Berichten in categorie: verzekeren in duitsland

Nederlanders die in Duitsland wonen, maar in Nederland werkzaam zijn komen niet aanmerking voor een PGB of Pflegegeld

Nederlanders die in Duitsland wonen, maar in Nederland werkzaam komen niet aanmerking komen voor een PGB of Pflegegeld
Een persoon die in het buitenland woont maar werkt in Nederland is, ongeacht zijn nationaliteit, verzekerd op grond van de AWBZ. Deze persoon heeft zowel aanspraak op gecontracteerde zorg (zorg in natura) als recht op vergoeding van de betaalde kosten indien hij buiten Nederland niet-gecontracteerde zorg inroept die met een AWBZ-verstrekking vergelijkbaar is. Indien voor de AWBZ- verstrekking een eigen bijdrage geldt wordt het bedrag daarvan afgetrokken van het bedrag dat gerestitueerd wordt.
Het PGB is geen wettelijke aanspraak en valt dus niet onder de vergoedingmogelijkheid. Het zorgkantoor kan alleen subsidie voor PGB’s verlenen voor verzekerden woonachtig in zijn regio. Nederlanders die in Duitsland wonen, wonen niet in een regio van een zorgkantoor en kunnen dus geen PGB krijgen.
Daarnaast bestaat ingevolge de Europese sociale zekerheidsverordening (Verordening (EEG) nr. 883/04) aanspraak op deze zorg (“verdragsaanspraak”) in natura. Voorwaarde daarbij is dat de ziektekostenverzekeringwetgeving van het woonland voorziet in AWBZ-achtige vormen van zorg. De kosten daarvan komen ten laste van Nederland. Als verdragsgerechtigde heeft men in het woonland aanspraak op verstrekkingen, maar niet op uitkeringen.
Duitsland kent naast zorg in natura ook het Pflegegeld. In het arrest Molenaar heeft het Hof geoordeeld dat het Duitse Pflegegeld dient te worden aangemerkt als “uitkering” in de zin van de verordening en niet als verstrekking. Dit komt door de kenmerken van het Pflegegeld. Deze kenmerken zijn: het gaat om een periodieke toelage, het gaat om een vast bedrag ongeacht gemaakte kosten, er hoeven niet eerst betalingsverplichtingen te zijn aangegaan met zorgverleners, noch hoeven er bewijsstukken voor gemaakte kosten te zijn overgelegd en er is een grote mate van vrijheid bij de besteding van het bedrag. Het gevolg van die uitspraak is dat Nederlandse verdragsgerechtigden die in Duitsland wonen geen recht hebben op het Pflegegeld (wel op de “Pflege” zorg in natura), terwijl de Duitse verdragsgerechtigden die in Nederland wonen wel Pflegegeld kunnen ontvangen en daarnaast in beginsel aanspraak hebben op zorg in natura.
Staatsecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWs is toch van mening is hier geen sprake van ongelijke behandeling, omdat er vanwege het wonen in een ander land geen sprake is van gelijke omstandigheden. Door het wonen in een ander land dan het land waar men werkt is de Europese regelgeving en de daarop gebaseerde Hofjurisprudentie van toepassing.
Toch staat op de website van het CvZ: “Als de verzekerde langer dan zes weken in het buitenland verblijft en een zorgverlener contracteert die niet onder de Nederlandse fiscale en sociale wetgeving valt, past het zorgkantoor de hoogte van het PGB aan het prijsniveau van het land waar de verzekerde verblijft. “Verzekerden die permanent in het buitenland wonen, hebben geen recht op een PGB.” In die situaties is het verdragsrecht dus niet van toepassing. Het PGB wordt verleend in de vorm van subsidie.
Dat mensen recht hebben op een PGB, noch op Pflegegeld heeft enerzijds te maken met het feit dat het in Nederland geen wettelijke aanspraak is en in Duitsland niet kan worden verstrekt vanwege het arrest Molenaar. Het wettelijk regelen van het PGB is afgesproken in het Regeer- en Gedoogakkoord (zie ook Kamerstukken II 2010/11, 32 620, nr.1). Bij het wettelijk gaan regelen van het PGB zal de staatsecretaris de onderhavige kwestie nader bezien. Zowel het wettelijk regelen van het PGB als vorm van verstrekking (een budget dat aan zorg moet worden besteed) als het wettelijk regelen van het PGB in de vorm van een uitkering (een budget waarover geen verantwoording moet worden afgelegd) heeft Europeesrechtelijke gevolgen voor verdragsgerechtigden die niet AWBZ- verzekerd zijn, zowel voor Nederlanders in het buitenland als buitenlanders in Nederland.

Bron: Rijksoverheid

Wonen in Duitsland – Uw Zorgverzekering

Onderstaande links brengen u naar de voor u relevante informatie op onze website www.droomhuisduitsland.com

Op een rijtje (alle links openen in hetzelfde venster!):

U bent grensarbeider:

U bent militair:

U bent gepensioneerd of heeft een uitkering:

Gepensioneerd/uitkeringsgerechtigd – Uw zorgverzekering in Duitsland

Naast een vaste ook een inkomensafhankelijke bijdrage

De pensioen- of uitkeringsinstantie zal de vaste bijdrage(n) inhouden. Heeft u meer dan één wettelijk(e) pensioen of uitkering, dan zal de vaste bijdrage alleen worden ingehouden op het/de eerst toegekende pensioen of uitkering. Mocht dat/die pensioen of uitkering echter te laag zijn om de bijdrage daarvan te kunnen inhouden, dan zal het CVZ zelf de bijdrage(n) via een factuur bij u in rekening brengen.

Bijdrage gepensioneerden/uitkeringsgerechtigden

Inkomensafhankelijke bijdrage
Voor uzelf bent u daarnaast ook inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en AWBZ verschuldigd. Ook deze bijdragen worden berekend met behulp van de woonlandfactor.

Bijdrage Zorgverzekeringswet
Als uitgangspunt gelden de percentages, die u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen:
– 7,75% over loon, WAO-/WAZ-uitkering, Anw- en AOW-pensioen; en
– 5,65% over overige inkomsten (zoals bedrijfspensioen e.d.).

De bijdrage wordt niet alleen geheven over uw inkomen uit Nederland, maar ook over eventuele inkomsten uit een ander land. In totaal kan uw bijdrage worden berekend over maximaal € 33.427,-.
(alle bedragen vermenigvuldigen met de woonlandfactor 0,731 om op werkelijk te betalen bedragen te komen!)

Bijdrage AWBZ
Ook hier geldt als uitgangspunt het percentage, dat u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen: 12,15% over het inkomen in de eerste en tweede belastingschijf (ook al bent u mogelijk niet in Nederland belastingplichtig).
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan hierop nog de algemene heffingskorting op worden toegepast (zie de website van de Belastingdienst). De bijdrage wordt niet alleen geheven over uw inkomen uit Nederland, maar ook over eventuele inkomsten uit een ander land. In totaal kan uw bijdrage worden berekend over maximaal € 33.485,-. (premie vermenigvuldigen met de woonlandfactor 0,731 om op daadwerkelijk te betalen bedrag te komen!)

NB: de zogenoemde “bijdrage AWBZ” is géén AWBZ-premie, maar een onderdeel van de totale bijdrage. Door toepassing van de woonlandfactor betaalt u immers alleen voor de zorg die u in uw woonland kunt ontvangen. Omvat die zorg veel zorg die in Nederland in de AWBZ is opgenomen, dan zal de totale factor hoger zijn dan voor landen waar AWBZ-zorg weinig voorkomt.

Belangrijk!!
De premie(s) díe uit onderstaande berekening(en) komen lijken erg hoog, houdt u er echter rekening mee dat u deze bijdragen ook betaalt als u in Nederland woont (waarbij de premie Awbz via de loonheffing worden geincasseerd). Door het toepassen van de ´Woonlandfactor´ bent u, in Duitsland wonend, goedkoper uit!

Voorbeeld 1
U woont samen met een meeverzekerd gezinslid in Duitsland u ontvangt een Nederlands AOW-pensioen van € 1000,- bruto per maand en u heeft geen andere inkomsten.
U betaalt:

2 x nominale premie € 104,83
7,75% inkomensafhankelijke bijdrage over Aow
12,15% Awbz bijdrage over Aow

Alles x woonlandfactor Duitsland = 0,731

De bijdrage voor uw gezinslid bedraagt:
– € 104,83 x 0,731 = € 76,70
De bijdragen voor uzelf bedragen:
– € 104,83 x 0,731 = € 76,70
7,75% x € 1000,- = € 77,50 x 0,731 = € 56,65 (Inkomens afh. bijdrage)
12,15% x € 1000,- = € 121,50 x 0,731 = € 88,82 (AWBZ)*
Totaal: € 298,87***

*Op uw AWBZ-bijdrage kunnen eventueel een of meer heffingskortingen van toepassing zijn.

Er is in bovenstaande berekening geen rekening gehouden met eventuele zorgtoeslag en aanvullende verzekering(en).

Voorbeeld 2
U woont samen met een meeverzekerd gezinslid in Duitsland. U ontvangt een Nederlands bedrijfspensioen van € 19.000 per jaar en AOW-pensioen van € 8000,- bruto per jaar. Uw partner heeft enkel AOW-pensioen van € 8.000 per jaar.
U betaalt:

Nominale premie € 104,83
5,65% inkomensafhankelijke bijdrage over pensioen (max. premieinkomen € 33.427,-)
7,75% inkomensafhankelijke bijdrage over Aow
12,15% Awbz bijdrage over alles (pensioen + Aow, max. premieinkomen € 33.485,-)

Berekening vermenigvuldigen met woonlandfactor 0,731!

Uw partner betaalt:

Nominale premie € 104,83
7,75% inkomensafhankelijke bijdrage over Aow
12,15% Awbz bijdrage over Aow

Berekening vermenigvuldigen met woonlandfactor 0,731!

Alles x woonlandfactor Duitsland = 0,731

De bijdrage voor uw gezinslid bedraagt per maand:
– € 104,83 x 0,731 = € 76,70
– 7,75% x € 8.000 x 0,731 gedeeld door 12 maanden € 37,76
– 12,15% x € 8.000 x 0,731 gedeeld door 12 maanden € 59,21
De bijdragen voor uzelf bedragen:
– € 104,83 x 0,731 = € 76,70
– 7,75% x € 8.000 x 0,731 gedeeld door 12 maanden € 37,76
– 5,65% x € 19.000 x 0,731 gedeeld door 12 maanden € 65,39
– 12,15% x € 27.000 x 0,731gedeeld door 12 maanden € 199,83 (AWBZ bijdrage)*
Totaal per maand voor u beiden: € 553,35***

*Op uw AWBZ-bijdrage kunnen eventueel een of meer heffingskortingen van toepassing zijn.

Er is in bovenstaande berekening geen rekening gehouden met eventuele zorgtoeslag en aanvullende verzekering(en).

Meer informatie op www.droomhuis duitsland.com pagina Ziektekosten

Zorgverzekering in Duitsland of in Nederland

Zorgverzekering

Uiteraard is het een belangrijke vraag als u in Duitsland gaat wonen:

In welk land heb ik recht op medische zorg en hoe zit het met mijn gezinsleden:

Het complete overzicht van de Sociale Verzekeringsbank en het Bureau Duitse zaken BDZ kunt u hier vinden:
Lees meer“>

Eu en sociale zekerheid

Vanaf 1 mei 2010 is er een nieuwe Europese verordening, die de sociale zekerheidsstelsels van de lidstaten coördineert. Deze verordening – nr. Vo 883/2004 – is van groot belang voor grensarbeiders, gedetacheerde werknemers (expats), migrerende werknemers en gepensioneerden die in een ander land gaan wonen. Een overzicht van de 27 sociale zekerheidsstelsels vindt men op www.missoc.org. Grensoverschrijdend wonen en/of werken heeft zijn voor- en nadelen.
Over deze nieuwe Vo 883/2004 heeft oud FNV-medewerker Ger Essers een leesbaar én goedkoop boekje (€12.50) geschreven. In dit boekje worden de belangrijkste coördinatiebeginselen beschreven en vervolgens toegepast op de verschillende takken van de sociale zekerheid. Hoe de coördinatie in de praktijk werkt, wordt beschreven aan de hand van zeer veel praktijkvoorbeelden.
Het boekje is hier te bestellen. Wie geïnteresseerd is in andere aspecten (fiscaal, arbeidrecht, pensioen enz) van het grensoverschrijdend werken & wonen kan een proefnummer van het vakblad Over de Grens aanvragen.

Bron: Fnv/Europa

Aanvraag Europese verzekeringskaart EHIC voor E106 verdragsverzekerden.

Met dit formulier kunt u een Europese verzekeringskaart (EHIC) aanvragen. De EHIC kan alléén worden aangevraagd voor gezinsleden van werknemers en grensarbeiders die buiten Nederland wonen en die via een formulier E106 zijn ingeschreven bij een verzekeringsinstelling in hun woonland.

Houdt u er rekening mee dat u de Europese verzekeringskaart tijdig aanvraagt; de afhandeling van een aanvraag kost circa 5 werkdagen.

Klik hier voor het aanvraagformulier!

Zorg in Nederland voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2010 hebben gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden die in een ander EU-land wonen recht op medische zorg in Nederland zonder gebruik van de Europese verzekeringskaart (EHIC). Dit is het gevolg van de nieuwe Europese verordening die per die datum in werking treedt.

Zorg in Nederland zonder EHIC

Met ingang van 1 mei 2010 hebben gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden die in een ander EU-land wonen ook recht op zorg in Nederland zonder dat zij daarvoor een EHIC nodig hebben of toestemming hoeven te vragen. Het gaat dan om zorg die in Nederland op grond van de Zvw en AWBZ voor vergoeding in aanmerking komt. Hiervoor hebben zij de ‘Verklaring aanspraak op medische zorg in Nederland’ nodig. Die krijgen zij tegelijk met de EHIC rond 1 mei van het CVZ toegestuurd. De zorgverlener verrekent de kosten vervolgens met Agis Zorgverzekeringen.

Eigen risico

Op de zorg in Nederland is voor verzekerden van 18 jaar en ouder in veel gevallen een eigen risico van toepassing. Dit verrekent het CVZ achteraf in de jaarafrekening.
Meer informatie over het eigen risico vindt u onder Zorginstituut Nederland

CVZ verstrekt EHIC

Het CVZ is inmiddels begonnen met de productie van de EHIC’s. Betrokkenen ontvangen de EHIC rond 1 mei op het bij het CVZ bekende woon- of correspondentieadres.

26/03/2010

Pensionado’s en zorgverzekering in het woonland

Personen met een Nederlands wettelijk pensioen die in een andere lidstaat wonen – kunnen zich inschrijven bij een lokaal ziekenfonds (in Duitsland: Krankenkasse). Nederland betaalt dan de rekening. De Europese socialezekerheidsverordening (nieuwe zorgverzekering per 1 jan 2006) maakt dat mogelijk. Omstreden is echter of Nederland een zorgbijdrage mag heffen van pensionado’s die zich niet inschrijven in hun woonland. De Centrale Raad van Beroep heeft daarover vragen gesteld aan het EG Hof.

Opmerking: als uitkeringsgerechtigde is zorg ten laste van Nederland (woonlandpakket, premiebetalling aan Cvz en belastingdienst) een plichtverzekering en geen keuze. Hierover worden nu vragen gesteld bij het Europese hof, een alternatief zou namelijk kunnen zijn dat men kan kiezen voor particulier verzekeren in het woonland.

Wordt vervolgd…..

Bron:

Europa Nieuwsbrief
Ria Oomen-Ruijten

www.riaoomen.nl

Onrust in het buitenland over nieuwe zorgverzekering

Omdat er nogal wat onrust en ontwikkelingen zijn m.b.t. de nieuwe
zorgverzekeringen en wonen in het buitenland (met name
uitkeringsgerechtigden) wil ik dit Weblog mede gebruiken om door mij
vergaarde (laatste-) informatie met u te delen.

Hierna volgen enkele posts die hier betrekking op hebben !

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten