Posts Tagged: Emigreren naar Duitsland

De Emigratie naar Duitsland : Wat komt er kijken ?

Algemeen

Wat u zich goed dient te realiseren is dat u emigreert ! Kiest u ervoor om al uw sociale activiteiten nog in Nederland plaats te laten vinden, dan zult u zich waarschijnlijk nooit echt thuis voelen in Duitsland. Ook krijgt u te maken met het Duitse ambtenarenapparaat. Met vragen als, waar gaan de kinderen naar school. Is er wellicht een tweede auto nodig? Ook moet er goed gekeken worden naar uw testament, pensioen, ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tenslotte enkele praktische tips: u mag in Duitsland laten zien dat u rijk bent, u mag de auto niet op straat wassen, een schoorsteenveger mag u niet weigeren en tenslotte moet u voorzichtig zijn met grapjes (Duitsers zijn serieuze mensen). Wij kennen één regering (en één Den Haag), in Duitsland kennen 26 deelstaat-regeringen, en een deelstaat heeft veel macht.

Wonen in Duitsland
Als EU-burger hebt u zonder meer het recht om in Duitsland te wonen, indien u inkomen heeft uit Nederland of Duitsland. De gemeente van vestiging zal uw aanmelding aan het ´Ausländeramt´ doorgeven.

Binnen 3 maanden krijgt wordt u opgeroepen om bij het Ausländeramt de volgende documenten overleggen, waarna u uw verblijfsvergunning meteen kunt meenemen:
Een geldig paspoort.
1 pasfoto (per gezinslid).
Bewijs van inkomen.
Bewijs van ziektekostenverzekering.
Bovenstaande geldt voor het gehele gezin!

Belasting- en premieheffing
Verhuist u naar Duitsland, dan blijft u over uw Nederlands inkomen belasting- en premieplichtig in Nederland. Wanneer u kiest voor behandeling als inwoner van Nederland dan hebt u recht op de gebruikelijke aftrekposten (hypotheekrenteaftrek enz.) en op alle heffingskortingen (ook voor uw partner).
Uw – in Duitsland wonende – huwelijkspartner heeft automatisch recht op de algemene heffingskorting indien de u minimaal 90% van uw wereld(gezin)inkomen in Nederland verdient.
De premies voor de volksverzekeringen worden geheven over zowel het Duitse als het Nederlandse inkomen (z.g. wereldinkomen).
Voor meer informatie kijk ook in de categorie Belasting in Duitsland

Werkloosheid
Verhuist u naar Duitsland en wordt u volledig werkloos, dan heeft u recht op een Duitse werkloosheidsuitkering alsof hij altijd al in Duitsland gewoond en gewerkt heeft. Slechts bij zeer hoge uitzondering heeft de medewerker recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Dit is het geval indien u absoluut geen kansen heeft op de Duitse arbeidsmarkt én nauwelijks sociaal geïntegreerd bent in Duitsland (z.g. Miethe-arrest)
Vanaf het moment dat u volledig werkloos wordt, bent u sociaal verzekerd en belastingplichtig in Duitsland. U mag dan ook géén gebruik meer maken van geneeskundige zorg in Nederland. Bent u ouder dan 40 jaar dan wordt zijn bedrijfspensioenopbouw gewaarborgd door de FVP-regeling. De AOW-opbouw wordt beëindigd. U bouwt wel Duitse Altersrente en Hinterbliebenenrente op. De AOW-opbouw (2% per jaar wordt t.z.t. uitbetaald in Duitsland).
Indien u tijdelijk of gedeeltelijk werkeloos wordt, dan kunt u aanspraak maken op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Dit is ook het geval indien u na u ontslag (aansluitend) in deeltijd gaat werken bij uw eigen of bij een andere Nederlandse werkgever.
Voor meer informatie kijk ook in de categorie werken in Duitsland

Arbeidsongeschiktheid
Wordt een van u volledig arbeidsongeschikt dan heeft u recht een Nederlandse WAO-uitkering plus de eventuele aanvullingen op grond van een WAO-gat verzekering. De WAO-uitkering (inclusief de TW) is exporteerbaar. De Wajong is slechts in beperkte mate exporteerbaar. De WAO-uitkering wordt belast in Nederland. Bij wonen in Duitsland is bent u als de WAO-gerechtigde niet meer verzekerd voor AOW/Anw. U kunt zich wel vrijwillig herverzekeren voor AOW/Anw bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Voor informatie over uw ziektekostenverzekering verwijzen wij u naar de pagina ´Ziektekosten´
Wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan kunt u aanspraak maken een Duitse werkloosheidsuitkering. Indien er u (gedeeltelijk) blijft werken in Nederland of deelneemt aan een reïntegratie- of scholingsproject, dan kunt u aanspraak maken op een Nederlandse werkeloosheidsuitkering
Voor meer informatie kijk ook in de categorie werken in Duitsland

Ouderdom en overlijden
Indien u met de VUT of met (vervroegd) ouderdomspensioen gaat, dan zijn de uitkeringen (AOW) en bedrijfspensioenen (incl. VUT-uitkeringen) zonder meer exporteerbaar naar Duitsland. De bedrijfspensioenen/VUT-uitkeringen (uitgezonderd ’echte’ ambtenarenpensioenen) worden belast in Duitsland. De AOW is ook exporteerbaar naar Duitsland, de AOW wordt echter belast in Nederland.
Voor informatie over uw ziektekostenverzekering verwijzen wij u naar de categorie ´Verzekeren in Duitsland´
In het geval u een VUT-uitkering/vervroegd pensioen ontvangt, bent u niet meer verplicht verzekerd voor AOW/Anw. U kunt zich wel voortgezet vrijwillig herverzekeren voor AOW en/of Anw.

Sociale verzekering gezinsleden: AOW-opbouw
Vanaf het moment dat uw gezinsleden (partner en kinderen ouder dan 15 jaar) niet meer in Nederland wonen of werken, wordt hun AOW-opbouw en Anw-verzekering beëindigd. Dit betekent een verlies van 2% aan AOW-pensioen voor elk jaar dat zij niet meer in Nederland gewoond of gewerkt hebben.
Er bestaat echter de mogelijkheid binnen één jaar na verhuizing een vrijwillige AOW/Anw-verzekering af te sluiten bij de Sociale Verzekeringsbank. Een verzoek om toegelaten te worden tot de vrijwillige AOW/Anw-verzekering moet binnen een jaar, nadat men niet meer verplicht verzekerd woonde of woonde in Nederland, gedaan worden bij de Sociale Verzekeringsbank.
De duur van de vrijwillige AOW/Anw verzekering is beperkt tot 10 jaar. Heeft de partner géén eigen inkomen dan bedraagt de minimumpremie voor de AOW-verzekering ca € 407 per jaar en voor de Anw-verzekering € 28 per jaar. In het geval u in Nederland blijft werken of gaat werken wordt u ongeacht de omvang van uw werkzaamheden weer verplicht verzekerd voor AOW/Anw. Door bijv. een halve dag in Nederland te (blijven) werken blijft u tegen een zeer minimale premielast voorgezet verzekerd voor alle Nederlandse sociale zekerheidwetten.
Voor meer informatie kijk ook in de categorie verzekeren in Duitsland

Copyright: www.droomhuisduitsland.com en www.huisinduitsland.com

Minder animo emigratie naar Duitsland ?

Minder animo emigratie naar Duitsland ?.

Het contingent Nederlanders in Emsland is vanaf 2000 gestegen van 1500 naar ruim 6000. De grootste groei was in het jaar 2006 met bijna 800 extra Nederlanders. Daarna was er een tempering en in 2010 zijn er ‘maar’ 143 landgenoten bijgekomen in Emsland.

Redenen zijn de economische crisis en het feit dat potentiele verhuizers steeds moeilijker hun eigen woning in Nederland kunnen verkopen.

CBS – Emigratie stijgt harder dan immigratie – Persbericht

Huwelijk in Duitsland ?

Ehefähigkeitszeugnis – Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Indien u Nederlander bent, u woont in Duitsland en u wilt in Duitsland in het huwelijk treden, dan vraagt de Duitse ambtenaar van de burgerlijke stand u om een zogenoemde “Ehefähigkeitszeugnis” (verklaring van huwelijks­bevoegdheid).

De instantie waartoe u zich moet wenden voor het verkrijgen van een dergelijke verklaring is afhankelijk van de vraag of u ooit of nooit in Nederland hebt gewoond.

Indien u ooit in Nederland hebt gewoond, moet u zich voor het verkrijgen van de verklaring van huwelijks­bevoegdheid, danwel bewijs van ongehuwd zijn, wenden tot de gemeente in Nederland waar u het laatst woonachtig bent geweest. Het kan zijn, dat u tussen vertrek uit Nederland en vestiging in Duitsland nog in een ander land heeft gewoond. In dat geval kan het voorkomen, dat de Duitse ambtenaar van de burgerlijke stand u tevens zal vragen naar een bewijs van ongehuwd zijn van de bevoegde autoriteiten van dat andere land. Met andere woorden een bewijs dat u gedurende het verblijf in dat andere land niet in het huwelijk bent getreden of gehuwd bent geweest.
Indien u nooit in Nederland hebt gewoond en altijd in Duitsland hebt verbleven, kunt u de verklaring van huwelijks­bevoegdheid aanvragen bij de ambassade of één van de consulaten-generaal, afhankelijk van de plaats waar u woont. Daarbij moet u de volgende stukken overleggen:

een door beide partijen ondertekend aanvraagformulier
de geboorteakte van beiden of een internationaal uittreksel uit het geboorteregister (niet ouder dan zes maanden)
een uittreksel uit het bevolkingsregister* van de gemeente waar u woonachtig bent, waarop uw persoonsgegevens, nationaliteiten en burgerlijke staat vermeld zijn. Dit uittreksel dat door beide partijen moet worden overgelegd mag niet ouder dan drie maanden zijn
* voorzien van apostillestempel (alleen voor een aanvraag in Nederland)
de paspoorten of identiteitsbewijzen van beide partijen

Indien één of beide partijen eerder gehuwd zijn geweest, moeten tevens de volgende stukken worden overgelegd:

de huwelijksakte
het echtscheidingsvonnis of een gelegaliseerd afschrift daarvan, danwel de overlijdensakte van de eerdere partner

Aan de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid zijn kosten (kanselarijrechten) verbonden. Het tarief kunt u hier vinden.

Het aanvraagformulier kunt u bij de consulaire afdeling bestellen

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is een half jaar geldig vanaf afgifte.
Voor u gevonden op de website van Niederlandeweb Link

Rijbewijs in Duitsland

Duits rijbewijs krijgt vervaldatum

– DUITSLAND | DUITS NIEUWS – De overheid in Duitsland gaat misschien maatregelen nemen waardoor een Duits rijbewijs voortaan een vervaldatum zal gaan krijgen.

Vanaf 2013 zullen rijbewijzen in Duitsland misschien nog maar 15 jaar geldig zijn, en zullen ze dus iedere 15 jaar moeten worden verlengd.

Voor alle rijbewijzen die in Duitsland voor 2013 zijn uitgegeven zal gaan gelden dat deze rijbewijzen geldig blijven tot 2033, en dus niet meer oneindig zoals nu het geval is.

De officiële lezing is dat deze verandering noodzakelijk is om te voldoen aan een richtlijn van de Europese Unie. De regel zou zijn bedoeld om er zeker van te zijn dat de rijbewijzen voldoen aan de nieuwste beveiligingstechnologie. Daarnaast zou een actuele pasfoto op het rijbewijs het handhaven van het recht in een land bevorderen.

Boze tongen beweren echter dat de voornaamste reden, om over te gaan tot een vervaldatum op rijbewijzen, een economische reden is. Op deze manier moet iedere burger om de zoveel jaar een nieuw rijbewijs kopen bij de staat.

De overheid in Duitsland heeft al wel aangekondigd dat zij zich niet zullen gaan houden aan een andere EU- richtlijn die bepaalt dat een houder van een rijbewijs telkens opnieuw medisch moet worden gekeurd bij verlenging van het rijbewijs.

Deze plannen om in Duitsland het rijbewijs van een vervaldatum te voorzien moeten nog wel goedgekeurd worden door het Duitse parlement.

Kinderopvangtoeslag-Wonen in Duitsland-Werken in Nederland

Als u en uw gezin in Duitsland wonen, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. U moet in elk geval aan de voorwaarden voldoen. Ook moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
• U werkt in Nederland.
• U krijgt een uitkering van UWV of een Nederlandse gemeente.
• U krijgt een uitkering van UWV, omdat u een re-integratietraject volgt bij uw werkgever of UWV of de gemeente.
Aanvullende voorwaarden voor uw toeslagpartner
Als u een toeslagpartnerhebt, moet hij aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Als uw toeslagpartner werkt, mag dat in Nederland zijn, maar ook in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.
• Als uw toeslagpartner niet werkt, moet hij in zijn woonland een uitkering of andere voorziening krijgen die vergelijkbaar is met de Nederlandse voorzieningen.
• Uw toeslagpartner moet een burgerservicenummer/sofinummer hebben. Heeft uw partner dat niet? Vraag het dan bij ons aan. Gebruik hier het formulier ‘Aanvullen van gegevens buitenland Toeslag’ voor..

• Voor meer informatie kijk op de website van de belastingdienst klik hier
Bron: www.belastingdienst.nl

Zaken met Duitsland lopen scheef door bot gedrag

Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland. Maar we kennen de taal en gewoonten maar slecht. Daardoor lopen we elk jaar miljarden mis van Duitse handelspartners.

Dat stelt dr. Anne Bollmann, universitair docente Duitse taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. In Groningen beginnen slechts vijftien studenten per jaar aan een studie Duits; 20 studenten kiezen kiezen de taal als bijvak.

Dat lage aantal is zelfs een verbetering ten opzichte van de periode direct na de val van de Berlijnse muur, toen Duitsland in Nederland een erg slecht imago had. Het imago van Duitsland is volgens Bollman nu wel beter. Duits theater, films en technomuziek zijn hier populair. Ook bezoeken veel Nederlanders nu Berlijn.

Nederland loopt handel met Duitsland mis
In een recent onderzoek naar de beleving van Duits onder Nederlandse scholieren, geeft veertig procent aan dat Duits nuttig kan zijn om een baan te vinden. Toch gaan maar weinig scholieren later Duits studeren.

`Onbegrijpelijk`, vindt Bollmann. `Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland. Maar door gebrek aan kennis van de Duitse taal en cultuur lopen we miljarden euro’s aan handel mis`.

De omgangsvormen in het buurland kennen, kan een goede deal bespoedigen. Maar de grote fout die veel Nederlanders maken, is het snel tutoyeren van de gesprekspartner terwijl een Duitser formeel blijft. Daardoor kan onnodige irritatie ontstaan.

Teloorgang van Duits op universiteiten
Bollmann wil daarom dat taalonderwijs gecombineerd wordt met literatuur, cultuur en hedendaagse politiek. Voor een positief effect van deze verandering in het onderwijs moeten er, ondanks de komende pensioengolf onder leraren, wel genoeg goede docenten Duits blijven.

`Behalve in Groningen, biedt geen enkele universiteit nog een volledige opleiding Duits`, vertelt Bollmann. `Studenten in het Westen van het land pendelen tussen Amsterdam, Leiden en Utrecht om al hun colleges te kunnen volgen. En de universiteit van Nijmegen stuurt haar studenten Duits voor een belangrijk deel van hun opleiding over de grens.
Bron:Voor u gevonden op http://www.personeelsnet.nl/
Deel uw ervaringen met ons en plaats een bericht op onze blog

Acht redenen om van Duitsland te houden

Duitsland heeft een unieke plek in ons nationale bewustzijn. Tegen geen andere volk zijn de vooroordelen zo heftig en diepgeworteld. Voor veel Nederlanders zijn Duitsers nog altijd moffen (behalve die aardige medekampeerder uit Wuppertal, maar dat was geen ‘echte’ Duitser) en is Duitsland nog steeds Mofrika (behalve Keulen, Hamburg en Berlijn, want dat zijn geen ‘echte’ Duitse steden). Humorloosheid, stugheid en vreemdelingenhaat, daaraan zou je de ‘echte’ Duitser herkennen. Maar die bestaat natuurlijk net zo min als de ‘echte’ Nederlander. De vooroordelen houden dan ook zelden stand tegen een langduriger kennismaking met Duitsland. Want Duitsland is in veel opzichten een aangenaam land.

1. Duitsland is groen

Duitsland is een prachtig land, met een ongekend gevarieerd landschap. Van de krijtrotsen van het eiland Ruegen aan de Oostzeekust tot de besneeuwde toppen van de Beierse Alpen; vrijwel elke deelstaat kan zelfs de meest verwende toerist nog verrassen. Dat is mede te danken aan het voorbeeldige natuurbeheer en het ‘groene’ bewustzijn van de meeste Duitsers.
2. Duitse steden hebben allure

Voor de steden geldt hetzelfde als voor het landschap. Duitsland telt opmerkelijk veel aantrekkelijke steden en stadjes. Berlijn is zeker niet de mooiste hoofdstad van Europa, maar wel een van de levendigste. Hamburg is minstens zo kosmopolitisch als Amsterdam, en München heeft een allure die niet onderdoet voor die van Milaan. Maar vooral kleinere steden als Baden Baden, Bamberg, Erfurt en Rottweil bieden bezoekers een rijke geschiedenis en vaak schitterende architectuur.
3. Duitsers zijn gastrvij en beleefd

Generaliseringen verhullen uiteraard doorgaans meer dan ze verhelderen, maar vooruit: Duitsers zijn prettig in de omgang en gastvrij. Er wordt wel veel gekankerd: over het weer, de Nationalmannschaft, de bureaucratie en de politiek. Maar de klant in de winkel, aan het loket en bij de kassa wordt vrijwel altijd voorkomend behandeld.
4. Duitsers zijn grappig

Het hardnekkigste vooroordeel betreft het gebrek aan humor. Het is, zoals iedereen die een paar jaar in Duitsland heeft gewoond, zal kunnen beamen, niet waar. Het land heeft een lange satirische traditie. Er is een groot aantal goede, scherpe cabaretiers, vaak zonder het makkelijke moralisme van hun Nederlandse collega’s. Harald Schmidt en Stefan Raab zijn daar goede voorbeelden van. De komedies zijn onversneden geestig, net zoals het werk van veel jonge schrijvers. Neem Thomas Brussig, die een prachtige satire schreef over de val van de muur (Helden wie Wir). En de humor ligt op straat. Zo kun je voor zelfspot terecht in Keulen, voor ironie in Hamburg en moet je voor de zwartgallige, cynische Witz in Berlijn zijn.
5. Duits is een mooie taal

Het Duits is een prachtige taal. Wie wil horen hoe mooi Duits kan klinken, hoeft maar te luisteren naar de liederen van Brahms, Schubert en Schumann, of de teksten van Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine (vaak ook nog zeer geestig), Thomas Mann en Kurt Tucholsky te lezen.
6. Duitse tv is meer dan krimi’s

Duitsland is gezegend met een uitstekende pers. De kranten zijn met uitzondering van de boulevardpers degelijk, met breed geschakeerde berichtgeving en commentaren en meestal goed geschreven. Het weekblad Der Spiegel is ook buiten Duitsland een begrip. De publieke omroep biedt naast banale amusementprogramma’s, zouteloze soaps en oeverloze talkshows, ook voortreffelijke informatie, veel cultuur en uitstekende ‘krimi’s’.
7. Duitsland wemelt van theaters en orkesten

Ondanks forse bezuinigingen heeft geen enkel land zo veel eerste klas symfonieorkesten, operahuizen en theatergezelschappen. En niet alleen in erkende cultuurbolwerken, zoals Berlijn, München en Hamburg, maar ook in steden als Essen, Leipzig en Stuttgart.
8. Duitser houden van Nederland

Duitsland heeft acht buurlanden Het ligt dus voor de hand dat Duitsers zich niet zo obsessief met Nederland bezig houden als andersom. Niettemin, Nederlanders staan er in het algemeen goed op. ‘De’ Nederlander geldt als liberaal en tolerant, en Nederland als een unieke vrijhaven. Dat is natuurlijk ook een vooroordeel, maar dat maakt het leven voor ons in Duitsland nog aangenamer.
Bron: Intermediair wwekblad www.intermediar.nl
Deel uw ervaringen met ons en plaats een bericht op onze blog

Handelen met Duitsers: maak vooral geen grappen – Bedrijven – Z24.nl

Handelen met Duitsers: maak vooral geen grappen – Bedrijven – Z24.nl.

Duitsland-ABC: 10 tips om met Duitsers om te gaan