Maandelijks archief: maart 2006

Verzekering en zorg buitenland – een overzicht

Afwijkende regels

Veel mensen wonen in Nederland èn studeren of werken in Nederland of hebben alleen een Nederlandse uitkering (of pensioen); voor hen gelden de ‘standaard’ regels voor de zorgverzekeringen.
Sommigen echter wonen in Nederland, maar studeren of werken in het buitenland. Of wonen in het buitenland en ontvangen vanuit Nederland een uitkering of pensioen. In deze internationale situaties zijn de ‘standaard’ regels voor de zorgverzekeringen niet van toepassing.

Het CVZ heeft de veel voorkomende internationale situaties in kaart gebracht en voorzien van toelichtingen. Zo wordt duidelijk wat op u van toepassing is, waar u opmoet letten en zonodig welke acties u moet ondernemen om uw zorgverzekering in goede banen te leiden. 

Met Duitsland is een aantal afspraken gemaakt die kunnen afwijken van de algemene internationale verzekeringssituaties. Daarom is er speciaal in relatie tot Duitsland een apart totaaloverzicht gemaakt van de meest voorkomende verzekeringssituaties en de eventuele bijzonderheden. 

Model aktie-brief voor keuzerecht Postactieven in het buitenland.

Postactief, wonend in het buitenland ? Hieronder een modelbrief welke u kunt sturen aan onderstaande kamerleden, welke voor de ZVW verantwoordelijk zijn.

Modelbrief naar eigen inzicht aan te vullen en voorzien van ondertekening. Brief en onderstaande emailadressen kopieren en plakken in Outlook !

‘F.Heemskerk@tk.parlement.nl’; ‘M.Smilde@tweedekamer.nl’; ‘m.vloon-koomen@tk.parlement.nl’; ‘EdithSchippers@tweedekamer.nl’; ‘C.Vendrik@tweedekamer.nl’; ‘akant@sp.nl’

PvdA F.Heemskerk@tk.parlement.nl
CDA M.Smilde@tweedekamer.nl
CDA m.vloon-koomen@tk.parlement.n
lVVD EdithSchippers@tweedekamer.nl
GL C.Vendrik@tweedekamer.nl
SP akant@sp.nl

Betreft: keuzerecht geneeskundige zorg voor postactieven

L.S.

Bij deze vraag ik zeer indringend uw aandacht voor de volgende zaak. Ondergetekende woont in Duitsland. Op grond van de coördinatieverordening word ik als verdragverzekerde beschouwd. Vanaf 1 januari 2006 ben ik verplicht om in Nederldn de ZVW/AWBZ-bijdragen voor de zorg in mijn woonland (Duitsland) af te dragen in Nederland.

In de huidige verordening Vo 1408/71 is geregeld dat ik – uitgezonderd in het geval van spoedeisende hulp – niet naar Nederland mag komen voor geneeskundige hulp.

Zeer recent is geregeld dat de meeverzekerde gezinsleden van grensarbeiders het recht krijgen om zonder voorafgaande toestemming van hun Duitse Krankenkasse een medische behandeling te mogen ondergaan in Nederland. Dat is een positieve ontwikkeling.

In artikel 28, lid 2[1] van de nieuwe verordening Vo 883/2004 is opgenomen dat post-actieve (gepensioneerde) grensarbeiders hun keuzerecht behouden, indien zij in de laatste 5 jaar voorafgaande aan hun pensioen 2 jaar als grensarbeider hebben gewerkt. Dit geldt echter alleen indien de beide betrokken Lidstaten vermeld staan op bijlage V van Vo 883/2004[2]. Hierop staan onder o.a. Spanje, Frankrijk, België, Portugal. Nederland ontbreekt op deze bijlage V. Dat betekent dat post-actief geworden grensarbeiders tussen Duitsland en Nederland hun keuzerecht – dat zij voorheen hadden als grensarbeider – ontnomen wordt.

In artikel 27 van de nieuwe Verordening 883/2004[3] is voor Lid-Staten de mogelijkheid gecreëerd om zich op bijlage IV van Vo 883/2004[4] te laten plaatsen, waardoor het voor al hun post-actieven mogelijk wordt om zonder toestemming van de zorgverzekeraar/ziekenfonds van hun woonland een medische behandeling te laten ondergaan in de desbetreffende Lid-Staat. Van deze mogelijkheid hebben België, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden wel gebruik gemaakt.

Het verwondert en irriteert mij in hoge mate dat Nederland – als een van de oprichters van de Europese Unie – zich niet op deze bijlage heeft geplaatst. Op deze wijze worden mij als Nederlandse post-actieve rechten onthouden, die andere Lid-Staten aan hun postactieven wel toekennen. En dit terwijl ik verplicht ben om de ZVW/AWBZ-bijdragen af te dragen in Nederland. Ik wijs u er op dat de in Nederland wonende postactieven met enkele een Duitse Rente wel het keuzerecht hebben (Urteil Bundessozialgericht d.d. 5.7.2005, B 1 KR 4/04 R)

De mogelijkheid om een beroep op medische zorg te doen in Nederland is beperkt tot spoedeisende hulp of extramurale hulp. Dit laatste op grond van het ‘vrij verkeer van diensten’. Deze medische hulp is beperkt. Het recht op behandeling in een ziekenhuis is niet geregeld.

