Maandelijks archief: februari 2006

Die aktuelle Bauernregel für den 28. Februar

St. Roman hell und klar, bedeutet ein gutes Jahr.

Actief dienend militair en in Duitsland wonen ? Read now !

Geen brief gehad? Meld u vóór 1 maart!

Grensgangers onder Europese sociale zekerheidsverordening

Militairen die in België of Duitsland wonen, kunnen hun gezinsleden aanmelden – via Defensie – bij het College voor Zorgverzekeringen.

Deze gezinsleden zijn dan – indien zij zelf geen inkomsten genieten in België of Duitsland – verzekerd volgens de voorwaarden van de Nederlandse Zorgverzekeringswet.

Men betaalt een nominale premie (circa € 1100,- per jaar p.p. van 18 jaar of ouder) en men heeft eventueel recht op een zorgtoeslag.

De gezinsleden maken aanspraak op het zogenaamde woonlandpakket.

Dat wordt in Duitsland verzorgd door de Krankenkasse en in België (per 1 juli 2006) door de mutualiteit.

De gezinsleden hoeven geen particuliere buitenlandpolis af te sluiten. Een en ander hebben Defensie en de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV op 7 februari jl. afgesproken.

N.B. Gezinsleden van militairen die in Seedorf en (KMar) in Neustadt ad Weinstrasse geplaatst WAREN en die in Duitsland (blijven) wonen, worden onder deze regeling gebracht.
N.B. Defensie zal ook meewerken aan de aanmelding van gezinsleden van emigranten die op het punt staan om te emigreren en die dit materieel kunnen aantonen, bijvoorbeeld omdat zij al een stuk bouwgrond of een woning hebben gekocht. Defensie schrijft de huidige grensgangers individueel aan.

Bent u grensganger en heeft u nog geen brief ontvangen? Meld u dan zo spoedig mogelijk bij de personeelsdienst. Geef aan dat u onder de regeling toepassing Europese sociale zekerheidsverordening wilt vallen en vraag een bevestiging van deze melding. Dat moet gebeuren vóór 1 maart aanstaande!

Keuzerecht medische zorg

Keuzerecht medische zorgBelgische of Duitse grensarbeiders in Nederland – die op grond van Verordening 1408/71, verplicht verzekerd zijn in Nederland – hebben het recht om gebruik te maken van zorg in zowel Nederland als hun woonland. Vanaf 1 januari 2006 geldt dit ook voor de meeverzekerde gezinsleden van in Duitsland wonende grensarbeiders. Vanaf 1 juli 2006 geldt dit ook voor de gezinsleden van de in België wonende grensarbeiders. Zie www.droomhuisduitsland.com (pagina ziektekosten) voor meer informatie. De FNV heeft dit altijd bepleit. De FNV bepleit niet dat een grensarbeider de mogelijkheid moet krijgen om te kunnen kiezen waar hij sociaal verzekerd is. De sociale premies behoren in het werkland afgedragen te worden (werklandbeginsel). In de nog niet ingegane nieuwe Verordening 883/04 wordt aan lidstaten de mogelijkheid geboden om ook aan postactieve grensarbeiders het keuzerecht toe te kennen. Nederland maakt – in tegenstelling tot een aantal buurlanden – géén gebruik van deze mogelijkheid. De FNV vindt dat grensarbeiders die tijdens hun actieve periode het keuzerecht hadden, dit keuzerecht niet ontnomen mag worden. Het keuzerecht zou ook moeten gelden voor naar het buitenland verhuisde post-actieven. Zij zijn immers verplicht om in Nederland zorgbijdragen te betalen. Dit ter financiering van de zorg in hun woonland. Daarover zijn door CDA Kamerlid Myra van Loon-Koomen vragen gesteld.
Wij houden u op de hoogte !

Laatste ontwikkelingen voor de huidige ‘militaire’ grensgangers

Reeds in België en Duitsland wonende gezinsleden van in Nederland geplaatste militairen zullen per 1 januari 2006 onder de toepassing van de Europese sociale zekerheidsverordening vallen. Ook gezinsleden van militairen die in Seedorf (en de KMar brigade Neustadt ad Weinstrasse) geplaatst waren en die in Duitsland (blijven) wonen worden onder deze regeling gebracht. Indien de gezinsleden in Duitsland of België salaris of een uitkering ontvangen — en daardoor in het woonland verzekerd zijn voor ziektekosten- , komen zij niet in aanmerking voor deze regeling.

Voor emigranten die op het punt staan om te emigreren en waarvan het materieel aantoonbaar is dat de keuze al was gemaakt voordat de afspraken met VWS tot stand zijn gekomen wil Defensie haar medewerking verlenen om ook deze categorie onder de regeling te brengen.

Defensie zal betrokkenen die hiervoor in aanmerking willen komen, aanmelden bij het College voor Zorgverzekeringen. Men krijgt zorg in overeenstemming met het woonlandpakket en het recht om in Nederland zorg in te roepen (N.B. België vanaf 01-07-2006). Betrokkenen die voldoen aan de criteria van de Wet op de zorgtoeslag hebben recht op een zorgtoeslag.

Gezinsleden van de huidige ‘militaire’ grensgangers

Uw gezinsleden zijn niet verzekerd voor de AWBZ. Zij kunnen zich niet aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar voor de zorg uit de Zorgverzekeringswet.

De verzekeringsinstelling in het land waar u woont, beoordeelt volgens de regels van dat land welke gezinsleden met u meeverzekerd zijn. Die meeverzekerde gezinsleden hebben recht op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van het land waar zij wonen (woonlandpakket). Nederland vergoedt deze zorg aan de verzekeringsinstelling van het land waar u woont. Deze gezinsleden moeten zich melden bij het CVZ voor registratie. Gezinsleden van achttien jaar en ouder zijn een bijdrage (gezinsleden) verschuldigd aan de afdeling Buitenland van het CVZ en komen in aanmerking voor de overgangsregeling AWBZ-zorg, de zorgtoeslag en de no-claimteruggave.

Gezinsleden van toekomstige ‘militaire’ grensgangers

Als gezinslid van een actief dienende militair die in het buitenland gaat wonen en in Nederland blijft of gaat werken, heeft u op dit moment nog geen recht op het woonlandpakket. U kunt zich ook niet aanmelden voor de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering(en). U bent niet AWBZ-verzekerd. Mogelijk dat deze uitsluiting in de toekomst komt te vervallen. Militaire vakbonden maken zich hiervoor sterk.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden om in het buitenland toch voor ziektekosten verzekerd te zijn, verzoeken wij u om per e-mail contact met ons op te nemen.

Keuzerecht zorgverlener gezinsleden grensarbeiders

Gezinsleden hebben met ingang van 1 jan 2006 de keus om gebruik te maken van zorg uit Nederland of uit Duitsland, zónder toestemming vooraf van het Cvz.

Verrekening van de nota´s zal wel via de Duitse Krankenkasse plaats dienen te vinden. Kijk voor meer informatie op onze website, pagina ziektekosten.

Uitkeringsgerechtigd, Pflege/Krankenversicherung in Duitsland en zorgverzekering Nederland

De aanleiding van de vraag was het onderstaande vet geschrevene:

Volgens uw circulaire 05/43, dd 14 december 2005 betreffende verdere afspraken zijn het Ministerie van VWS en het bevoegde Duitse Ministerie is het navolgende overeengekomen; Rechthebbende op een Nederlands pensioen die in Duitsland wonen en daar zijn opgenomen in de "freiwillige Krankenversicherung of in de "Pflegeversicherung." hebben geen aanspraken ten laste van de Nederlandse zorgverzekering. Zij behoeven geen zorgverzekering af te sluiten.

Uit het antwoord blijkt duidelijk maar weer eens dat de juiste invulling van het verdragsformulier E 121 van belang is voor u.

Overigens wil ik u wel benadrukken dat hier expliciet wordt gesproken over de Pflegeversicherung. Natuurlijk is e.e.a. afhankelijk van uw keuze om datgene wat u heeft opgebouwd in het verleden te willen behouden. Een keerzijde van deze medaille is dat u geen zorgtoeslag kunt aanvragen om dat u buiten de ZVW valt .

=================================================================
Antwoord:

Een bestaande Duitse Pflegeversicherung is voldoende om 'buiten' het Nederlandse stelsel te blijven. De Duitse verz. maatschappijen die de Pflegeversicherung voor betrokkenen uitvoeren, de Barmenia, resp. de DKV, moeten daarvoor in rubriek 8 op het formulier E 121 aangeven dat geen inschrijving ten laste van Nederland tot stand kan komen omdat er al een Duits recht bestaat. Barmenia/DKV ondertekenen vervolgens de formulieren en sturen die dan terug naar het CVZ. CVZ doet daarna het nodige voor de stopzetting van de inhoudingen.

Met vriendelijke groet,

René van der Wissel, CVZ

Vergoeding kinderopvang voor grensarbeiders gerealiseerd

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 1a
2513 AA ‘s-GRAVENHAGE
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon (070) 333 44 44
Telefax (070) 333 40 33
Uw brief
Ons kenmerk
AV/A&Z/2006/7820

Onderwerp

Wet kinderopvang; grensarbeid

Datum 13 februari 2006
Op 15 juli 2005 is een brief ontvangen van de Europese Commissie, waarin de Commissie stelt dat de in artikel 6, derde lid, van de Wet kinderopvang aan in het buitenland wonende ouders gestelde voorwaarde dat beide ouders in Nederland dienen te werken om aanspraak te hebben op een kinderopvangtoeslag strijdig is met artikel 39 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG Verdrag) betreffende het vrije verkeer van werknemers. Voorts is de Commissie van mening dat de kinderopvangtoeslag kan worden beschouwd als een gezinsbijslag in de zin van de artikelen 4, eerste lid, onder h, en 76 van de Verordening (EEG) nr. 1408/71, aangezien de kinderopvangtoeslag een overheidsuitkering is ter bestrijding van gezinslasten of ter verlichting van de lasten die voortvloeien uit het onderhoud van kinderen.

Na zorgvuldige bestudering van het standpunt van de Commissie kan ik u thans, mede namens de Staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de uitvoering van het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst/Toeslagen, meedelen dat ik het standpunt van de Commissie onderschrijf.
De Commissie is hiervan inmiddels op de hoogte gebracht. De consequentie is dat de Wet kinderopvang moet worden aangepast; een daartoe strekkende wetswijziging wordt thans voorbereid.
Het standpunt van de Commissie dat artikel 6, derde lid, van de Wet kinderopvang strijdig is met artikel 39 EG verdrag betekent dat niet langer de voorwaarde in de Wet kinderopvang kan worden gesteld dat – in het geval de partner buiten Nederland woont – de beide ouders slechts een aanspraak op een kinderopvangtoeslag hebben, indien de partner in Nederland werkt of over een Nederlandse sociale-zekerheidsuitkering beschikt en een reïntegratietraject volgt. Deze constatering leidt ertoe dat in de Wet kinderopvang een tweetal wijzigingen wordt aangebracht:

1. in artikel 6, derde lid, wordt de eis, dat de niet in Nederland wonende partner in Nederland arbeid dient te verrichten, verruimd tot de eis dat deze partner arbeid dient te verrichten in een lidstaat van de Europese Unie (EU- lidstaat), een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europees Economische Ruimte (EER- lidstaat) dan wel in Zwitserland ;

2. aan artikel 6, derde lid, wordt een bepaling toegevoegd, dat voorzieningen en socialezekerheidsuitkeringen krachtens de wetgeving van een andere EU- lidstaat, een EER- lidstaat dan wel Zwitserland, die naar aard en strekking overeenkomen met de in artikel 6, eerste lid, onderdeel c, d, e, h, of i van de Wet kinderopvang genoemde voorzieningen en sociale-zekerheidsuitkeringen, voor de toepassing van het derde lid daarmee worden gelijkgesteld.

Het standpunt van de Commissie dat de kinderopvangtoeslag op grond van de Wet kinderopvang een gezinsbijslag is in de zin van Verordening (EEG) nr. 1408/71 leidt tot de conclusie dat het in hoofdstuk 7 van de Verordening opgenomen coördinatieregime met betrekking tot gezinsbijslagen in grensoverschrijdende situaties op de Wet kinderopvang zal moeten worden toegepast. Toepassing van dat regime leidt ertoe dat Nederland in een aantal grensoverschrijdende situaties een aanvullende vergoeding dient te betalen, indien het bedrag aan Nederlandse gezinsbijslagen (kinderopvangtoeslag en kinderbijslag op grond van de Algemene kinderbijslagwet) hoger is dan de gezinsbijslagen waarop betrokkenen recht hebben in hun woonland.
De wetswijziging en de toepassing van het coördinatieregime van de Verordening zal met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005 plaatsvinden, de datum van inwerkingtreding van de Wet kinderopvang.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
(mr. A.J. de Geus)

Dosenpfand – de gekte met het statiegeld

Sind 2003 geldt er in Duitsland een regeling voor statiegeld, die bij niets vermoedende Nederlanders de wenkbrauwen doet fronsen. Koop je langs bijvoorbeeld de snelweg een blikje fris, dan betaal je daar statiegeld voor. Je kunt het blikje na afloop alleen met een een speciaal bonnetje, muntje of gestempelde kassabon en vaak ook alleen bij die ene winkel(keten) weer inleveren om je statiegeld terug te krijgen.

Het is allemaal het gevolg van een afspraak uit 1991. De industrie moest ervoor zorgen dat er minder verpakkingsafval zou zijn, zo vond de overheid. Toen in 2002 bleek dat dit niet gelukt was werd – ondanks diverse rechtszaken – een ongelofelijk ingewikkelde regeling van kracht. Mede omdat de drankenindustrie het niet eens kon worden over een gemeenschappelijke statiegeldregeling, is het teruggeven van statiegeld-verpakkingen zo ingewikkeld.

Bier, bronwater en frisdranken met koolzuur hebben sindsdien verplicht statiegeld. Vruchtensappen, melk, wijn en Sekt (mousserende wijn) en sterke drank niet. Mixdrankjes als Alsterwasser echter weer wel, ze bevatten immers een deel bier. Maar Wodka/Lemon-mixdrankjes weer niet omdat ze sterke drank bevatten. En zo zijn er nog een aantal onduidelijke uitzonderingen.

“Bier is hier een levensmiddel”

Bier drinken wordt in Duitsland niet zozeer als alcoholconsumptie gezien maar meer als gewoon een manier van dorstlessen. Geen wonder, want in de Middeleeuwen was bier drinken minder gevaarlijk dan het ongezuiverde water.
Per jaar wordt er door ca. 1300 Duitse brouwerijen zo'n 100 miljoen hektoliter bier gebrouwen.

Bier in Duitsland
Duitsland kent niet één nationaal bier, maar wel enkele grotere merken, zoals Warsteiner, Bitburger, Beck's, Diebels en Veltins. Maar in de meeste café's, Kneipen geheten, wordt een lokale specialiteit getapt, want daarvan zijn er honderden... Het meeste bier wordt trouwens niet in Beieren (20 %) gedronken, maar in Nordhrein-Westfalen (27%)! Desondanks geldt Beieren als hèt bierland, met het jaarlijkse Oktoberfest, dat door honderdduizenden toeristen - velen uit Japan en Amerika - bezocht wordt.

Meer dan 80 procent van alle 1300 Duitse brouwers zijn kleine bedrijven. Internationaal gezien zijn de grote Duitse brouwerij-concerns (bijv. de Brau Holding, Holsten Gruppe, Binding Gruppe) klein. Het Amerikaanse Anheuser-Busch is de grootste bierbrouwer wereldwijd, het Nederlandse Heineken en het Belgische Interbrew volgen op plaats twee en drie.

Ongeveer drie kwart van alle bierdrinkers in Duitsland zijn mannen. "Sekt" daarentegen, een soort mousserende wijn, is vooral onder vrouwen geliefd. Pils wordt het meeste gedronken (bijna 70%), gevolgd door export- en speciale bieren (9%), vervolgens de soorten Weizen, Hell en Altbier. Zo'n 20 procent van het Duitse bier wordt geëxporteerd.

Nachbarschaft en andere dingen

Het was n.l. de dag waarop wij met onze ´nachbarschaft´ (buren in ons straatje, 8 huizen) zijn gaan ´Bosseln´, een soort straatkegelen (kloatscheeten) terwijl je een bolderkar met versnaperingen met je meesleept... (Voornamelijk alcohol)

Wij wonen op het platteland waar de buren wat op afstand wonen en waar iedereen hun privacy op prijs stelt. Het is wonderbaarlijk hoe wij hier, nu ruim 10 jaar geleden, vanzelfsprekend hartelijk zijn ontvangen. De Nachbarschaft moet je zien als een aantal mensen, die in dezelfde
omstandigheden in dezelfde straat wonen, welke er voor elkaar zijn als het nodig is maar niet de deur bij elkaar plat lopen. Je stopt een keer met je auto als je toevallig iemand ziet en je maakt een praatje. Niet omdat dit zo hoort maar omdat je het zelf gewoon leuk vindt om met deze aardige en lieve mensen te praten. Je haalt een keer eieren bij een van de buren, die kippen hout, of ik ga eens langs bij die buurvrouw waarvan ik weet dat ze taart heeft gebakken....

Gedurende de wintermaanden zie je elkaar nauwelijks omdat het buitenleven stilligt en om te voorkomen dat je elkaar een half jaar niet ziet wordt ga je in Ostfriesland ´Boseln´. Je loopt een paar uur op straat, rolt wat met een bal maar het belangrijkste: je praat met elkaar en het is gezellig. En of je nou drinkt of niet (zoals ik...): het maakt niet uit !

Geen opsmuk…

Wij maken het niet mooier dan het is !

 

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten