Erfrecht

Ieder land heeft zijn eigen regels van erfrecht. Over het algemeen is bij overlijden wel duidelijk welk erfrecht geldt. In de meeste gevallen woonde de erflater op het moment van overlijden in het land waarvan hij ook de nationaliteit had. In zo'n geval is er niets aan de hand: het recht van het land van zijn nationaliteit - tevens het land van zijn woonplaats - is van toepassing. Dit geldt zowel voor Nederland als voor Duitsland.
Het wordt gecompliceerder indien een Nederlander op het moment van overlijden in Duitsland woont en in Duitsland vermogen heeft. Naar Duits recht is het recht van de nationaliteit van toepassing. Ook naar Neder-lands recht geldt in beginsel het recht van de nationaliteit. Echter, indien de erflater nauwere banden met een ander land had, geldt het recht van dat land. Het Nederlandse recht gaat ervan uit dat indien een Nederlander meer dan vijf jaar in een ander land woont er nauwere banden met het woonland bestaan. Na afloop van vijf jaren wijst het Nederlandse recht derhalve terug naar het Duitse recht dat deze terugverwijzing aanvaardt.

In de praktijk betekent dit dat voor een Nederlander die naar Duitsland verhuist voor de eerste vijf jaar het Nederlandse erfrecht van toepassing blijft en na afloop van vijf jaar geldt dan het Duitse erfrecht. Het Nederlandse recht biedt de Nederlander de mogelijkheid om een rechtskeuze te doen. Hij kan kiezen tussen het recht van het woonland en het recht van het land van zijn nationaliteit. Deze rechtskeuze moet echter  wel in een testament worden vastgelegd.

Inhoudelijke verschillen tussen het Nederlandse en Duitse recht maken het interessant en soms noodzakelijk een erfrechtelijke regeling te treffen, in het bijzonder indien de erflater in Duitsland onroerend goed bezit. Het Duitse erfrecht kent bijvoorbeeld een recht op een legitieme portie voor ouders. De legitieme portie is in Duitsland 50% van het wettelijk erfdeel, in Nederland slechts 1/3 en er bestaat geen aanspraak op een legitieme portie voor ouders. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn.

Een voorbeeld:
De Nederlandse erflater X koopt een huis in Duitsland waarin hij met zijn vriendin Y zes jaar woont voordat hij overlijdt. In een testament bepaalt hij dat Y enige erf¬genaam wordt. Zijn ouders leven nog.

Heeft X in zijn testament geen keuze voor het Nederlandse recht gemaakt, geldt het Duitse erfrecht. Wettelijke erfgenamen zijn dan de ouders van X, ieder voor de helft. Door het testament worden de ouders volledig onterfd. Zij blijven een aanspraak houden op de legitieme portie, ieder voor de helft van het wettelijk erfdeel, ieder dus voor 25%. In deze situatie dient Y derhalve in totaal 50% van de waarde van het huis aan de ouders van X te betalen.

Heeft X in zijn testament een keuze voor het Nederlandse recht gemaakt, worden de ouders geheel onterfd en krijgen zij niets aangezien het Nederlandse recht geen aanspraak op een legitieme portie voor ouders kent. Y is erfgenaam van het huis.

Wilt u hierover nadere informatie, dan kunt u advies vragen aan een notaris of een advocaat die bij u in de buurt is gevestigd. Adressen en telefoonnummers vindt u in het telefoonboek.

Successierecht
Over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht is belasting verschuldigd. Deze belasting heet successierecht. Het successierecht is onafhankelijk van het toepasselijke materiële erfrecht, d.w.z. onafhankelijk of men de goederen erft overeenkomstig Duits of Nederlands recht. Voor in Duitsland aanwezig vermogen (onroerend goed, bankrekening enz.) is successie¬recht aan de Duitse fiscus verschuldigd. De hoogte van het te betalen successierecht is afhankelijk van de relatie tussen erfgenaam en erflater.

Echtgenoten en kinderen dienen een successierecht te betalen tussen 7% en maximaal 30%, afhankelijk van de waarde van de nalatenschap. Daarbij hebben echtgenoten en kinderen een belastingvrij bedrag van € 307.000,00.
Samenlevende dienen een successierecht te betalen tussen 17% en maximaal 50% afhankelijk van de waarde van de nalatenschap. Zij hebben slechts een belastingvrij bedrag van € 5.200,00.

Het voornoemde geldt ook voor schenkingen. Ter voorkoming van een hogere belastingdruk is het derhalve aan te bevelen tijdig een zinvolle regeling te treffen.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten, belt u dan gerust met mr. Berno Nijboer van Bertum - Nijboer Notarissen, in Hardenberg. voor extra informatie of voor het maken van een afspraak

 Voor informatie over uw specifieke situatie m.b.t. erf- en successierecht kunt u o.a. terecht bij notaris Berno Nijboer van Bertum Nijboer Notarissen, in Hardenberg /NL of notaris Wolfgang Eule in Neuenhaus / D notaris Karl-Heinz Uecker in Geeste

De Duitse notaris

In Duitsland zijn er momenteel meer dan 7.800 notarissen actief. In veel deelstaaten is "Notaris" het hoofdberoep van hen maar in een aantal deelstaaten (Bundesländer) werken zij ook tevens als advocaat
De vergoeding van notarissen is geregeld in de Kostenordnung (KostO, kostenverordening)

100% onafhankelijk :

neues Logo_web

Disclaimer:

Wij hebben de informatie op onze site met veel zorg samengesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Ook mogen wij de informatie op deze site altijd veranderen.
Mocht u de informatie die u zoekt niet op onze site vinden schroom niet en stuur ons een mail of plaats uw vraag op ons blog