Ondergetekende vindt dat Nederland de morele plicht heeft om haar post-actieven – die in Duitsland wonen – het recht toe te kennen om zonder toestemming naar Nederland te komen om zich medisch te laten behandelen, indien zij verplicht worden om ZVW/AWBZ-bijdragen in Nederland te betalen

Ik aanvaard niet dat andere Lid-Staten hun post-actieven wel het keuzerecht toekennen doch dat Nederland dat niet doet.

Ik doe daarom een indringend beroep op u als volksvertegenwoordiger om Minister Hoogervorst te dwingen om de Nederlandse gepensioneerden – wonend in een andere Lid-Staat – het ook keuzerecht toe te kennen.

Hoogachtend,

——————————————————————————–

[1] Artikel 28 van Vo 883/2004. Bijzondere voorschriften voor gepensioneerde grensarbeiders

2. Een pensioengerechtigde die in de laatste vijf jaar voor de ingangsdatum van een ouderdoms- of invaliditeitspensioen ten minste twee jaar als grensarbeider werkzaamheden al dan niet in loondienst heeft verricht, heeft recht op verstrekkingen in de Lidstaat waar hij deze activiteiten als grensarbeider heeft verricht, indien deze Lidstaat en de Lidstaat waar zich het bevoegde orgaan bevindt dat verantwoordelijk is voor de kosten van de aan de pensioengerechtigde in de Lidstaat van zijn woonplaats verleende verstrekkingen, daarvoor hebben gekozen en beide zijn opgenomen in de lijst in Bijlage V.

[2] Bijlage V van Vo 883/2004. Meer rechten voor voormalige grensarbeiders die terugkeren naar het land waar zij tevoren al dan niet in loondienst grensarbeider zijn geweest (alleen van toepassing indien de Lidstaat waar zich het bevoegde orgaan bevindt dat verantwoordelijk is voor de kosten van de aan de pensioengerechtigde in de Lidstaat van zijn woonplaats verleende verstrekkingen, is vermeld (artikel 28, lid 2.): België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal.

[3] Artikel 27 van Vo 883/2004 Verblijf van de pensioengerechtigde en zijn gezinsleden in een andere Lidstaat dan die waar zij wonen – Verblijf in de bevoegde Lidstaat – Toestemming voor een passende behandeling buiten de Lidstaat van woonplaats.

1. Artikel 19 is van overeenkomstige toepassing op degene die pensioen ontvangt krachtens de wetgeving van een of meer Lidstaten en die recht heeft op verstrekkingen krachtens de wetgeving van een van de Lidstaten die hem zijn pensioen verstrekt, of op zijn gezinsleden, wanneer zij verblijven in een andere Lidstaat dan die waar zij wonen.

2. Artikel 18, lid 1, is van overeenkomstige toepassing op de in lid 1 genoemde personen wanneer zij verblijven in de Lidstaat waar zich het bevoegde orgaan bevindt dat verantwoordelijk is voor de kosten van de aan de pensioengerechtigde in de Lidstaat van zijn woonplaats verleende verstrekkingen, en genoemde Lidstaat hiervoor heeft gekozen en is opgenomen in de lijst in bijlage IV.

[4] Bijlage IV van Vo 883/2004. Meer rechten voor pensioengerechtigden die naar de bevoegde Lidstaat terugkeren (artikel 27, lid 2), te weten België, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden.

Heet van de naald, aandacht voor postactieven welke niet onder de ZVW vallen (o.a. militair)

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Plein 2
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft: Postactieve ambtenaren wonend in buitenland & gevolgen ZVW

Brussel, 8 maart 2006

Zeer geachte commissie,

Bij deze vragen wij uw aandacht voor de volgende zaak.

Er doet zich sedert de invoering van de ZVW een probleem voor bij een beperkt aantal postactieve ambtenaren die in het buitenland wonen. Het betreft postactieve ambtenaren die vanaf 1 januari 2006 niet verzekerd worden op grond van de Europese coördinatie-verordening Vo 1408/71. Het gaat dan meestal om postactieve ambtenaren die in een lidstaat van de Europese Unie wonen en geen wettelijke uitkering (AOW/WW enz) of een FPU-pensioen ontvangen. Tot de ‘getroffen’ groep behoren o.a. postactieve militairen met een uitkering voor gewezen militairen (UKW-uitkering) en postactieve ambtenaren met een wachtgeld.

De overheidswerkgevers (Defensie, Binnenlandse Zaken enz) hebben verzuimd om deze groepen onder de personele werkingssfeer van de Europese coördinatieverordening Vo 1408/71 (bijlage VI) te brengen. Dat betekent dat deze groep géén aanspraak kan maken op medische zorg in het woonland ten financiële laste van Nederland. Daar tegenover staat dat deze postactieve ambtenaren de gebruikelijke ZVW/AWBZ bijdragen niet hoeven te betalen.

Omdat deze groep niet onder de personele werkingsfeer van de coördinatieverordening Vo 1408/71 valt, zullen zij zich particulier moeten blijven verzekeren. De bestaande polissen van de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht en IZA zijn opgezegd.

Dit is niet overeenkomstig de wet- en regelgeving. Artikel 2.5.2 van de Invoerings- en aanpassingswet ZVW regelt in artikel 1 dat de particuliere polissen slechts voor dat deel vervallen dat overlapt met de dekking van de ZVW. Lid 2 zegt hetzelfde over de overlapping met de dekking op grond van de Verordening 1408/71. Dit betekent dat de particuliere polissen in stand moeten blijven. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is van mening dat geen enkele particuliere polis eenzijdig mag worden beëindigd.

De premies die de postactieven militairen en ambtenaren met wachtgeld – wonende in het buitenland – voor de particuliere polissen in 2006 moeten gaan betalen zijn ten opzichte van 2005 meer dan verdubbeld, terwijl het verzekeringspakket gelijkblijvend gebleven is.

Opgemerkt dient te worden dat deze groep slechts voor beperkte tijd niet onder de personele werkingssfeer van de coördinatieverordening valt, namelijk tot 65 jaar. Vanaf die datum

ontvangt men een wettelijke AOW-pensioen – dat wel vermeldt staat op bijlage VI van Vo 1408/71. Dit impliceert dat men vanaf 65 jaar wel aanspraak kan maken op medische zorg in het woonland ten financiële laste van Nederland.

Bij deze verzoeken wij u om de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te dragen om u deze vergeten groep van postactieve ambtenaren onder de werkingssfeer van Vo 1408/71 te brengen. Daarnaast vragen wij u zeer indringend om te laten onderzoeken of de collectieve polissen zoals afgesloten voor deze groep van postactieven ambtenaren in 2005 niet gecontinueerd hadden moeten worden. Naar onze mening is dit in strijd is met artikel 2.5.2 van de Invoerings- en aanpassingswet ZVW. In het verlengde daarvan verzoeken wij u maatregelen te treffen om de exorbitant premieverhoging ongedaan te maken.

Met vriendelijke groeten,

Ger Essers
FNV Brussel
Koning Albert ll laan 5
B 1210 Brussel (België)

Kan dit echt ?

Ok, ik kan me voorstellen dat dit wat snobbistich overkomt maar het is ons echt overkomen: vorige week ons huis op onze eigen website te koop aangeboden, volgende dag reactie en maandag bezichtiging. Toen bleek al snel dat we ´het´ snel kwijt zouden raken hetgeen de dag erna ook het geval bleek te zijn. Eergisteren verkoop bij notaris gepasseerd. Inmiddels hadden we niet stilgezeten en een paar kilometer verderop een schitterend huis gezien dat ons wel wat leek, dus bezichtigen. Bij het betreden van dit huis wist ik eigenlijk al dat het dit zou worden, met alle gegevens en plattegronden in mijn hoofd…. We hadden een lijst gemaakt met eisen en wensen voor onze volgende stap, bij dit huis konden we meteen alles (dubbel en dwars) afvinken.

Wauw….. wat een huis ! Fehnhaus, ca. 3 1/2 jaar oud, 240m2 woonoppervlak, 2 badkamers, 1 douche, gasten-wc, grote keuken (32m2) en woonkamer (35m2), 2 slaapkamers beneden, 5 boven….. Niet helemaal voor de prijs van een rijtjeshuis maar voor net over de 200.000 toch een ´koopje´, als je het vergelijkt met het zuiden en, natuurlijk, Nederland.

Gisteren een bod gedaan en vandaag voor de 2e keer bezichtigd en wat kritischer kijken. Het was/is nog mooier dan ik in gedachten had en….. aan de keukentafel (in de enorme keuken….) bod en tegenbod besproken. Maandag naar de notaris.

We zijn er nog beduusd van en ik voel me emotioneel uitgeperst. Tenslotte is het niet niks om 2 1/2 jaar na emigratie naar Duitsland toe te moeten geven dat onze huidige woning, gezien de omstandigheden, geen juiste keus is geweest. En het is ook niet niks om de volgende stap te moeten nemen terwijl je je realiseert dat je je daarbij eigenlijk geen fouten meer kunt permitteren.

In Ostfriesland blijven is de eerste zekerheid die we hebben ingebouwd, een (bijna-) nieuw huis kopen een tweede.

Misschien eindelijk de juiste keus gemaakt ?

In ieder geval zal ik de naam van het weblog moeten veranderen…. Heereboer Vic misschien ?

Welterusten !

Een bericht van Victor Janssen

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten