerechtigden)

Uiterlijk 2 maanden voor vertrek regelen

Verhuisdatum doorgeven aan uw huidige zorgverzekeraar. Uw Nederlandse zorgverzekering wordt opgezegd. U betaalt geen zorgpremie meer.
Verhuisdatum doorgeven aan uw uitkerings- of pensioeninstantie. Een Zvw-bijdrage buitenland wordt inhouden op uw uitkering of pensioen.
Verdragsformulier 121 aanvragen bij het CVZ.
U bent van plan naar een EU-/EER-/Verdragsland te verhuizen. In dat geval komt er een einde aan uw zorgverzekeringen via de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. U hebt in dat land recht op medische zorg (wettelijk verzekeringspakket) ten laste van Nederland.

Als u verhuist naar een land waarmee Nederland geen verdrag heeft afgesloten, dan moet u zelf een ziektekostenverzekering afsluiten. Dit geldt ook voor de Nederlandse Antillen en Suriname.

Om van uw recht op medische zorg in een verdragsland gebruik te maken, moet u eerst een aantal stappen zetten:

• Neem contact op met het College voor Zorgverzekeringen (Cvz) voor het toezenden van een E121 formulier. U kunt dit formulier ook aanvragen via de website van het Cvz – klik hier (opent in nieuw venster).

Informeer voor de verhuizing uw uitkering- of pensioeninstantie. Overigens houdt u niet in alle gevallen uw recht op uitkering of pensioen bij verhuizing naar het buitenland. Uw uitkerings- of pensioeninstantie kan u meer daarover vertellen.

• Informeer voor de verhuizing uw huidige zorgverzekeraar. Doe dat zodra de verhuisdatum bekend is. Als u de verhuizing te laat doorgeeft, kan het zijn dat u nog niet meteen recht op medische zorg hebt in uw nieuwe woonland.

De Nederlandse uitkerings- of pensioeninstantie gaat een bijdrage op uw uitkering of pensioen inhouden voor medische zorg in uw nieuwe woonland. Ook informeert de uitkerings- of pensioeninstantie het CVZ over de datum van uw verhuizing. Het is dus van belang dat u de juiste datum opgeeft. Uw zorgverzekeraar beëindigt op de datum van uw verhuizing uw bestaande zorgverzekering en stopt met het innen van de nominale premie. Ook informeert hij het CVZ over de verhuizing van u en mogelijke gezinsleden. Vraag zelf uw zorgverzekeraar naar gevolgen van uw verhuizing voor uw eventuele aanvullende verzekering(en).

Als het CVZ het bericht over uw verhuizing heeft ontvangen, verstuurt het CVZ het verdragsformulier 121. Dit is een verklaring dat u recht hebt op medische zorg in uw nieuwe woonland. Afhankelijk van het woonland zendt het CVZ het formulier aan uzelf of rechtstreeks naar de verzekeringsinstelling van uw nieuwe woonplaats, met een bevestigingsbrief naar u. Als u het formulier zelf ontvangt, kunt u zich daarmee als verzekeringsgerechtigde inschrijven bij de verzekeringsinstelling in uw nieuwe woonland.

Meer informatie hierover vindt u in de brochure die welke u ontvangt van het CVZ. Als u binnen Europa verhuist, dan hebben uw gezinsleden die meeverhuizen een eigen formulier 121 nodig. Het CVZ stuurt dat formulier mee, als het CVZ hun gegevens heeft. Anders zal de verzekeringsinstelling in uw nieuwe woonplaats daarom vragen. Voor de overige verdragslanden zal de verzekeringsinstelling van uw nieuwe woonplaats de gezinsleden op uw formulier 121 vermelden. Voor alle landen geldt dat het recht op medeverzekering wordt bepaald door de verzekeringsinstelling van het woonland.

U kunt het E121 formulier ook aanvragen via de website van het Cvz – klik hier (opent in nieuw venster).

Als aanvulling op bovenstaande:

Procedure registratie gezinsleden (gepensioneerden/uitkeringsgerechtigden)

Gezinsleden van gepensioneerden/ uitkerings-gerechtigden in het buitenland kunnen ook recht op medische zorg (wettelijk verzekeringspakket) ten laste van Nederland hebben. Daarvoor gelden de volgende procedures:

Voor EU-/EER-landen zijn twee wegen mogelijk:

1. De verzekeringsinstelling in uw woonland verzoekt voor uw meeverzekerde gezinsleden om een formulier E 121 bij het CVZ. Beoordeling van het recht op mede verzekering heeft dan al plaatsgehad.

2. U meldt zelf uw gezinsleden aan bij het CVZ. U moet hun volledige naam (bij echtgenotes ook de meisjesnaam), geboortedatum en sofi-nummer vermelden. Het CVZ stuurt u voor ieder gezinslid een formulier E 121. U geeft dit formulier af aan uw verzekeringsinstelling. De verzekeringsinstelling zal onderzoeken welke gezinsleden volgens de wetgeving van uw woonland aanspraak hebben op meeverzekering voor rekening van Nederland. De verzekeringsinstelling vermeldt de gegevens van uw meeverzekerde gezinsleden in deel B van het formulier E 121. De verzekeringsinstelling zendt dit formulier naar het CVZ.

Voor Verdragslanden moet u bij de verzekeringsinstelling in uw woonland de gegevens van uw gezinsleden verstrekken, die mogelijk voor medeverzekering in aanmerking komen. De verzekeringsinstelling zal onderzoeken of uw gezinsleden volgens de wetgeving van uw woonland aanspraak hebben op meeverzekering voor rekening van Nederland. Als dat het geval is, dan vermeldt de verzekeringsinstelling van uw woonland de gegevens van die gezinsleden in deel B van het formulier 121. De verzekeringsinstelling zendt dit formulier naar het CVZ.

In alle gevallen geldt dat het CVZ de gegevens van uw gezinsleden registreert. Het CVZ doet u opgave van de meeverzekerde gezinsleden en vermeldt daarbij voor welke gezinsleden u een bijdrage bent verschuldigd. Er is alleen een bijdrage verschuldigd voor gezinsleden van 18 jaar en ouder. Het CVZ brengt u periodiek de voor de gezinsleden verschuldigde bijdrage in rekening. De hoogte en inning van de bijdrage is beschreven in Bijdrage gepensioneerden/ uitkeringsgerechtigden en hun meeverzekerde gezinsleden.

U kunt het E-121 formulier ook aanvragen via de website van het Cvz – klik hier (opent in nieuw venster).

Bijdrage

Naast een vaste ook een inkomensafhankelijke bijdrage

De pensioen- of uitkeringsinstantie zal de vaste bijdrage(n) inhouden. Heeft u meer dan één wettelijk(e) pensioen of uitkering, dan zal de vaste bijdrage alleen worden ingehouden op het/de eerst toegekende pensioen of uitkering. Mocht dat/die pensioen of uitkering echter te laag zijn om de bijdrage daarvan te kunnen inhouden, dan zal het CVZ zelf de bijdrage(n) via een factuur bij u in rekening brengen.

Inkomensafhankelijke bijdrage
Voor uzelf bent u daarnaast ook inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en AWBZ verschuldigd. Ook deze bijdragen worden berekend met behulp van de woonlandfactor.

Bijdrage Zorgverzekeringswet
Als uitgangspunt gelden de percentages, die u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen:
– 7,5% over loon, WIA, WAO, WAZ-uitkering, Anw-pensioen; en
– 5,4% over AOW en overige inkomsten (zoals bedrijfspensioen e.d.).

De bijdrage wordt niet alleen geheven over uw inkomen uit Nederland, maar ook over eventuele inkomsten uit een ander land. In totaal kan uw bijdrage worden berekend over maximaal € 51.414,-.
(alle bedragen vermenigvuldigen met de woonlandfactor 0,7078 om op werkelijk te betalen bedragen te komen!)

Bijdrage AWBZ
Ook hier geldt als uitgangspunt het percentage, dat u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen: 12,65% over het inkomen in de eerste en tweede belastingschijf (ook al bent u mogelijk niet in Nederland belastingplichtig).
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan hierop nog de algemene heffingskorting op worden toegepast (zie de website van de Belastingdienst). De bijdrage wordt niet alleen geheven over uw inkomen uit Nederland, maar ook over eventuele inkomsten uit een ander land. In totaal kan uw bijdrage worden berekend over maximaal € 33.555,-. (premie vermenigvuldigen met de woonlandfactor 0,7078 om op daadwerkelijk te betalen bedrag te komen!)

NB: de zogenoemde “bijdrage AWBZ” is géén AWBZ-premie, maar een onderdeel van de totale bijdrage. Door toepassing van de woonlandfactor betaalt u immers alleen voor de zorg die u in uw woonland kunt ontvangen. Omvat die zorg veel zorg die in Nederland in de AWBZ is opgenomen, dan zal de totale factor hoger zijn dan voor landen waar AWBZ-zorg weinig voorkomt.

***Belangrijk om te weten!!
De premie(s) die u betaalt lijken erg hoog, houdt u er echter rekening mee dat u deze bijdragen ook betaalt als u in Nederland woont (waarbij de 12,65 % premie Awbz via de loonheffing wordt ingehouden). Door het toepassen van de ´Woonlandfactor´ bent u in Duitsland wonend goedkoper uit!