Maandelijks archief: mei 2006

Duitsland verhoogt verkeersboetes drastisch

Duitsland wil enkele verkeersboetes drastisch verhogen. Bovenmatig alcohol- en drugsgebruik kan 3000 euro gaan kosten. Forse snelheidsovertredingen en bumperkleven kunnen een geldstraf tot 2000 euro opleveren. Chauffeurs van te zwaar beladen vrachtwagens riskeren 2000 euro.

Minister Tiefensee van Verkeer presenteert zijn plannen woensdag, meldden Duitse media. Met de opbrengst van de verdubbelde boetes wil de bewindsman de verkeersveiligheid verbeteren. Pas als het in de portemonnee werkelijk pijn doet, veranderen wegpiraten hun gedrag, redeneert de sociaaldemocraat.

Zo ver kan het komen…..

Pensionado’s opgepakt wegens fraude

De Spaanse politie vermoedt dat het aantalfraudegevallen kan oplopen tot 1.500. Dit meldt Het Financieele Dagblad vandaag. De arrestestanten boden gepensioneerden arbeidscontracten aan voor het begeleiden van patiënten, het maaien van gras of het doen van boodschappen. Met vijf uur per maand werden ze ingeschreven bij de Spaanse Siguridad Social, waardoor ze recht hadden op gratis ziekenzorg. En dus geen premies hoeften te betalen voor de dure Nederlandse zorgverzekeringswet.

Doorgestoken kaart
De arbeidscontracten bleken doorgestoken kaart. De pensiodo’s die ze ondertekend hadden, bespaarden ruim 3.000 euro per jaar. De drie arrestanten, die behoorden tot de directie van , brachten per jaar 700 euro voor hun diensten in rekening. Ze hielden daar per gepensioneerde 500 euro aan over.

Postactieve ambtenaren en postactieve militairen kunnen alvast de status van verdragsgerechtigde krijgen…

29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 92 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 19 mei 2006

Er zit beweging in….

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 27 april 2006 overleg gevoerd met minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onder het verdrag brengen van pensioenregelingen van postactieve ambtenaren en militairen.

Antwoord minister Hoogervorst:

…Postactieve ambtenaren en postactieve militairen kunnen alvast de status van verdragsgerechtigde krijgen op het moment dat de desbetreffende pensioenregelingen door Binnenlandse Zaken en Defensie via Sociale Zaken bij de EU zijn aangemeld als pensioenregelingen in de zin van de Europese verordening ter zake. In de volgende voortgangsrapportage zal de Kamer hierover nader worden geïnformeerd.

Gevolgen uitspraak kort geding Pensionado´s

Hieronder nogmaals de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank in Den Haag m.b.t. het kort geding, dat de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland en vijf individuele gepensioneerden hadden aangespannen tegen de Staat (de minister van VWS). De eisers vochten de bijdragen aan, die zij volgens de Zorgverzekeringswet moeten betalen aan het CVZ.
Kijk voor de complete uitspraak op rechtspraak.nl.

Verplichte betaling bijdrage

De eisers stellen dat gepensioneerden niet verplicht zijn om zich bij een zorgverzekeraar in hun woonland in te schrijven en in dat geval ook niet verplicht zijn om een bijdrage aan het CVZ te betalen. De rechter is het daar niet mee eens; Nederland mag via de wet wel degelijk gepensioneerden verplichten een bijdrage te betalen.

Hoogte van de bijdrage
De bijdrage wordt nu berekend op basis van de premie die in Nederland moet worden betaald voor de AWBZ. Volgens de eisers is er in diverse landen nauwelijks of geen zorg die vergelijkbaar is met de Nederlandse AWBZ-zorg en bovendien zouden zij aan bijdragen meer aan Nederland betalen dan dat Nederland vergoedt aan de betreffende woonlanden. Op dit punt heeft de rechter vastgesteld, dat de Nederlandse wetgeving ‘onmiskenbaar onrechtmatig’ is. De bijdrage die gepensioneerden aan Nederland moeten betalen mag niet hoger zijn dan de vergoeding die Nederland aan de woonlanden betaalt.

Aanpassing regeling
Inmiddels is een aanpassing van de regeling in de Staatscourant gepubliceerd, waarbij een zogenoemde woonlandfactor wordt geïntroduceerd. Deze factor, die het CVZ per EU- en verdragsland zal berekenen, bepaalt op basis van de zorgkosten in het woonland hoe hoog de totale Zvw-bijdrage wordt (nominale bijdrage, inkomensafhankelijke bijdrage en AWBZ-bijdrage). De nieuwe Zvw-bijdrage zal dus per land verschillen en voor bijna iedereen lager uitvallen.
Hoewel de nieuwe bijdrage met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van toepassing is, zal om uitvoeringstechnische redenen voorlopig nog de oude bijdrage worden geheven. Hoe en wanneer een verrekening zal plaatsvinden, wordt later dit jaar duidelijk.

