Pensioen/AOW

AOW (Algemene Ouderdoms Wet)

Voor het al of niet doorgaan van uw opbouw AOW is bepalend of u in Nederland blijft werken (en dus loonheffing van uw inkomen ingehouden wordt) of niet. Als dit het geval is blijft u gewoon verzekerd voor de Volksverzekeringen en bouwt u AOW op (2% per jaar) !

Blijft u niet in Nederland werken dan is het volgende van belang:
Iedereen die in Nederland woont bouwt, vanaf zijn/haar 16e tot 65ste levensjaar, ieder jaar 2% AOW op hetgeen in de meeste gevallen leidt tot een 100% AOW-uitkering bij het bereiken van 65-jarige leeftijd.

Zodra u naar het buitenland emigreert stopt uw AOW-opbouw. Dit betekent dat u voor ieder jaar dat u in het buitenland woont (en nog geen 65 bent) 2 % minder AOW krijgt. U kunt in Nederland (bij de Sociale Verzekeringsbank) een Vrijwillige AOW verzekering afsluiten maar het volgende kan een overweging zijn: van uw loon wordt 17,9 % AOW premie ingehouden (over een premie-inkomen van maximaal € 31.122), als u in het buitenland woont niet meer. Als u een gedeelte van uw AOW kunt missen als u 65 bent (omdat u bijvoorbeeld een goed pensioen heeft en/of andere voorziening heeft) dan kunt u dit dus beschouwen als ´loonsverhoging´.

Overigens betaalt uw partner maar 10 % van de maximum premie bij het afsluiten van een vrijwillige verzekering (mits zij/hij geen inkomen heeft!). Dit laatste is dus zeker de moeite waard om te doen. Denkt u er dan wel aan dat u deze verzekering binnen 1 jaar na uw emigratie dient aan te vragen! Informatie bij de Sociale Verzekeringsbank.

Gerelateerde en nieuwere berichten over dit thema :

Na uw pensionering naar het buitenland

De Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) heeft tot gevolg dat u maar een gedeeltelijke AOW-uitkering krijgt als u in bepaalde landen gaat wonen. Deze wet is op per 1 januari 2000 van kracht geworden. Als u van plan bent om te verhuizen, is het goed om te weten of u straks uw volledige AOW-uitkering nog wel ontvangt. Voor de landen van de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba en verdragslanden is er geen probleem. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de landen waarmee Nederland een verdrag heeft.

Waar u ook woont: u zult over uw AOW en uw werknemerspensioen inkomstenbelasting moeten betalen. Of u in Nederland of in het buitenland belasting verschuldigd bent, hangt af van afspraken tussen Nederland en het land waar u gaat wonen. Met een aantal landen heeft Nederland belastingverdragen die bepalen dat u in uw nieuwe woonland belasting betaalt.

U ontvangt meer dan € 15.000 uit pensioenen, lijfrenten en uitkeringen uit Nederland

Ontvangt u per jaar meer dan € 15.000 uit pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen uit Nederland? Dan betaalt u daarover in Nederland belasting. Lees meer

In welk land betaal ik belasting over mijn AOW en pensioen?

In welk land u belasting betaalt is afhankelijk van de volgende twee vragen:

• Heeft Nederland een belastingverdrag met het land waar u woont?
• Hebt u pensioen uit een baan bij de overheid?

De meeste landen zijn het erover eens dat u slechts in één land belasting hoeft te betalen.
En omdat u gebruik maakt van de voorzieningen in het land waar u woont, is het gebruikelijk
dat u dan in dat land belasting betaalt. Dat moet echter wel geregeld zijn in een verdrag
tussen Nederland en land waar u woont. Met veel landen is er zo’n verdrag. Bijvoorbeeld de
landen van de EU, Zwitserland, Noorwegen en nog een aantal andere landen. De afspraken
die gemaakt zijn kunnen per land verschillen.

Hoeveel belasting u over u pensioen en AOW moet betalen in het land waar u woont, is
afhankelijk van de belastingtarieven in dat land. In een aantal gevallen is de belasting hoger
dan in Nederland. Het is goed om dat even na te gaan.

U betaalt altijd in Nederland belasting over het pensioen dat u hebt opgebouwd uit een baan bij de overheid. Dit betekent dat het pensioenfonds over dat pensioen belasting zal inhouden. U betaalt in Nederland tot een inkomen van ca. € 31.000 relatief weinig belasting.
Daarboven betaal u 42% of 52%.

Het pensioenfonds zal belasting inhouden, als u pensioen laat uitkeren in een land waar
Nederland geen belastingverdrag mee heeft. De kans bestaat dat u dan ook nog belasting
moet betalen in het land waar u woont. Alle landen vinden in principe dat zo’n dubbele
belasting zoveel mogelijk voorkomen moet worden. In het land waar u woont, moet u in die
situatie daarom vragen naar een vrijstelling van belasting. U moet daarvoor contact opnemen
met de Belastingdienst in het land waar u woont. Lees meer

Houdt u er rekening mee dat waar u belasting betaalt invloed heeft op uw hypotheekrente aftrek. Betaalt u Nederland geen loonheffing meer? Dan is er ook niets wat u terug kunt vragen…..