Uitkering en buitenland

Kan ik mijn uitkering meenemen naar het buitenland?

Of u uw uitkering kunt meenemen naar het buitenland hangt af van welke uitkering u ontvangt, waar u gaat wonen en of Nederland een verdrag heeft gesloten met dat land.

Uitkeringen onder de wet BEU

Een aantal uitkeringen valt onder de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU). Het gaat om uitkeringen op grond van de volgende wetten:

de Algemene Ouderdomswet (AOW);
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
de Algemene nabestaandenwet (ANW);
de Algemene Kinderbijslagwet (AKW);
de Ziektewet (ZW).
Uitkering meenemen naar buitenland (BEU)

Als uw uitkering onder de Wet BEU valt, kunt u deze meenemen naar het buitenland als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

U woont in een van de landen van de Europese Unie of in Noorwegen, IJsland, Zwitserland of Liechtenstein;
U woont op Aruba of de Nederlandse Antillen;
U woont in het buitenland en doet werk in het algemeen belang, u werkt bijvoorbeeld als diplomaat of ontwikkelingswerker;
U woont in een land waarmee Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten. Meer informatie hierover vindt u op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Geen recht op uitkering wet BEU

Wanneer u met een uitkering die valt onder de wet BEU in een niet-verdragsland gaat wonen, verliest u na drie maanden uw uitkering. Niet-verdragslanden zijn alle landen buiten de EU en EER waarmee Nederland geen handhavingsverdrag of handhavingsprotocol heeft gesloten.

Uitkering valt niet onder de Wet BEU

Voor een uitkering op basis van de Toeslagenwet, de Werkloosheidswet, de Wajong en de Wet werk en bijstand gelden andere regels. In principe kunt u deze uitkeringen niet ontvangen in het buitenland.
Meer informatie

De instantie die u de uitkering verstrekt, kan u nader informeren over de mogelijkheden om uw uitkering mee te nemen naar het buitenland.

Bron: Rijksoverheid.nl