Berichten met tag: Zorgverzekering in Duitsland of in Nederland

Grensoverschrijdende zorg voor binnen de EU geëmigreerde Nederlandse pensionado’s

Voor u gevonden:
Grensoverschrijdende zorg voor binnen de EU geëmigreerde
Nederlandse pensionado’s
Een berciht van het vaktijdschrift ´Over de grens´
Over de grens’ behandelt onder andere
vraagstukken rondom sociale zekerheid,
pensioenen, arbeids- en tewerkstellingsrecht,
fiscaliteit en toewijzingsregels en vermogen
over de grens
U kunt de brochure hier downloaden: hier

Versie no 8 / 2012

Meer Nederlanders in Duitsland behandeld

Voordeel voor de patiënten is dat ze niet meer naar Nijmegen moeten voor een specifieke ingreep. Ze kunnen nu ook in het dichterbij gelegen Oldenburg terecht, meldt het Dagblad van het Noorden. Nederland en Duitsland zijn de eerste twee Europese landen die op deze manier hun gezondheidszorg op elkaar afstemmen.
Verschillende kwaliteitsnormen

Nadelen zijn er ook aan de samenwerking, zoals verschillen in kwaliteitsnormen en het vaker voorkomen van MRSA in Duitse ziekenhuizen. Ziekenhuizen in de grensstreek hebben afgesproken dezelfde kwaliteitseisen te stellen om deze verschillen te overbruggen.

Verzet

In 2009 was er nog veel verzet tegen ruime grensoverschrijdende zorg. Nederland en veel andere EU-landen willen niet zomaar instemmen met een Brussels plan om patiënten makkelijker in een ander land een operatie of behandeling te laten ondergaan, als er in eigen land bijvoorbeeld een wachtlijst is.

Bron: Dagblad van het Noorden

Nederlanders die in Duitsland wonen, maar in Nederland werkzaam zijn komen niet aanmerking voor een PGB of Pflegegeld

Nederlanders die in Duitsland wonen, maar in Nederland werkzaam komen niet aanmerking komen voor een PGB of Pflegegeld
Een persoon die in het buitenland woont maar werkt in Nederland is, ongeacht zijn nationaliteit, verzekerd op grond van de AWBZ. Deze persoon heeft zowel aanspraak op gecontracteerde zorg (zorg in natura) als recht op vergoeding van de betaalde kosten indien hij buiten Nederland niet-gecontracteerde zorg inroept die met een AWBZ-verstrekking vergelijkbaar is. Indien voor de AWBZ- verstrekking een eigen bijdrage geldt wordt het bedrag daarvan afgetrokken van het bedrag dat gerestitueerd wordt.
Het PGB is geen wettelijke aanspraak en valt dus niet onder de vergoedingmogelijkheid. Het zorgkantoor kan alleen subsidie voor PGB’s verlenen voor verzekerden woonachtig in zijn regio. Nederlanders die in Duitsland wonen, wonen niet in een regio van een zorgkantoor en kunnen dus geen PGB krijgen.
Daarnaast bestaat ingevolge de Europese sociale zekerheidsverordening (Verordening (EEG) nr. 883/04) aanspraak op deze zorg (“verdragsaanspraak”) in natura. Voorwaarde daarbij is dat de ziektekostenverzekeringwetgeving van het woonland voorziet in AWBZ-achtige vormen van zorg. De kosten daarvan komen ten laste van Nederland. Als verdragsgerechtigde heeft men in het woonland aanspraak op verstrekkingen, maar niet op uitkeringen.
Duitsland kent naast zorg in natura ook het Pflegegeld. In het arrest Molenaar heeft het Hof geoordeeld dat het Duitse Pflegegeld dient te worden aangemerkt als “uitkering” in de zin van de verordening en niet als verstrekking. Dit komt door de kenmerken van het Pflegegeld. Deze kenmerken zijn: het gaat om een periodieke toelage, het gaat om een vast bedrag ongeacht gemaakte kosten, er hoeven niet eerst betalingsverplichtingen te zijn aangegaan met zorgverleners, noch hoeven er bewijsstukken voor gemaakte kosten te zijn overgelegd en er is een grote mate van vrijheid bij de besteding van het bedrag. Het gevolg van die uitspraak is dat Nederlandse verdragsgerechtigden die in Duitsland wonen geen recht hebben op het Pflegegeld (wel op de “Pflege” zorg in natura), terwijl de Duitse verdragsgerechtigden die in Nederland wonen wel Pflegegeld kunnen ontvangen en daarnaast in beginsel aanspraak hebben op zorg in natura.
Staatsecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWs is toch van mening is hier geen sprake van ongelijke behandeling, omdat er vanwege het wonen in een ander land geen sprake is van gelijke omstandigheden. Door het wonen in een ander land dan het land waar men werkt is de Europese regelgeving en de daarop gebaseerde Hofjurisprudentie van toepassing.
Toch staat op de website van het CvZ: “Als de verzekerde langer dan zes weken in het buitenland verblijft en een zorgverlener contracteert die niet onder de Nederlandse fiscale en sociale wetgeving valt, past het zorgkantoor de hoogte van het PGB aan het prijsniveau van het land waar de verzekerde verblijft. “Verzekerden die permanent in het buitenland wonen, hebben geen recht op een PGB.” In die situaties is het verdragsrecht dus niet van toepassing. Het PGB wordt verleend in de vorm van subsidie.
Dat mensen recht hebben op een PGB, noch op Pflegegeld heeft enerzijds te maken met het feit dat het in Nederland geen wettelijke aanspraak is en in Duitsland niet kan worden verstrekt vanwege het arrest Molenaar. Het wettelijk regelen van het PGB is afgesproken in het Regeer- en Gedoogakkoord (zie ook Kamerstukken II 2010/11, 32 620, nr.1). Bij het wettelijk gaan regelen van het PGB zal de staatsecretaris de onderhavige kwestie nader bezien. Zowel het wettelijk regelen van het PGB als vorm van verstrekking (een budget dat aan zorg moet worden besteed) als het wettelijk regelen van het PGB in de vorm van een uitkering (een budget waarover geen verantwoording moet worden afgelegd) heeft Europeesrechtelijke gevolgen voor verdragsgerechtigden die niet AWBZ- verzekerd zijn, zowel voor Nederlanders in het buitenland als buitenlanders in Nederland.

Bron: Rijksoverheid

Ziek worden – werken in Nederland, wonen in Duitsland v.v.

U werkt in Nederland en woont in Duitsland

Dan heeft u waarschijnlijk recht op een ziekengelduitkering en op een vergoeding van uw ziektekosten.

  • Vergoeding van uw ziektekosten. U kunt zowel in Nederland als in Duitsland gebruik maken van de zorg. Soms kan ook uw gezin daar gebruik van maken. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u (een deel van) uw ziektekosten vergoed.
  • Uitkering bij ziekte (Ziektewet). Meldt u zich als u ziek wordt direct bij uw werkgever. Als u in Duitsland woont, moet u zich ook ziek melden bij uw huisarts. Uw werkgever betaalt het loon maximaal 2 jaar door. Bent u langer ziek, dan moet u zich melden bij het UWV. Mogelijk ontvangt u dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Let op!
Werkt u als uitzendkracht over de grens? Dan is er iets bijzonders aan de hand. Neem dan contact op met uw werkgever, of een adviseur.

U werkt in Duitsland en woont in Nederland

Dan heeft u waarschijnlijk recht op een ziekengelduitkering en op een vergoeding van uw ziektekosten.

  • Vergoeding van uw ziektekosten. Als u verplicht of vrijwillig verzekerd bent, kunt u zowel in Duitsland als in Nederland van de zorg gebruikmaken. Soms kan ook uw gezin daar gebruik van maken. Informeer hiernaar bij uw Krankenkasse.
  • Uitkering bij ziekte (Krankenversicherung). Uw werkgever betaalt het loon maximaal 6 weken door. Als u langer ziek bent ontvangt u de uitkering van uw Krankenkasse. En na 1,5 jaar ontvangt u de uitkering van de Rentenversicherung. Meldt u zich als u ziek wordt direct bij uw werkgever en bij het het UWV.

Zorgverzekering in Duitsland of in Nederland

Zorgverzekering

Uiteraard is het een belangrijke vraag als u in Duitsland gaat wonen:

In welk land heb ik recht op medische zorg en hoe zit het met mijn gezinsleden:

Het complete overzicht van de Sociale Verzekeringsbank en het Bureau Duitse zaken BDZ kunt u hier vinden:
Lees meer“>

Zorg in het buitenland: Gepensioneerde Nederlanders in het buitenland krijgen meer rechten

Gepensioneerde Nederlanders die in een ander EU-land wonen hebben op dit moment enkel recht op medische zorg in hun woonland. CDA-Europarlementariër Ria Oomen.Ruijten (sociale zaken) wil dat zij voortaan de keuze krijgen om zonder speciale toestemming ook voor hun behandeling naar Nederland te gaan. Zij heeft hiertoe een amendement ingediend op de aanpassing van de zogenaamde coördinatieverordening sociale zekerheid die dit soort zaken regelt. De verwachting is dat dit amendement deze week in het Europees Parlement wordt aangenomen en dat ook de lidstaten ermee zullen instemmen.

Ria Oomen-Ruijten: “Sinds de Nederlandse stelselherziening betalen Nederlandse gepensioneerden die bv. in België of Duitsland wonen hun ZVW/AWBZ-bijdrage in Nederland maar hebben enkel recht op de Belgische of Duitse voorzieningen. Alleen voor spoedeisende hulp of het bezoeken van een huisarts kan men zonder voorafgaande toestemming in Nederland terecht. Mijn amendement maakt het mogelijk om ook in andere gevallen in Nederland hulp te zoeken.”

De verwachting is dat vooral de in Belgische en Duitse grensstreken wonende Nederlandse gepensioneerden gebruik zullen maken. De regeling biedt echter ook gepensioneerden die verder weg wonen (Spanje etc.) om zich in Nederland te laten behandelen. Ria Oomen-Ruijten: “Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld iemand die in Spanje woont een heupoperatie wil ondergaan in Nederland, waar hij de taal het beste verstaat. Een in Spanje wonende gepensioneerde betaald in Nederland zijn bijdrage, het is dan ook logisch dat hij ook in Nederland zijn zorg kan halen.”-einde bericht

7 juli 2008

[email protected]
Rue Wiertz
Bureau ASP 12E 108
B-1047 Brussel