Berichten in categorie: Emigreren naar Duitsland

Wonen in Duitsland – Burenruzie vermijden

Op welk tijdstip mag ik mijn gras maaien ?

Gras maaien, heggenschaar gebruiken al die leuke gereedschappen voor de tuinier maken veel lawaii en zorgen voor ruzie met de buren. In sommige Nederlandse getto´s in de grensregio in Duitsland kom je wel vaker tegen dat de mensen zich niet aan de bestaande wetgeving m.b.t. geluidsoverlast houden. Af en toe ook wel eens een Duitsers maar eerder minder. De wet - 32.Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes - regelt het gebruik van tuingereedschappen en - machines. Daar onder vallen :

 • Grasmaaiers
  Gazon trimmers
 • Heggenscharen
 • Bovengrondse waterpompen
 • Houtversnipperaars enzv

Deze gereedschappen mogen in Duitsland in woonwijken (Wohngebiete) en gehuchten of nederzettingen \"Siedlungen\" op zon- en feestdagen niet gebruikt worden. Op werkdagen niet tussen 20.00 en 07.00 uur

 

 

 

 

Post uw mening of ervaring onder aan dit bericht

Emigreren naar Duitsland met een buitenlandse partner

Wonen in Duitsland – emigreren naar Duitsland

Gesprek met Nederlanders die naar Duitsland willen emigreren

Het Kenniscentrum voor discriminatie Art. 1 doet voor het Centrum voor Europees Staatsrecht onderzoek naar de ervaringen van jonge Europese migranten die naar Nederland zijn verhuisd en Nederlanders die van plan zijn om naar een ander EU-land te verhuizen. Ik benader u, omdat ik hoop via u in contact te kunnen komen met personen die van plan zijn te verhuizen uit Nederland. Mogelijk kunt u ons verzoek posten op uw website zodat personen die geïnteresseerd zijn in ons onderzoek zich op kunnen geven voor deelname.

Voor dit onderzoek zouden wij graag in gesprek komen met Nederlanders die van plan zijn om te emigreren. Wij zijn benieuwd naar de reden waarom zij gaan verhuizen, in hoeverre zij op de hoogte zijn van hun rechten als een Europese burger, welke informatiebronnen zij raadplegen, welke obstakels zij tegen gekomen zijn etc. Het doel van dit onderzoek is om meer kennis te vergaren over de barrières (van bijvoorbeeld juridische, administratieve of sociale aard) die er zijn als jongeren migreren. Zo willen we oorzaken identificeren en oplossingen voorstellen om het vrije verkeer van EU burgers toegankelijker te maken.

Een interview duurt ongeveer een uur. Wij kunnen afreizen naar een locatie die handig is voor de deelnemer. Ook kan het interview buiten kantoortijden of in de weekenden plaatsvinden. Op deze website kunt u meer informatie vinden over het onderzoek:

http://www.cecl2.gr/index.php/en/projects/research/518-on-the-move-the-reality-of-free-movement-for-young-european-citizens-migrating-in-times-of-crisis

 

Veelgestelde vragen over kopen in Duitsland en verhuizen naar Duitsland :

 • Hoe vind ik de woning in Duitsland die ik wil?
 • Hoeveel "woning" in Duitsland kan ik me veroorloven?
 • Hoe krijg ik een echt overzicht van de markt?
 • Waar kan ik eerlijk en onafhankelijk advies krijgen?
 • Hoe kan ik veilig en goedkoop een huis in duitsland kopen ?
 • Moet ik mijn verzekeringen opzeggen als ik naar Duitsland verhuis ?
 • Welke verzelkeringen heb ik nodig als ik naar Duitsland verhuis ?
 • Zorgverzekering in Duitsland – waar moet ik zijn ?
 • Mag ik mijn auto meenemen naar Duitsland, waar moet ik dan aan denken

Droomhuis Duitsland – uw wegwijzer m.b.t. alle vragen over kopen en wonen in Duitsland

De Emigratie naar Duitsland : Wat komt er kijken ?