Voor wie heeft dit gevolgen?
De nieuwe regeling heeft niet alleen gevolgen voor gepensioneerde Nederlanders die in een EU- of verdragsland wonen en alleen inkomen uit Nederland ontvangen (bijvoorbeeld AOW, WAO), maar bijvoorbeeld ook voor gezinsleden van Nederlandse werknemers die in het buitenland wonen (bijvoorbeeld van Duitse en Belgische grensarbeiders) en voor gezinsleden die in een ander land wonen, bijvoorbeeld in Marokko, Turkije, etc.
Zodra de woonlandfactoren via een ministeriële regeling zijn vastgesteld, zal het CVZ alle betrokkenen rechtstreeks informeren over de wijzigingen in de bijdrage.

Bron: Cvz

Keuzerecht voor pensionados?

Onder het keuzerecht wordt niet verstaan het recht om te kiezen waar men verzekerd is, doch het recht om in een andere Lidstaat een ziekenhuisbehandeling te ondergaan. De FNV heeft altijd bepleit dat postactieven, die in Nederland de verplichte ZFW/AWBZ-premies moesten betalen het recht zouden moeten hebben om naar Nederland te komen om een ziekenhuisbehandeling te ondergaan. Het arrest van der Duin (C-156/01) maakt dit onmogelijk. Op grond van Vo 883/04 kan Nederland de pensionados het keuzerecht toekennen. De FNV vreest dat dit keuzerecht nu niet meer niet toegekend zal worden, omdat veel pensionados lagere zorgbijdragen gaan betalen dan de in Nederland wonende gepensioneerden. Er geldt in het kader van het ‘vrij verkeer van diensten’ wel dat men recht heeft om in een andere Lidstaat extramurale zorg (huisarts enz.) krijgen.

DuinArrest.pdf

Bron: Ger Essers, Fnv

Pensionado’s vechten verder

AMSTERDAM – Een bodemprocedure tegen de Nederlandse staat moet de zorgkosten voor in het buitenland woonachtige gepensioneerden verder verlagen. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) stelt de bijdragen al naar beneden bij onder druk van de rechter, maar “ons wensenpakket is nog wel wat groter”, zegt woordvoerder Cees van der Wiel namens de pensionado’s.

Het doel van de bodemprocedure is voor Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland opnieuw de vraag of zij vrij zijn om zelf te kiezen of zij wel of niet onder het Nederlandse zorgsysteem vallen. Met die vrijheid, zouden ze bijvoorbeeld alleen een eigen private verzekering kiezen, zonder alle overige kosten te betalen. In het eerdere kort geding, dat de pensionado’s eind maart deels wonnen, wees de rechter deze opt-outkeuze echter naar de prullenbak.

Nederlandse gepensioneerden in het buitenland gaan door de rechterlijke uitspraak al fors minder ziektekostenpremie betalen, in bepaalde gevallen zelfs oplopend tot een korting van veel meer dan €1000 per jaar. Ook Marokkanen en Turken die zijn teruggekeerd naar hun moederland krijgen korting. De regeling geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2006, toen het nieuwe zorgstelsel van kracht werd.

De korting is van toepassing op zowel de nominale premie, de AWBZ-premie als de inkomensafhankelijke bijdrage. Voor Nederlanders in Spanje betekent het dat ze nog maar iets meer dan eenderde hoeven te betalen van de oorspronkelijke kosten. Voor de andere landen waarmee Nederland een ziektekostenverdrag heeft, gelden andere percentages, die het ministerie van VWS binnenkort openbaart. In totaal gaat het om ongeveer 100.000 pensionado’s en remigranten.

“Dat laat onverlet dat wij in het buitenland onze vrije artsenkeuze kwijt zijn”, stelt Van der Wiel. De verplichte aanmelding bij een lokaal ziekenfonds in Spanje, en de daaruit voortvloeiende betalingen aan Nederland, zorgt ervoor dat pensionado’s in het Spaanse zorgcircus van lange wachttijden en Spaanstalige artsen terechtkomen. Alleen met een particuliere wereldpolis van circa €8000 per gepensioneerd echtpaar gaan de deuren open van de vertrouwde Nederlandstalige artsen en privé-klinieken.

Minister De Geus (Sociale Zaken) heeft deze week ook toegezegd dat het kabinet de directeuren-grootaandeelhouders tegemoetkomt in de extra kosten die ze hebben door het nieuwe zorgstelsel. De inkomensafhankelijke bijdrage die ze betalen gaat omlaag van 6,5% naar 4,4%. Daarmee gaan ze net zoveel betalen als zelfstandige ondernemers. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde de maatregelen van het kabinet om de koopkracht te verbeteren.

Bron: De Telegraaf

Duits lof voor Nederlands zorgsysteem

Duitse politici stellen het Nederlandse zorgsysteem als voorbeeld. Volgens het Deutsches Ärzteblatt zeiden zij dit na een excursie naar Nederland. Met name de eenduidige basisverzekering kan op lof rekenen.
Kritiek hadden de Duitsers ook: ze vinden het basispakket nogal mager.
Een politica vindt het een goede gang van zaken dat er concurrentie is tussen de verzekeringsmaatschappijen door pakketkortingen voor groepen werknemers of chronisch zieken. Volgens haar is er een hoge acceptatiegraad van het nieuwe systeem onder de Nederlandse bevolking. De Duitsers spraken in ons land met collega’s, artsen en vertegenwoordigers van ziekenhuizen, patiënten en zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraar Trias ontwikkelt buitenlandpolissen

U woont in het buitenland maar valt niet onder de nieuwe zorgverzekeringswet ?

Zorgverzekeraar Trias heeft voor verzekerden die in het buitenland wonen en/of werken twee nieuwe polissen ontwikkeld: de Expat Polis en de Buitenland Polis. Beide verzekeringen kunnen uitsluitend worden afgesloten door mensen die geen verzekeringsplicht hebben op grond van de Zorgverzekeringswet en evenmin op grond van verdragsbepalingen aanspraak kunnen maken op medische zorg ten laste van Nederland (het zogeheten woonlandpakket).

De Expat Polis richt zich op de collectieve markt en is bestemd voor in het buitenland werkzame medewerkers van Nederlandse bedrijven die een collectiviteit hebben afgesloten bij Trias.

De inhoud van de polissen is te vergelijken met de huidige standaardverzekering, aangevuld met een uitgebreide aanvullende verzekering en een uitgebreide verzekering voor tandartskosten. Voor beide polissen gelden twee eigen risico-keuzes: 0 en 500 euro.

Behalve de twee genoemde polissen die vanaf 1 januari 2006 afgesloten kunnen worden, werkt Trias op dit moment ook aan een derde buitenlandverzekering. Dit betreft een aanvullende verzekering voor verzekerden in het buitenland die wel aanspraak kunnen maken op een woonlandverzekering en zich willen bijverzekeren om zo hun keuzevrijheid van zorgaanbieders te vergroten.

Met de ontwikkeling van deze polissen wil Trias de onrust onder verzekerden in het buitenland wegnemen. Door de invoering van het nieuwe zorgstelsel dreigden zij tussen wal en schip te raken omdat zij geen aanspraak (meer) kunnen maken op hun bestaande ziektekostenverzekering.

Kijk voor meer informatie op de website van Trias

Grensoverschrijdende zorg

27 april heeft het debat plaats gevonden met minister Hoogervorst over de voortgang van de zorgverzekeringswet. Naar dit debat werd door de Nederlanders in het buitenland reikhalzend uitgekeken.
Inmiddels had de rechter een uitspraak gedaan in de zaak die was aangespannen door de VNGSINT. Die partij is deels in het gelijk gesteld. De minister mag geen hoge premies heffen als er geen zorg tegenover staat.

Nog voor het debat kwam de minister met een nieuwe regeling voor de Nederlanders in het buitenland en de remigranten: met terugwerkende kracht tot 1-1-2006 komt er een nieuwe financiering. Er worden premies in verhouding tot de te leveren zorg in het woonland geheven. Dit geldt zowel voor de basiszorg als de AWBZ-zorg. Zo snel mogelijk worden de nieuwe premies bekend gemaakt. Dit houdt in dat er velen zullen zijn die minder gaan betalen, maar er kunnen ook situaties zijn dat mensen meer moeten gaan betalen. Ik heb er nog geen zicht op hoe dit zal uitpakken.

Tevens heeft de minister toegezegd dat de geprepensioneerde militairen en onderwijzers versneld onder de nieuwe verordening 883/2004 worden gesteld zodat zij ook aanspraak kunnen maken op de zorgverzekering.

De VNGSINT (klik hier)is inmiddels een bodemprocedure tegen de staat gestart.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten