Maandelijks archief: januari 2012

Subsidie regelingen voor de renovatie van bestaande huizen in Duitsland in 2012

Met ingang van het jaar 2012 zijn er weer nieuwe subsidie regelingen voor de renovatie van bestaande woingen in Duitsland van toepassing.
Onder andere kunt u :
Subsidie aanvragen voor de begeleiding bij de verbouwing volgens de ENEV standard.
(Vergoeding tot max. 50% -max.4000,- euro- (..van de daadwerkelijke kosten voor de begeleiding) en dan alleen voor een door u zelfs bewoonde woning
1. Een subsidie van max 3750,- als de sanering voldoet aan de standard
2. Een subsidie van max. 15.000,- euro als de sanerings maatregelen voldoen aan de nieuwste wetgeving
Daarnaast hebt u recht op een goedkope hypotheek tot max. 75.000 euro met een rente percentage vanaf 1% ! met een looptijd van max. 30 jaar.

De Emigratie naar Duitsland : Wat komt er kijken ?

Algemeen

Wat u zich goed dient te realiseren is dat u emigreert ! Kiest u ervoor om al uw sociale activiteiten nog in Nederland plaats te laten vinden, dan zult u zich waarschijnlijk nooit echt thuis voelen in Duitsland. Ook krijgt u te maken met het Duitse ambtenarenapparaat. Met vragen als, waar gaan de kinderen naar school. Is er wellicht een tweede auto nodig? Ook moet er goed gekeken worden naar uw testament, pensioen, ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tenslotte enkele praktische tips: u mag in Duitsland laten zien dat u rijk bent, u mag de auto niet op straat wassen, een schoorsteenveger mag u niet weigeren en tenslotte moet u voorzichtig zijn met grapjes (Duitsers zijn serieuze mensen). Wij kennen één regering (en één Den Haag), in Duitsland kennen 26 deelstaat-regeringen, en een deelstaat heeft veel macht.

Wonen in Duitsland
Als EU-burger hebt u zonder meer het recht om in Duitsland te wonen, indien u inkomen heeft uit Nederland of Duitsland. De gemeente van vestiging zal uw aanmelding aan het ´Ausländeramt´ doorgeven.

Binnen 3 maanden krijgt wordt u opgeroepen om bij het Ausländeramt de volgende documenten overleggen, waarna u uw verblijfsvergunning meteen kunt meenemen:
Een geldig paspoort.
1 pasfoto (per gezinslid).
Bewijs van inkomen.
Bewijs van ziektekostenverzekering.
Bovenstaande geldt voor het gehele gezin!

Belasting- en premieheffing
Verhuist u naar Duitsland, dan blijft u over uw Nederlands inkomen belasting- en premieplichtig in Nederland. Wanneer u kiest voor behandeling als inwoner van Nederland dan hebt u recht op de gebruikelijke aftrekposten (hypotheekrenteaftrek enz.) en op alle heffingskortingen (ook voor uw partner).
Uw – in Duitsland wonende – huwelijkspartner heeft automatisch recht op de algemene heffingskorting indien de u minimaal 90% van uw wereld(gezin)inkomen in Nederland verdient.
De premies voor de volksverzekeringen worden geheven over zowel het Duitse als het Nederlandse inkomen (z.g. wereldinkomen).
Voor meer informatie kijk ook in de categorie Belasting in Duitsland

Werkloosheid
Verhuist u naar Duitsland en wordt u volledig werkloos, dan heeft u recht op een Duitse werkloosheidsuitkering alsof hij altijd al in Duitsland gewoond en gewerkt heeft. Slechts bij zeer hoge uitzondering heeft de medewerker recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Dit is het geval indien u absoluut geen kansen heeft op de Duitse arbeidsmarkt én nauwelijks sociaal geïntegreerd bent in Duitsland (z.g. Miethe-arrest)
Vanaf het moment dat u volledig werkloos wordt, bent u sociaal verzekerd en belastingplichtig in Duitsland. U mag dan ook géén gebruik meer maken van geneeskundige zorg in Nederland. Bent u ouder dan 40 jaar dan wordt zijn bedrijfspensioenopbouw gewaarborgd door de FVP-regeling. De AOW-opbouw wordt beëindigd. U bouwt wel Duitse Altersrente en Hinterbliebenenrente op. De AOW-opbouw (2% per jaar wordt t.z.t. uitbetaald in Duitsland).
Indien u tijdelijk of gedeeltelijk werkeloos wordt, dan kunt u aanspraak maken op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Dit is ook het geval indien u na u ontslag (aansluitend) in deeltijd gaat werken bij uw eigen of bij een andere Nederlandse werkgever.
Voor meer informatie kijk ook in de categorie werken in Duitsland

Arbeidsongeschiktheid
Wordt een van u volledig arbeidsongeschikt dan heeft u recht een Nederlandse WAO-uitkering plus de eventuele aanvullingen op grond van een WAO-gat verzekering. De WAO-uitkering (inclusief de TW) is exporteerbaar. De Wajong is slechts in beperkte mate exporteerbaar. De WAO-uitkering wordt belast in Nederland. Bij wonen in Duitsland is bent u als de WAO-gerechtigde niet meer verzekerd voor AOW/Anw. U kunt zich wel vrijwillig herverzekeren voor AOW/Anw bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Voor informatie over uw ziektekostenverzekering verwijzen wij u naar de pagina ´Ziektekosten´
Wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan kunt u aanspraak maken een Duitse werkloosheidsuitkering. Indien er u (gedeeltelijk) blijft werken in Nederland of deelneemt aan een reïntegratie- of scholingsproject, dan kunt u aanspraak maken op een Nederlandse werkeloosheidsuitkering
Voor meer informatie kijk ook in de categorie werken in Duitsland

Ouderdom en overlijden
Indien u met de VUT of met (vervroegd) ouderdomspensioen gaat, dan zijn de uitkeringen (AOW) en bedrijfspensioenen (incl. VUT-uitkeringen) zonder meer exporteerbaar naar Duitsland. De bedrijfspensioenen/VUT-uitkeringen (uitgezonderd ’echte’ ambtenarenpensioenen) worden belast in Duitsland. De AOW is ook exporteerbaar naar Duitsland, de AOW wordt echter belast in Nederland.
Voor informatie over uw ziektekostenverzekering verwijzen wij u naar de categorie ´Verzekeren in Duitsland´
In het geval u een VUT-uitkering/vervroegd pensioen ontvangt, bent u niet meer verplicht verzekerd voor AOW/Anw. U kunt zich wel voortgezet vrijwillig herverzekeren voor AOW en/of Anw.

Sociale verzekering gezinsleden: AOW-opbouw
Vanaf het moment dat uw gezinsleden (partner en kinderen ouder dan 15 jaar) niet meer in Nederland wonen of werken, wordt hun AOW-opbouw en Anw-verzekering beëindigd. Dit betekent een verlies van 2% aan AOW-pensioen voor elk jaar dat zij niet meer in Nederland gewoond of gewerkt hebben.
Er bestaat echter de mogelijkheid binnen één jaar na verhuizing een vrijwillige AOW/Anw-verzekering af te sluiten bij de Sociale Verzekeringsbank. Een verzoek om toegelaten te worden tot de vrijwillige AOW/Anw-verzekering moet binnen een jaar, nadat men niet meer verplicht verzekerd woonde of woonde in Nederland, gedaan worden bij de Sociale Verzekeringsbank.
De duur van de vrijwillige AOW/Anw verzekering is beperkt tot 10 jaar. Heeft de partner géén eigen inkomen dan bedraagt de minimumpremie voor de AOW-verzekering ca € 407 per jaar en voor de Anw-verzekering € 28 per jaar. In het geval u in Nederland blijft werken of gaat werken wordt u ongeacht de omvang van uw werkzaamheden weer verplicht verzekerd voor AOW/Anw. Door bijv. een halve dag in Nederland te (blijven) werken blijft u tegen een zeer minimale premielast voorgezet verzekerd voor alle Nederlandse sociale zekerheidwetten.
Voor meer informatie kijk ook in de categorie verzekeren in Duitsland

Copyright: www.droomhuisduitsland.com en www.huisinduitsland.com

Nederlanders die in Duitsland wonen, maar in Nederland werkzaam zijn komen niet aanmerking voor een PGB of Pflegegeld

Nederlanders die in Duitsland wonen, maar in Nederland werkzaam komen niet aanmerking komen voor een PGB of Pflegegeld
Een persoon die in het buitenland woont maar werkt in Nederland is, ongeacht zijn nationaliteit, verzekerd op grond van de AWBZ. Deze persoon heeft zowel aanspraak op gecontracteerde zorg (zorg in natura) als recht op vergoeding van de betaalde kosten indien hij buiten Nederland niet-gecontracteerde zorg inroept die met een AWBZ-verstrekking vergelijkbaar is. Indien voor de AWBZ- verstrekking een eigen bijdrage geldt wordt het bedrag daarvan afgetrokken van het bedrag dat gerestitueerd wordt.
Het PGB is geen wettelijke aanspraak en valt dus niet onder de vergoedingmogelijkheid. Het zorgkantoor kan alleen subsidie voor PGB’s verlenen voor verzekerden woonachtig in zijn regio. Nederlanders die in Duitsland wonen, wonen niet in een regio van een zorgkantoor en kunnen dus geen PGB krijgen.
Daarnaast bestaat ingevolge de Europese sociale zekerheidsverordening (Verordening (EEG) nr. 883/04) aanspraak op deze zorg (“verdragsaanspraak”) in natura. Voorwaarde daarbij is dat de ziektekostenverzekeringwetgeving van het woonland voorziet in AWBZ-achtige vormen van zorg. De kosten daarvan komen ten laste van Nederland. Als verdragsgerechtigde heeft men in het woonland aanspraak op verstrekkingen, maar niet op uitkeringen.
Duitsland kent naast zorg in natura ook het Pflegegeld. In het arrest Molenaar heeft het Hof geoordeeld dat het Duitse Pflegegeld dient te worden aangemerkt als “uitkering” in de zin van de verordening en niet als verstrekking. Dit komt door de kenmerken van het Pflegegeld. Deze kenmerken zijn: het gaat om een periodieke toelage, het gaat om een vast bedrag ongeacht gemaakte kosten, er hoeven niet eerst betalingsverplichtingen te zijn aangegaan met zorgverleners, noch hoeven er bewijsstukken voor gemaakte kosten te zijn overgelegd en er is een grote mate van vrijheid bij de besteding van het bedrag. Het gevolg van die uitspraak is dat Nederlandse verdragsgerechtigden die in Duitsland wonen geen recht hebben op het Pflegegeld (wel op de “Pflege” zorg in natura), terwijl de Duitse verdragsgerechtigden die in Nederland wonen wel Pflegegeld kunnen ontvangen en daarnaast in beginsel aanspraak hebben op zorg in natura.
Staatsecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWs is toch van mening is hier geen sprake van ongelijke behandeling, omdat er vanwege het wonen in een ander land geen sprake is van gelijke omstandigheden. Door het wonen in een ander land dan het land waar men werkt is de Europese regelgeving en de daarop gebaseerde Hofjurisprudentie van toepassing.
Toch staat op de website van het CvZ: “Als de verzekerde langer dan zes weken in het buitenland verblijft en een zorgverlener contracteert die niet onder de Nederlandse fiscale en sociale wetgeving valt, past het zorgkantoor de hoogte van het PGB aan het prijsniveau van het land waar de verzekerde verblijft. “Verzekerden die permanent in het buitenland wonen, hebben geen recht op een PGB.” In die situaties is het verdragsrecht dus niet van toepassing. Het PGB wordt verleend in de vorm van subsidie.
Dat mensen recht hebben op een PGB, noch op Pflegegeld heeft enerzijds te maken met het feit dat het in Nederland geen wettelijke aanspraak is en in Duitsland niet kan worden verstrekt vanwege het arrest Molenaar. Het wettelijk regelen van het PGB is afgesproken in het Regeer- en Gedoogakkoord (zie ook Kamerstukken II 2010/11, 32 620, nr.1). Bij het wettelijk gaan regelen van het PGB zal de staatsecretaris de onderhavige kwestie nader bezien. Zowel het wettelijk regelen van het PGB als vorm van verstrekking (een budget dat aan zorg moet worden besteed) als het wettelijk regelen van het PGB in de vorm van een uitkering (een budget waarover geen verantwoording moet worden afgelegd) heeft Europeesrechtelijke gevolgen voor verdragsgerechtigden die niet AWBZ- verzekerd zijn, zowel voor Nederlanders in het buitenland als buitenlanders in Nederland.

Bron: Rijksoverheid

Duits voor Nederlanders

Binnenkort beginnen er weer nieuwe cursussen voor Nederlanders in de grensregio
Lees meer voor de regio Nordhorn hier
en voor de regio Meppen hier