Kinderbijslag en Elterngeld in Duitsland

Algemeen kinderbijslag

Verhuist u met uw gezin naar Duitsland dan blijft het recht op Nederlandse kinderbijslag bestaan zolang uw partner niet werkzaam is in Duitsland. Heeft uw partner géén eigen inkomen dan heeft zij recht op aanvullende Duitse kinderbijslag, omdat de Duitse kinderbijslag aanzienlijk hoger is dan de Nederlandse kinderbijslag. Indien uw partner in Duitsland gaat werken dan ontvangt zij de volledige Duitse kinderbijslag en vervalt het recht op de lagere Nederlandse kinderbijslag.
Werkt u en uw partner beiden in Nederland dan bestaat er vooralsnog alleen recht op Nederlandse kinderbijslag. Indien uw partner maar een bescheiden inkomen geniet dan zou dit een overweging kunnen  zijn om te stoppen...

Is de moeder zelf niet meer verplicht sociaal verzekerd in Nederland, dan bouwt zij in het geval van opvoeding Duitse Rente op (z.g. Kindererziehungszeiten max. 4 jaar).

Voor de kinderbijslag (Kindergeld) geldt als principe het werklandbeginsel, hetgeen wil zeggen dat het land waarin de grensarbeider werkt de kinderbijslag bij voorrang moet uitbetalen. Indien uw partner ook werkt dan kan er ’samenloop’ van Duitse en Nederlands kinderbijslag vinden. Om vast te stellen welke lidstaat hoeveel kinderbijslag moet betalen vindt er een ’samenloop-onderzoek’ plaats.

Voor de kinderbijslag geldt dus het werklandbeginsel. Dit betekent dat u recht heeft op de (lagere) Nederlandse kinderbijslag. Aangezien de Duitse kinderbijslag hoger is dan de Nederlandse, bestaat op grond van de Europese coördinatieverordening 1408/71 aanspraak op aanvullende Duitse kinderbijslag. Er wordt bijna altijd aangevuld het hoogste kinderbijslagniveau uitbetaald.

Werkt uw partner in Duitsland dan bestaat er een voorrangsrecht op Duitse kinderbijslag. Wanneer de Duitse kinderbijslag lager zou zijn dan de Nederlandse kinderbijslag, wat meestal niet het geval is, zou er een toeslag vanuit Nederland kunnen worden betaald.

Er kunnen zich de volgende gezinssituaties voordoen:

Grensarbeider Partner (1) Kinderbijslag
Werkt in loondienst (NL) werkt niet Nederlandse kinderbijslag plus Duitse aanvulling
Werkt in loondienst (NL) werkt in Duitse loondienst

volledige Duitse kinderbijslag
Werkt in loondienst (NL) Duitse werkloosheiduitkering

volledige Duitse kinderbijslag
Werkt in loondienst (NL) werkt als ’geringfügig Beschäfigte’ (Dui) Nederlandse kinderbijslag plus Duitse aanvulling**
Werkt in loondienst (NL) arbeidsongeschiktheidsuitkering(Duitse Rente) Nederlandse kinderbijslag plus Duitse aanvulling**
Werkt in loondienst (NL) werkt als zelfstandige Nederlandse kinderbijslag plus Duitse aanvulling**
Werkt in loondienst (NL) werkt in loondienst in Nederland Nederlandse kinderbijslag
Werkt in loondienst (NL) heeft géén partner (Alleinerziehende Mutter)

Nederlandse kinderbijslag(2)

**Aanvulling op Nederlandse kinderbijslag in de vorm van Teilkindergeld

Opmerkingen

Het recht op Nederlandse en Duitse kinderbijslag geldt ook voor ongehuwd samenwonenden.
De grensarbeider (bijv. de Alleinerziehende Mutter) heeft geen recht op Teil Kindergeld.Wellicht heeft de andere ouder, indien deze in Duitsland sociale verzekerd is, recht op de Duitse aanvulling
Tarieven ‘Kindergeld’ ; Zie recente berrichten op ons blog

Recente berichten over dit thema:

Elterngeld

Als een ouder niet werkt of minder dan 30 uur werkt in Duitsland, bestaat er recht op Duits Elterngeld. Werkt uw partner niet dan bouwt deze gedurende vier jaar ‘premievrij’ Duits ouderdomspensioen op (Rente wegen Kindererziehung). Een Nederlandse vrijwillige AOW- en/of Anw-verzekering kan naast de Duitse Rentenversicherung bestaan. Het Duitse Elterngeld is overdraagbaar op de grensarbeider indien voldaan wordt aan de Duitse voorwaarde.

Sinds 1 januari 2007 is in Duitsland het “Erziehungsgeld” vervangen door het “Elterngeld”. Alle ouders zijn van deze toelage verzekerd, ook wanneer zij voor de geboorte geen betaalde baan hadden. Wie per week meer dan 30 uur werkt, heeft geen recht op “Elterngeld”. Deze toelage compenseert 67% van het netto inkomen van de opvoedende ouder tot een maximum van 1.800 euro. Het minimumbedrag is 300 euro. Het recht op deze toelage bestaat gedurende de eerste 14 levensmaanden van het kind. Wanneer voor de opvoeding van het kind twee ouders beschikbaar zijn, dan kan één ouder het “Elterngeld” voor niet meer dan 12 maande aanvragen. De tweede ouder kan voor nog eens twee maanden voor deze toelage in aanmerking komen indien deze ten behoeve van de opvoeding van het kind voor een periode twee maanden geheel of gedeeltelijk afziet van een inkomen uit arbeid. Alleenstaande ouders of opvoeders ontvangen het “Elterngeld” over de volledige periode van 14 maanden.
Bovenstaande rechtsvoorschriften hebben voor de grenspendelaar meerdere gevolgen. Eén van deze gevolgen is dat alleenstaande ouders/opvoerders, die in Nederland werken, geen aanspraak kunnen maken op “Elterngeld”. De toekenning van “Erziehungsgeld” leidt in de periode, dat daarop in Duitsland aanspraak bestaat, tevens tot een prioritair recht op “Kindergeld” (kinderbijslag). De situatie bij het ontvangen van “Elterngeld” is onzeker. Inmiddels is duidelijk geworden dat het “Elterngeld” beschouwd moeten worden als uitkering in de zin van de verordening (BMFSFJ/204, richtlijnen voor de BEEG). Dit impliceert dat werknemers, die in een ander EU/EER-land dan Duitsland of in Zwitserland wonen, recht op “Elterngeld” hebben.

Dit geldt echter niet voor degenen, die in Duitsland wonen en in een ander land werken. Een uitzondering hierop bestaat wanneer één van de ouders buiten Duitsland werkt en de andereouder geen betaalde baan heeft. Daarbij geldt als eis dat beide ouders verantwoording dragen voor de ouderlijke zorg, overigens zonder dat zij gehuwd moeten zijn. In dat geval kan aanspraak worden gemaakt op “Elterngeld”, eventueel op de betreffende verschilbedragen.

Berekeningen
Voor alle kinderen die na 1 januari 2007 worden geboren, wordt oudergeld voor een periode van 12 maanden betaald. De opvoedende ouder ontvangt maar liefst 67 procent van het laatste nettosalaris met een maximum van 1.800 euro per maand. Om vooral ook mannen te stimuleren aan de opvoeding mee te werken, kan men ook nog twee bonusmaanden in de vorm van Partnermonate verdienen. Maximale opbrengst: 25.200 euro.

Bent u productief in de voortplanting, dan kunt u de betaling van oudergeld over de lengte van jaren volhouden. Om u daartoe aan te sporen kent de wet een 'Geschwisterbonus'. Bij de geboorte van nog een kind binnen 36 maanden krijgt u een bonus van minimaal 75 euro tot maximaal 180 euro per maand.

De hoge kunst zal het echter zijn de ‘jackpot’ van deze regeling te kraken. Hiervoor moet u uw voortplantingsactiviteiten wel tot ongekende hoogte brengen en doelbewust meerlingen de wereld in helpen. Voor het tweede en elk verdere kind staat een bonus van 300 euro per maand.
Bovendien heeft elk kind het recht op Kindergeld ter hoogte van 154 euro per maand c.q. 179 euro vanaf het vierde kind.
Alle bedragen zijn belastingvrij en vrijgesteld van sociale premies; wel geldt er een progressievoorbehoud.

Voorbeeld

Om te oefenen een kind in 2007:
1.800 euro Elterngeld
154 euro Kindergeld
--------------------------
1.954 euro per maand netto x 12 = 23.448 plus optie van 2 Partnermonate

Tweeling in 2008:
1.800 euro Elterngeld
180 euro Geschwisterbonus
600 euro meerlingenpremie
462 euro Kindergeld
----------------------------------
3.042 euro per maand netto x 12 = 36.504 euro plus optie van 2 Partnermonate

TIP: Als u toch voornemens bent kinderen te krijgen, zou u uit financieel oogpunt kunnen overwegen naar Duitsland te verhuizen. In het kader van de financiële planning is het wel zaak het netto inkomen van de opvoedende ouder in de periode van twaalf maanden voor de bevalling zo hoog mogelijk te laten zijn (2.700 euro netto per maand is voldoende: 2700 x 67% = 1.809 euro).

Waar u Elterngeld kunt aanvragen vindt u hier