Algemeen

Wat u zich goed dient te realiseren is dat u emigreert ! Kiest u ervoor om al uw sociale activiteiten nog in Nederland plaats te laten vinden, dan zult u zich waarschijnlijk nooit echt thuis voelen in Duitsland. Ook krijgt u te maken met het Duitse ambtenarenapparaat. Met vragen als, waar gaan de kinderen naar school. Is er wellicht een tweede auto nodig? Ook moet er goed gekeken worden naar uw testament, pensioen, ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tenslotte enkele praktische tips: u mag in Duitsland laten zien dat u rijk bent, u mag de auto niet op straat wassen, een schoorsteenveger mag u niet weigeren en tenslotte moet u voorzichtig zijn met grapjes (Duitsers zijn serieuze mensen). Wij kennen één regering (en één Den Haag), in Duitsland kennen 26 deelstaat-regeringen, en een deelstaat heeft veel macht.

Wonen in Duitsland
Als EU-burger hebt u zonder meer het recht om in Duitsland te wonen, indien u inkomen heeft uit Nederland of Duitsland. De gemeente van vestiging zal uw aanmelding aan het ´Ausländeramt´ doorgeven.

Binnen 3 maanden krijgt wordt u opgeroepen om bij het Ausländeramt de volgende documenten overleggen, waarna u uw verblijfsvergunning meteen kunt meenemen:
Een geldig paspoort.
1 pasfoto (per gezinslid).
Bewijs van inkomen.
Bewijs van ziektekostenverzekering.
Bovenstaande geldt voor het gehele gezin!

Belasting- en premieheffing
Verhuist u naar Duitsland, dan blijft u over uw Nederlands inkomen belasting- en premieplichtig in Nederland. Wanneer u kiest voor behandeling als inwoner van Nederland dan hebt u recht op de gebruikelijke aftrekposten (hypotheekrenteaftrek enz.) en op alle heffingskortingen (ook voor uw partner).
Uw – in Duitsland wonende – huwelijkspartner heeft automatisch recht op de algemene heffingskorting indien de u minimaal 90% van uw wereld(gezin)inkomen in Nederland verdient.
De premies voor de volksverzekeringen worden geheven over zowel het Duitse als het Nederlandse inkomen (z.g. wereldinkomen).
Voor meer informatie kijk ook in de categorie Belasting in Duitsland

Werkloosheid
Verhuist u naar Duitsland en wordt u volledig werkloos, dan heeft u recht op een Duitse werkloosheidsuitkering alsof hij altijd al in Duitsland gewoond en gewerkt heeft. Slechts bij zeer hoge uitzondering heeft de medewerker recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Dit is het geval indien u absoluut geen kansen heeft op de Duitse arbeidsmarkt én nauwelijks sociaal geïntegreerd bent in Duitsland (z.g. Miethe-arrest)
Vanaf het moment dat u volledig werkloos wordt, bent u sociaal verzekerd en belastingplichtig in Duitsland. U mag dan ook géén gebruik meer maken van geneeskundige zorg in Nederland. Bent u ouder dan 40 jaar dan wordt zijn bedrijfspensioenopbouw gewaarborgd door de FVP-regeling. De AOW-opbouw wordt beëindigd. U bouwt wel Duitse Altersrente en Hinterbliebenenrente op. De AOW-opbouw (2% per jaar wordt t.z.t. uitbetaald in Duitsland).
Indien u tijdelijk of gedeeltelijk werkeloos wordt, dan kunt u aanspraak maken op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Dit is ook het geval indien u na u ontslag (aansluitend) in deeltijd gaat werken bij uw eigen of bij een andere Nederlandse werkgever.
Voor meer informatie kijk ook in de categorie werken in Duitsland

Arbeidsongeschiktheid
Wordt een van u volledig arbeidsongeschikt dan heeft u recht een Nederlandse WAO-uitkering plus de eventuele aanvullingen op grond van een WAO-gat verzekering. De WAO-uitkering (inclusief de TW) is exporteerbaar. De Wajong is slechts in beperkte mate exporteerbaar. De WAO-uitkering wordt belast in Nederland. Bij wonen in Duitsland is bent u als de WAO-gerechtigde niet meer verzekerd voor AOW/Anw. U kunt zich wel vrijwillig herverzekeren voor AOW/Anw bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Voor informatie over uw ziektekostenverzekering verwijzen wij u naar de pagina ´Ziektekosten´
Wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan kunt u aanspraak maken een Duitse werkloosheidsuitkering. Indien er u (gedeeltelijk) blijft werken in Nederland of deelneemt aan een reïntegratie- of scholingsproject, dan kunt u aanspraak maken op een Nederlandse werkeloosheidsuitkering
Voor meer informatie kijk ook in de categorie werken in Duitsland

Ouderdom en overlijden
Indien u met de VUT of met (vervroegd) ouderdomspensioen gaat, dan zijn de uitkeringen (AOW) en bedrijfspensioenen (incl. VUT-uitkeringen) zonder meer exporteerbaar naar Duitsland. De bedrijfspensioenen/VUT-uitkeringen (uitgezonderd ’echte’ ambtenarenpensioenen) worden belast in Duitsland. De AOW is ook exporteerbaar naar Duitsland, de AOW wordt echter belast in Nederland.
Voor informatie over uw ziektekostenverzekering verwijzen wij u naar de categorie ´Verzekeren in Duitsland´
In het geval u een VUT-uitkering/vervroegd pensioen ontvangt, bent u niet meer verplicht verzekerd voor AOW/Anw. U kunt zich wel voortgezet vrijwillig herverzekeren voor AOW en/of Anw.

Sociale verzekering gezinsleden: AOW-opbouw
Vanaf het moment dat uw gezinsleden (partner en kinderen ouder dan 15 jaar) niet meer in Nederland wonen of werken, wordt hun AOW-opbouw en Anw-verzekering beëindigd. Dit betekent een verlies van 2% aan AOW-pensioen voor elk jaar dat zij niet meer in Nederland gewoond of gewerkt hebben.
Er bestaat echter de mogelijkheid binnen één jaar na verhuizing een vrijwillige AOW/Anw-verzekering af te sluiten bij de Sociale Verzekeringsbank. Een verzoek om toegelaten te worden tot de vrijwillige AOW/Anw-verzekering moet binnen een jaar, nadat men niet meer verplicht verzekerd woonde of woonde in Nederland, gedaan worden bij de Sociale Verzekeringsbank.
De duur van de vrijwillige AOW/Anw verzekering is beperkt tot 10 jaar. Heeft de partner géén eigen inkomen dan bedraagt de minimumpremie voor de AOW-verzekering ca € 407 per jaar en voor de Anw-verzekering € 28 per jaar. In het geval u in Nederland blijft werken of gaat werken wordt u ongeacht de omvang van uw werkzaamheden weer verplicht verzekerd voor AOW/Anw. Door bijv. een halve dag in Nederland te (blijven) werken blijft u tegen een zeer minimale premielast voorgezet verzekerd voor alle Nederlandse sociale zekerheidwetten.
Voor meer informatie kijk ook in de categorie verzekeren in Duitsland

Copyright: www.droomhuisduitsland.com en www.huisinduitsland.com

Minder animo emigratie naar Duitsland ?

Minder animo emigratie naar Duitsland ?.

Het contingent Nederlanders in Emsland is vanaf 2000 gestegen van 1500 naar ruim 6000. De grootste groei was in het jaar 2006 met bijna 800 extra Nederlanders. Daarna was er een tempering en in 2010 zijn er ‘maar’ 143 landgenoten bijgekomen in Emsland.

Redenen zijn de economische crisis en het feit dat potentiele verhuizers steeds moeilijker hun eigen woning in Nederland kunnen verkopen.

Duitsland is het populairst – DePers.nl

Een huis kopen en wonen in Duitsland ?

Steeds meer mensen verhuizen naar Duitsland, de reden? Veelal geld, goedkopere huizen, auto’s, verzekeringen, gemeentelijke heffingen, meer kinderbijslag, etc. Wij geven hierover regelmatig advies, ook op onze website www.droomhuisduitsland.com vindt u over uiteenlopende onderwerpen veel informatie.

Als u in Nederland blijft werken is het verhaal fiscaal niet zo ingewikkeld, u behoudt veelal gewoon uw belastingvoordeel op uw hypotheekrente en hoeft in Duitsland geen/beperkt belasting te betalen, u moet wel aangifte in Duitsland doen. Het Finanzamt helpt u hierbij graag en veelal best deskundig. De echte gevolgen zijn van praktische aard, u emigreert immers wel naar het buitenland.

Algemeen

U schrijft zich uit bij uw Nederlandse gemeente en schrijft zich in bij de Duitse gemeente, een verblijfsvergunning is niet meer nodig. Eigenlijk niet anders dan een verhuizing binnen Nederland.

Jaar van emigratie

In het jaar van emigratie zijn een aantal fiscale zaken van belang:

U moet een zogenaamd M biljet invullen, hierdoor weet de belastingdienst dat u emigreert. Op basis van deze aangifte krijgt u een zogenaamde conserverende aanslag. Dit is een aanslag die u niet hoeft te betalen als u zich niet misdraagt. De aanslag wordt opgelegd over Nederlandse pensioenen, lijfrenten, etc.
U kunt ervoor kiezen om behandeld te worden als binnenlands (Nederlands-) belastingplichtige waardoor hypotheekrenteaftrek mogelijk is. Let op, het is afhankelijk van uw inkomen of u hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie vindt u op onze website onder de tab ´Belasting´
Bekijk of het te overwegen is bepaalde polissen af te kopen respectievelijk eerder te laten uitkeren
Als u in Duitsland woont blijft u in Nederland belastingplichtig voor uw Nederlandse salaris, AOW of ambtenaren pensioen en eventueel in Nederland gelegen onroerend goed.

Verzekeringen

De verzekeringen in Duitsland zijn feitelijk gelijk als in Nederland, derhalve uw normale opstal, brand, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast is een rechtsbijstandverzekering aan te bevelen; Duitsers procederen sneller dan Nederlanders. De ziektekostenverzekering blijft in stand, vraag wel bij uw verzekeraar om een E 106 formulier. Overleg ook even over de risico’s van AWBZ zorg voor uw gezinsleden.

Nadelen

Er zijn een aantal nadelen die bij uw emigratie moeten worden meegewogen

Uitkeringen (WW, bijstand, etc) zijn in Duitsland lager.
Hypotheek verkrijgen is lastiger en makelaarskosten zijn veelal hoger (overdrachtbelasting daarentegen weer lager waardoor totale kosten koper niet (veel) hoger uitvallen als in Nederland).
Bureaucratie bij gemeenten en andere overheidsdiensten is ongeveer hetzelfde als in Nederland
Duitsers zijn geen Nederlanders; dit kan ook een voordeel zijn
Conclusie

Ga niet (alleen) om het geld en de voordelen verhuizen, u emigreert daadwerkelijk. Ook al is het vlak over de grens. Weet wat uw financiële draagkracht is! Nederlandse banken (Soms nog wel eens de Rabobank….) verstrekken geen hypotheek op Duits onroerend goed, wij kunnen u behulpzaam zijn inzicht te krijgen in uw mogelijkheden m.b.t. het kopen van een huis in Duitsland.

Ga ook eens met een makelaar praten zodat u weet wat de verkoopkansen van uw huidige woning zijn en binnen hoeveel tijd u kunt verwachten deze te kunnen verkopen. Een mooi huis in Duitsland vinden is niet het probleem, het aanbod is groot en de prijzen laag!

Weet u wat u kunt besteden, verdiep u dan eens in de verschillende regio’s in de grensstreek en het verloop van de prijzen, internet (www.droomhuisduitsland.com) kan u hierbij behulpzaam zijn. Ga eens sfeerproeven in een dorp, binnenstad, restaurants, etc.

Een overweging….
In ons aanbod vindt u koophuizen in het grensgebied van de provincies Groningen tot Brabant. Het prijsverloop zal u hierbij opvallen, hoe zuidelijker u de grens over gaat, hoe duurder de woningen…. In het grensgebied bij Arnhem/Nijmegen zijn de huizen inmiddels flink duurder geworden omdat zich daar inmiddels al heel veel Nederlanders hebben gevestigd. Of dit fenomeen zich zal uitbreiden naar het noorden is op dit moment niet te voorspellen. Zeker is wel dat, als deze tendens zich doorzet tot in deze regio (noordelijk Emsland en Ostfriesland), er een moment zal aanbreken dat ook hier de prijzen sterker zullen gaan stijgen dan nu het geval is. Op dit moment kan het zeker de moeite waard blijken te zijn om wat verder naar het noorden te kijken en wat verder naar uw werk in Nederland te rijden. Wilt u dit niet ? Goedkoper als in Nederland is het natuurlijk altijd!

In Duitsland wonen, ook voor u?

Kijk en vergelijk…. Klik hier! www.huisinduitsland.com

Wij wensen u veel succes !

Emigreren naar Duitsland : Plan van aanpak

Uw plan van aanpak hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Misschien dat onderstaande afwegingen u hierbij behulpzaam kunnen zijn...

Tussen de beginfase (idee om te verhuizen) en de eindfase (bezichtigen + evt. kopen) ligt een heel traject met een aantal fases, waarbij de volgorde er ongeveer zo uit zou moeten zien:

Droomfase: Wat zou het mooi zijn nog een keer in een vrijstaand huis te wonen, rust en ruimte om ons heen.... over verhuizen, verhuizen naar het buitenland, verhuizen naar Duitsland, dat is dus een emigratie, wat nu?

Bezinningsfase: De consequenties: werken, woon-werkverkeer, scholen, wil ik wel weg uit mijn buurtje, wil ik wel verder weg van mijn familie, wil ik wel in een ander land wonen, willen de kinderen wel, wil ik wel tussen alleen maar Duitsers wonen, wil ik wel een andere taal spreken, etc. etc

Oriënteringsfase: Voornaamste bron: Internet (deze website?). Hoe is Duitsland, hoe zijn de mensen, wat kosten de huizen, welke regio is gunstig voor mijn werk, gaan de kinderen in Duitsland naar school, hoe is het onderwijs, sociale zekerheid, belasting, ziektekosten etc. Droomhuis Duitsland kan u ook tijdens deze fase al helpen, al is het alleen maar met deze website!

Beslissingsfase: Het ziet er goed uit, we zien het zitten, we weten in welke regio we willen wonen, we hebben hier goed over nagedacht, we zijn op de hoogte van de voor- en nadelen en eventuele risico´s, we weten hoeveel we kunnen financieren, we hebben rondgekeken op internet en weten ongeveer wat er voor dat geld te koop is, we weten wat te doen met ons eigen huis in Nederland, meteen of later verkopen, we gaan ervoor!

Zoekfase: Voornaamste en eigenlijk enige bron: internet. In deze fase bent u al verder dan oriënteren, u gaat echt op zoek naar uw droomhuis. Als u overgaat tot het bezichtigen van een woning dan doet u dat omdat u écht interesse heeft. Het kan zijn dat u al snel het huis van uw dromen vindt. Dan wordt het spannend!

Bezichtigingfase: Met alle kennis die u heeft opgedaan tijdens de voorgaande fases, gaat u zich in deze fase concentreren op objecten welke uw interesse hebben gewekt. U weet wat uw financiële draagkracht is en u heeft inmiddels uw woning in Nederland verkocht, of verwacht daarbij geen tegenslag. U bent er klaar voor!

Afrondende fase: Dit is de fase waarin u uw droomhuis heeft gevonden, waarin u snel moet kunnen beslissen. Een optie nemen kent men in Duitsland niet, ook is er geen voorlopig koopcontract en de woning staat vaak bij meerdere makelaars te koop. Als u, na een bezichtiging, rustig thuis zit te overleggen kan het zijn dat iemand anders (via dezelfde of een andere makelaar) het huis een paar dagen later koopt en er is niets wat u daar aan kunt doen! Het (definitieve-) koopcontract zal vaak binnen een paar dagen ondertekend moeten worden.

Dit is geenszins bedoeld om u onder druk te zetten, die druk is er gewoon!
Indien u aarzelt omdat u uw eigen woning in Nederland nog niet verkocht heeft, kunt u besluiten uw droomhuis toch te kopen en de overname (en betaling!) bijv. pas een aantal maanden later te laten plaatsvinden. Dat geeft u de gelegenheid uw huis in Nederland te verkopen en uw droomhuis gaat niet aan uw neus voorbij..... Een overbruggingskrediet behoort tot de mogelijkheden. U heeft over deze zaken nagedacht...

Moraal van dit verhaal: Bezint eer u begint! Eerst nadenken, oriënteren, bezinnen, alles op een rijtje zetten, laten adviseren, beslissen. Weloverwogen en toch snel, voorzichtig maar toch avontuurlijk, bedachtzaamheid gecombineerd met een stukje risicobereidheid.

Indien u dit verstandig aanpakt en u goed laat informeren,
woont u straks ook in uw droomhuis....

Copyright: www.droomhuisduitsland.com

Een huis kopen en wonen in Duitsland?

Bij emigreren denk je toch aan…. Australië, Nieuw Zeeland, Canada en wat dichterbij Spanje en Frankrijk? Gedurende de laatste 5 jaar zijn ca. 50.000 Nederlanders ´de grens overgegaan´ om te profiteren van de lage prijzen van huizen en bouwkavels. Dit, in combinatie met de rust en ruimte, maakt het kopen van een huis in Duitsland ineens veel logischer.

Veel mensen, zoals wijzelf, hebben ineens de vrijheid om te gaan en staan waar zij willen. U bent eerder gestopt met werken en zou nog wel eens de vrijheid en rust van het platteland willen meemaken.....
Ook als u nog werkt in Nederland en in het grensgebied bij Duitsland woont, zijn er veel mogelijkheden om uw huidige woonsituatie te verbeteren!
Wat uw persoonlijke situatie ook is, u deelt dezelfde droom: Een vrijstaande woning op een ruime kavel grond voor de prijs van een rijtjeshuis in Nederland. Ook nieuwbouw behoort tot de mogelijkheden... Een droom die dichterbij ligt dan u denkt!

Er wordt voorspeld dat er de komende jaren nog minstens 150.000 landgenoten emigreren naar Duitsland, op zoek naar hun vrijstaande droomhuis. Dit heeft in het zuiden (regio Arnhem/Nijmegen en Enschede) al een grote invloed op de huizenprijzen welke alleen maar meer zullen stijgen. In het noorden, grensgebied bij Drenthe en Groningen, hebben zich echter (tot nu toe) een stuk minder Nederlanders gevestigd. Hierdoor koopt u in noordelijk Emsland en Ostfriesland nog steeds een vrijstaand huis voor de prijs van een rijtjeshuis in Nederland.

U weet niet hoe u dit aan moet pakken? Wij (Droomhuis Duitsland) kunnen u begeleiden en adviseren want wij hebben de stap gemaakt. Wij zijn geen makelaar doch bemiddelen tussen ú en een aantal Duitse makelaars in de grensstreek. Wij begeleiden u bij de aankoop van uw droomhuis en adviseren u over alles wat een emigratie naar Duitsland komt kijken.

Wilt u meer weten? Bezoek dan onze website www.droomhuisduitsland.com en laat u verrassen door de uitgebreide informatie, het grote aanbod aan woningen maar vooral… de prijzen!!