Berichten in categorie: Testament en Erfrecht

Erfrecht in Duitsland

Het Duitse erfrecht

Wanneer een Nederlander in Duitsland gaat wonen, krijgt hij of zij direct te maken met taal- en cultuurverschillen. Minder zichtbaar, maar zeker zo relevant zijn de veranderingen en bijzonderheden in de juridische status van deze Nederlanders. Deze worden vaak pas opgemerkt wanneer een Nederlander – woonachtig in Duitsland – overlijdt en de verdeling van een nalatenschap ter sprake komt.

Het recht van de nationaliteit
Stel een Nederlander woont op het moment van overlijden in Duitsland en heeft daar vermogen opgebouwd. Naar Duits recht is het recht van de nationaliteit van toepassing. Ook naar Nederlands recht geldt in beginsel het recht van de nationaliteit. Toch wordt uiteindelijk de erfopvolging bepaald volgens het recht van de staat waarin de overledene (ofwel: de erflater) op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats (gewöhnlicher Aufenthalt) had. Daarbij is van belang dat de erflater zich direct voor zijn dood tijdens een periode van minimaal vijf jaar ononderbroken in deze staat heeft opgehouden. In de praktijk betekent dit dat voor een Nederlander, die naar Duitsland verhuist, voor de eerste vijf jaar het Nederlandse erfrecht van toepassing blijft en na afloop van vijf jaar het Duitse erfrecht geldt.

Wettelijke erfopvolging
Net als in Nederland verdeelt men in Duitsland bij de wettelijke erfopvolging (Gesetzliche Erbfolge) familieleden in groepen. Erfgenamen van de eerste groep (Erste Ordnung) zijn de afstammelingen van de erflater (Erblasser). In eerste instantie zijn dit de kinderen. Wanneer een kind niet meer leeft, gaat het om zijn of haar afstammelingen, ofwel: de kleinkinderen en achterkleinkinderen van de overleden persoon. Erfgenamen van de tweede groep (Zweite Ordnung) zijn de ouders van de overleden persoon en hun afstammelingen, ofwel: vader, moeder, broer(s) en zus(sen) van de overledene. Zij komen enkel aan bod, wanneer er geen erfgenamen in de eerste groep bestaan. Erfgenamen van de derde groep (Dritte Ordnung) zijn de grootouders van de overledene en diens afstammelingen (tantes, ooms, neven en nichten). Erfgenamen van de vierde groep en verdere groepen (Vierte Ordnung und weitere Ordnungen) zijn de overgrootouders van de overledene en diens afstammelingen.

Wettelijke erfopvolging

Net als in Nederland verdeelt men in Duitsland bij de wettelijke erfopvolging (Gesetzliche Erbfolge) familieleden in groepen. Erfgenamen van de eerste groep (Erste Ordnung) zijn de afstammelingen van de erflater (Erblasser). In eerste instantie zijn dit de kinderen. Wanneer een kind niet meer leeft, gaat het om zijn of haar afstammelingen, ofwel: de kleinkinderen en achterkleinkinderen van de overleden persoon. Erfgenamen van de tweede groep (Zweite Ordnung) zijn de ouders van de overleden persoon en hun afstammelingen, ofwel: vader, moeder, broer(s) en zus(sen) van de overledene. Zij komen enkel aan bod, wanneer er geen erfgenamen in de eerste groep bestaan. Erfgenamen van de derde groep (Dritte Ordnung) zijn de grootouders van de overledene en diens afstammelingen (tantes, ooms, neven en nichten). Erfgenamen van de vierde groep en verdere groepen (Vierte Ordnung und weitere Ordnungen) zijn de overgrootouders van de overledene en diens afstammelingen.

Aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Het komt ook regelmatig voor dat iemand schulden heeft bij overlijden. Na het overlijden zouden de schulden op de erfgenamen over kunnen gaan. In Nederland is het mogelijk een erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. De erfgenamen hebben in principe drie maanden de tijd om te beslissen of zij de erfenis willen aanvaarden. In Duitsland is het niet mogelijk om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Bovendien is de termijn om over de aanvaarding te beslissen veel korter, namelijk zo´n zes weken. Als een erfgenaam in Duitsland woont en de erfenis wil verwerpen, moet hij dit binnen zes weken kenbaar maken aan het Nachlassgericht (de bevoegde rechtbank) of een desbetreffende verklaring laten opmaken door een Duitse notaris.

Erfgenamen in Nederland

Als de erfgenamen in Nederland wonen, gelden er andere termijnen. In dat geval heeft een erfgenaam namelijk zes maanden de tijd om over de aanvaarding te beslissen. Het is erg belangrijk dat er binnen deze periode onderzoek wordt gedaan naar de bezittingen en de schulden van de erflater. Het komt vaak voor dat erfgenamen niet weten dat de erflater bij overlijden schulden heeft. Binnen deze zes maanden moet de knoop worden doorgehakt: aanvaarden of verwerpen. De bevoegde rechtbank moet de (notariële) verklaring van de erfgenaam of erfgenamen voor afloop van de termijn van zes maanden hebben ontvangen.

Juridische ondersteuning

Het Duitse erfrecht kan complex overkomen, maar deskundige begeleiding kan u hierbij helpen. Graag geven wij u advies bij het openvallen van een grensoverschrijdende nalatenschap. Ook kunnen wij u helpen bij het opstellen van een overzicht van de bezittingen en schulden van een erflater, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken omtrent de aanvaarding van een erfenis. Neem bij vragen contact op met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.

Auteur: Alexander Crämer

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  Rechtsanwalt-STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater Siemensstraße 31 D-47533 Kleve – Bron :www.strick.de

Regel op tijd uw testament !

Belangrijke onderwerpen zijn het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer

Uw droom onze zorg !

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 300 Nederlanders in de laatste jaren

Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

Erfrecht in Duitsland

Wat is erfrecht en hoe werkt het?

Het erfrecht regelt wat na het overlijden van iemand met zijn of haar vermogen, de zogenoemde nalatenschap, moet gebeuren. Zowel naar het Nederlandse als naar het Duitse recht blijven goederen na het overlijden van de oorspronkelijke eigenaar niet zonder eigenaar. Op het moment van overlijden gaat elk vermogensbestanddeel dat tot de nalatenschap behoort, op een nieuwe eigenaar over, ook wanneer hij of zij hiervan niet op de hoogte is.

In de meeste rechtsstelsels van de wereld gaat de eigendom in een rechte lijn naar beneden (kinderen of kleinkinderen) of naar boven (ouders of grootouders) en bij gehuwde erflaters (gedeeltelijk) aan de echtgenoot of partner over. In het Duitse recht erven bijvoorbeeld de kinderen, wanneer de vader niet getrouwd is en drie kinderen heeft, elk een derde van de nalatenschap. Is hij wel getrouwd, erft de echtgenote volgens het erfrecht een kwart, afhankelijk van het huwelijksregime soms twee kwart. De rest wordt dan onder de kinderen voor gelijke delen verdeeld.

Een legaat is niet hetzelfde als een erfenis. Bij een legaat bepaalt de erflater in een testament dat de legataris een bepaald voorwerp uit de nalatenschap moet ontvangen, bijvoorbeeld een schilderij, een geldbedrag of de auto van de overledene. In dat geval moet de erfgenaam, de eigenaar van het voorwerp, dit aan de legataris overhandigen, die daarna de eigenaar wordt.

Zowel het Nederlandse als het Duitse recht kennen een zogenoemde wettelijke erfopvolging waarbij dus bij wet is bepaald wie erfgenaam wordt. Daarnaast kan volgens beide rechtsstelsels in principe elke volwassene een testament opstellen. Hierin kan hij of zij vastleggen wie erfgenaam wordt of wie een legaat ontvangt. Voor zover het testament aan de wettelijke vereisten voldoet (Nederland: notariële akte, Duitsland: handgeschreven of notariële akte), kan in het testament van de wettelijke erfopvolging worden afgeweken. De moeder kan daarom bepalen dat bijvoorbeeld maar een kind de erfgenaam wordt of een riendin, Greenpeace of iemand anders.

In Duitsland kunnen echtgenoten ook een gezamenlijk testament opstellen. Daarnaast kunnen twee of meerdere personen een erfovereenkomst afsluiten. Zij hoeven geen familie van elkaar te zijn. In beide gevallen is het testament of de erfovereenkomst uiterlijk vanaf het moment van overlijden van de eerste echtgenoot of partij, die de overeenkomst heeft afgesloten, bindend. Dit betekent dat het testament of de erfovereenkomst niet meer door de langstlevende kan worden gewijzigd. In de regel kan de langstlevende ook geen nieuw testament meer opstellen. In Nederland kent men deze regeling niet.

In beide rechtsstelsels bestaat er een legitieme portie. Legitieme portie betekent dat bepaalde personen, indien ze bij testament of erfovereenkomst zijn onterfd, wettelijk recht hebben op een deel van de erfenis. Deze regeling is bedoeld om de naaste familieleden te beschermen. In Nederland hebben de echtgenoot en de kinderen van de overledene recht op een legitieme portie. Naar Duits recht hebben ook ouders recht op een legitieme portie. Zowel in Nederland als in Duitsland bedraagt de legitieme portie de helft van het wettelijke erfdeel. Als een vader bijvoorbeeld een dochter en een zoon maar geen vrouw achterlaat, erven beide kinderen naar Nederlands recht elk de helft van de nalatenschap. Als de vader in een testament bepaalt dat de dochter alles krijgt, wordt zij bij het overlijden van de vader de enige eigenaar van zijn gehele nalatenschap. De zoon kan echter zijn legitieme portie opeisen. In dat geval moet de zus aan de broer de helft in geld betalen van wat de zoon volgens de wet zou hebben geërfd, namelijk een kwart van de nalatenschap. De zoon heeft dus geen aanspraak op specifieke bestanddelen van de nalatenschap, maar wel op het bedrag in geld.

Sinds 2015 is de Europese erfrechtverordening van kracht. Volgens die verordening wordt het toepasselijke erfrecht na het overlijden van een persoon op basis van zijn of haar laatste woonplaats bepaald. De nationaliteit speelt hierbij geen rol. Dit geldt ook voor personen die geen EU-burgers zijn, maar hier wonen. Wanneer dus iemand uit Duitsland, Italië of Oeganda in Amsterdam woont, is na zijn of haar overlijden op iedereen Nederlands erfrecht van toepassing.

De Europese erfrechtverordening staat een rechtskeuze toe, maar alleen voor het recht van het land waar men is geboren. Een in Duitsland woonachtige Nederlandse kan daarom in haar testament een keuze voor het Nederlandse erfrecht maken. Aangezien in Duitsland heteroseksuele partnerschappen – anders dan in Nederland – niet met het huwelijk gelijkgesteld zijn, kan een dergelijke rechtskeuze zinvol zijn om te voorkomen dat ouders recht hebben op een legitieme portie. Vooral in grensoverschrijdende situaties, dat wil zeggen wanneer het recht van meerdere landen van toepassing kan zijn, is het daarom raadzaam om juridisch advies in te winnen om dit zo goed mogelijk te regelen.

Manfred Richter,

Rechtsanwalt & Notar

+49 (5971) 80161 - 0

manfred.richter(at)alpmann-froehlich.de  Internet: www.alpmann-froehlich.de

 

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  alpmann-froehlich.de

Regel op tijd uw testament !

Belangrijke onderwerpen zijn het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer

Uw droom onze zorg !

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 350 Nederlanders in de laatste jaren

Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

Woning geerfd in Duitsland ? Let op termijn voor vrijstelling erfbelasting

Wie het huis van zijn ouders erft, hoeft geen erfbelasting te betalen indien hij of zij binnen zes maanden daar zelf intrekt, aldus de Bundesfinanzhof

.

Om na het overlijden van een ouder nog lang bezig te zijn met de afwikkeling van een erfenis is niet fijn. Soms zorgt een nalaten ook tot praktische problemen, zoals uit de volgende casus blijkt.

Twee broers waren de enige erfgenamen van hun op 05.01.2014 gestorven vader. Tot de erfenis behoorde onder andere een tweegezinswoning met een woonoppervlak van 120 vierkante meter. De vader van de broers woonde hier alleen tot aan zijn dood. Iets meer dan een jaar later na het overlijden van hun vader, op 20.02.2015, sloten de broers een overeenkomst (een zogenaamde Vermächtniserfüllungsvertrag), waarna enkel de eiser eigenaar werd van de woning. De inschrijving in het kadaster volgde op 02.09.2015. De woning werd tot die tijd niet bewoond. Vanwege de verouderde toestand van de woning, wilde de eisende broer er niet intrekken voordat de woning werd gerenoveerd. Pas in april 2016 heeft hij een bedrijf ingeschakeld voor de renovatie van de geërfde woning. De bouwwerkzaamheden begonnen in juni 2016, ruim twee jaar later na het overlijden van zijn vader.

Het Finanzamt stelde vast dat er erfbelasting verschuldigd en was van visie dat in dit geval de belastingvrijstelling voor gezinswoningen niet in acht moest worden genomen. Volgens het Finanzamt veronderstelt de belastingvrijstelling dat de erflater de woning tot aan het moment van successie voor eigen woondoeleinden heeft gebruikt of dat hij om dwingende redenen werd verhinderd het appartement voor zijn eigen woondoeleinden te gebruiken. De woning moet voor de erfgenaam daarnaast onmiddellijk na het overlijden van de erflater ter eigen gebruik als gezinswoning bestemd zijn. Een voorwaarde is dat het vloeroppervlak niet groter mag zijn dan 200 vierkante meter. Ook de belastingrechter vond dat bij de bovenstaande verkrijging erfbelasting verschuldigd was.

De Bundesfinanzhof bevestigt derhalve de afwijzing voor een belastingvrijstelling door het Finanzamt. De eiser heeft na de inschrijving in het kadaster niet zo spoedig mogelijk aangegeven dat de woning bestemd was voor eigen woondoeleinden.

Pas in april 2016, meer dan twee jaar na het overlijden en meer dan zes maanden na de inschrijving in het kadaster, schakelde de eiser een bedrijf in voor de renovatie van de woning. De eiser had niet uitgelegd en aannemelijk gemaakt dat hij niet verantwoordelijk was voor deze vertraging. Ten slotte wees het Bundesfinanzhof erop dat de eiser op de datum van de hoorzitting voor het Finanzgericht - dat wil zeggen twee jaar en acht maanden na de erfenis - nog steeds niet het geërfde huis was ingetrokken.

De slotsom is dat erfgenamen een woning van hun ouders belastingvrij kunnen erven als ze deze binnen zes maanden na het overlijden van hun ouder(s) intrekken en voor eigen woondoeleinden gaan benutten.

Copyright: Alexander Crämer

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  Rechtsanwalt-STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater Siemensstraße 31 D-47533 Kleve – Bron :www.strick.de

Een eerder bericht van deze auteur over het  erfrecht kunt u hier vinden

Erfrecht in Duitsland

Steeds meer Nederlanders gaan in Duitsland wonen. Naast de omschakeling wat cultuur en taal betreft ontstaan er door het leven in Duitsland een aantal veranderingen en bijzonderheden ten aanzien van de juridische status van deze Nederlanders. Bijvoorbeeld in geval van overlijden en de verdeling van een nalatenschap.

Erfcontract (Erbvertrag)

Een erfcontract (Erbvertrag) is een contract tussen twee of meerdere personen, waarin tenminste een persoon verklaringen aangaande zijn laatste wil verstrekt. En die kunnen, omdat er een contract bestaat, niet eenvoudig door de opsteller van het testament worden veranderd. Voor een erfrechtelijk verbintenis van deze aard bestaat vaak een heel praktische reden. De zoon van een zelfstandig ambachtsman bijvoorbeeld zal incidenteel slechts dan bereid zijn, om in het bedrijf van zijn vader te komen werken, indien hij in een erfcontract tot opvolger wordt verklaard.
Een erfcontract kan met iedere derde worden aangegaan. Voorwaarde voor afsluiting is dus niet een bestaand huwelijk noch een familiaire relatie. Her erfcontract dient in het bijzijn van een notaris te worden gesloten, waarbij alle contractpartners aanwezig dienen te zijn. Wordt in het kader van een erfcontract op een bindende wijze over het vermogen of delen daarvan (in het geval van een nalatenschap) beschikt, dan kan over deze delen in een laatste wilsbeschikking niet meer anders worden bepaald. Dus een later testament is niet meer mogelijk of zou in ieder geval ongeldig zijn.

Desondanks bestaan er verschillende juridische mogelijkheden om na sluiting van dergelijke contracten zich hiervan te ontdoen, bijv. door eensgezinde opheffing, een overeengekomen recht om afstand te doen door de contractspartij, betwisting of scheiding.

Huwelijkse voorwaarden

Met huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld. Als huwelijkse voorwaarden wordt het scala van vermogensrechtelijke regelingen aangeduid, dat dient te voldoen aan de gezamenlijke nastreving van de doelen binnen het huwelijk. Het Duitse recht kent drie erfrechtelijk relevante variaties:

1. De Zugewinngemeinschaft (wettelijk deelgenootschap)
2. De Gütertrennung (scheiding van goederen/huwelijkse voorwaarden)
3. De Gütergemeinschaft (gemeenschap van goederen)

Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel is in Duitsland de Zugewinngemeinschaft. Op echtgenoten is dit stelsel van toepassing voor zover niet bij huwelijkse voorwaarden anders is overeengekomen. Bij de Zugewinngemeinschaft vindt bij overlijden de compensatie van de vermogensaanwas plaats doordat het wettelijk erfdeel (Pflichtteil) van de echtgenoot (1/4) met een ¼ deel wordt verhoogd. Zodoende bedraagt het erfdeel van de overlevende erfnemer de helft van de nalatenschap van de erflater; de andere rechthebbenden moeten dientengevolge de resterende helft delen.

De huwelijkse voorwaarden kunnen d.m.v. een huwelijkscontract door de echtgenoten worden bepaald. Bij Gütertrennung vindt er geen compensatie van de vermogensaanwas plaats. Ook de forfaitaire verhoging van het erfdeel blijft in dit geval achterwege. De huwelijkse voorwaarden kunnen echter alleen bij een notariële akte van huwelijkse voorwaarden worden overeengekomen.

Dit is ook zo bij de Gütergemeinschaft. Bij deze in de praktijk zeer ongebruikelijke vorm van huwelijkse voorwaarden bestaan er geen erfrechtelijke bijzonderheden. Het blijft ook hier bij het normale wettelijke erfrecht van de overlevende echtgenoot zonder compensatie vermogensaanwas, dus ook zonder verhoogd wettelijk erfdeel.

Samenwonen in Duitsland

Het Duitse erfrecht houdt in eerste instantie rekening met familie en bloedverwantschap. Steeds vaker bestaan er echter samenlevingsvormen die noch op afstamming, noch op een huwelijk berusten. In het Bürgerliche Gesetzbuch, met name in het erfrecht, wordt een dergelijke samenlevingsvorm niet erkend.

De samenleving van ongehuwden is in Duitsland wettelijk slechts geregeld voor homosexuele paren. Dat betekent dat tussen niet met elkaar gehuwde partners geen wettelijk erfrecht (gesetzliches Erbrecht) en daarmee bijvoorbeeld ook geen wettelijk erfdeel (Plichtteilsrecht) bestaat. Worden zij tot erfgenamen benoemd, dan moeten zij een legitieme portie aan de ouders of de kinderen betalen.

Als twee partners bijvoorbeeld een huis kopen en zijn niet getrouwd, dan worden zij juridisch gezien als twee mensen die samen een woning kopen en enkel een gezamenlijke huishouding voeren. Hetzelfde geldt ook voor een geregistreerd partnerschap plus het daarbij behorende samenlevingscontract, aangezien de partnerregistratie, zoals men die in Nederland kent, in Duitsland niet wordt erkend. Dit betekent bijvoorbeeld dat na overlijden de partner fiscaal en voor wat betreft de positie richting kinderen als een niet verwante wordt beschouwd.

Het is derhalve aan te bevelen dat samenlevenden contractueel regelingen treffen in het bijzonder wanneer in Duitsland onroerend goed wordt gekocht of wanneer de kosten voor het dagelijkse leven niet door beide in gelijke omvang worden betaald. Het is raadzaam dat samenwonenden te allen tijde een testament laten opstellen. Ouders houden recht op hun wettelijk erfdeel (Pflichtteil).

Gerelateerd bericht van dezelfde auteur over het successierecht  Lees meer  Copyright: Christian Theissen

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  Rechtsanwalt-STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater Siemensstraße 31 D-47533 Kleve – Bron :www.strick.de

Regel op tijd uw testament !

Belangrijke onderwerpen zijn het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer

Uw droom onze zorg !

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 300 Nederlanders in de laatste jaren

Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

Erfrecht en belasting voor Nederlanders in Duitsland

Testament in Duitsland – Erfrecht in Duitsland – De Europese erfrechtsverordening en de rechtskeuze

Steeds meer Nederlanders verhuizen naar Duitsland, met name pensiondos maar vergeten toch vaak vroegtijdig hun testament te regelen. Sinds 2015 is de Europese erfrachtverordening in werking en bepaalt de toepassing op erfopvolging in de nalatenschap van overleden personen.

Met deze verordening wil men voorkomen dat verschillende rechtstelsels van toepassing op een nalatenschap zouden kunnen zijn.

Meerdere notarissen in de grensregio hebben zich op dit gebied gespecialiseerd. Vraag om meer informatie via de mail.

 

Uw droom – onze zorg !

Erfrecht en belasting voor Nederlanders in Duitsland

Lezing met als titel Regel uw erfrecht & bespaar belasting!

Datum: 22 juni
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Hotel von Euch, Kuhstraße 21-25, D-49716 Meppen Duitsland

Countus organiseert samen met Vechtstede Notarissen een lezing met als titel Regel uw erfrecht & bespaar belasting! Hoe kunt u met een goed testament veel problemen en ook belasting besparen. Eveneens worden de consequenties van het nieuwe verdrag met Duitsland voor zowel particulieren en ondernemers behandeld.

Lees meer op de website van Countus accountants&adviseurs

 

Uw droom – onze zorg !

Europese Erfrechtverordening – Wat verandert er op 17 augustus 2015

Europese Erfrechtverordening

Belangrijk nieuws voor Nederlanders die in Duitsland wonen.

Wat is het geval?

Nederlanders die in Duitsland wonen krijgen, zoals ze allemaal wel weten, te maken met Nederlandse en Duitse wet- en regelgeving. Op het gebied van belastingen, zorg, verzekeringen, noem maar op. Vanaf 17 augustus 2015 komt daar ook het erfrecht bij. Wat is het geval? Wanneer een Nederlander die in Duitsland is gaan wonen, overlijdt dan wordt zijn erfenis geregeld volgens de Nederlandse erfwet. Het internationale recht bepaalt dat je in zo’n geval moet kijken naar de wet van het land waarvan de overledene de nationaliteit bezat. Niet naar het recht van het land waar de overledene woonde. Voor Nederlanders die in Duitsland zijn gaan wonen blijft dus de Nederlandse wet van toepassing en verandert er wat erfrecht betreft dus niets. Dit is straks niet meer automatisch zo.

Wat verandert er op 17 augustus 2015?

Op 17 augustus 2015 treedt de zogenaamde Europese Erfrechtverordening in werking. Hierin is geregeld dat als een Nederlander overlijdt die ten tijde van zijn overlijden in Duitsland woonde, zijn of haar erfenis vererft volgens de regels van het Duitse recht. Op dit moment is dat nog anders. Nu is het zo dat in zo’n geval het Nederlandse recht geldt. Een uitzondering op deze regel zou alleen spelen wanneer de erflater al langer dan 5 jaar in Duitsland woonde en geen of nauwelijks banden met Nederland meer had. Als je in Duitsland woont wordt dus straks jouw erfenis geregeld volgens het Duitse recht. Jouw nabestaanden krijgen te maken met de Duitse wet. Deze verschilt nogal van de Nederlandse. Zo is bijvoorbeeld de positie van de langstlevende partner heel anders geregeld. Volgens de Nederlandse wet kunnen kinderen hun erfdeel pas opeisen na het overlijden van de langstlevende partner. De langstlevende kan ook alleen beschikken over de echtelijke woning. Hij of zij heeft geen handtekeningen nodig van de kinderen bij verkoop of het vestigen van een hypotheek. In het Duitse recht moet de partner veel meer rekening houden met de positie van de kinderen. Ook bij zaken als de voogdij over de minderjarige kinderen en het beheer van hun erfenissen kunnen er verschillen zijn.

Wat kun je doen?

Om er zeker van te zijn dat jouw erfenis wordt geregeld door de Nederlandse wet moet je een testament maken. Gewoon bij een Nederlandse notaris. In dit testament kun je kiezen voor het Nederlandse recht. Zoals gezegd ben je er dan zeker van dat jouw partner verzorgd achter blijft en niet gedwongen kan worden de kinderen uit te betalen. Als je dan toch een testament maakt kun je direct ook andere, belangrijke zaken regelen. Zo kun je bepalingen opnemen die er voor zorgen dat je erfbelasting voorkomt of bespaart. Verder kun je de voogdij regelen voor de kinderen en iemand aanwijzen die hun erfenis beheert. In geval je kinderen hebt uit een eerdere relatie is een testament ook vaak onmisbaar. Je ex-partner zou immers als ouder ook de beschikking kunnen krijgen over de erfenis van minderjarige kinderen die zijn geboren uit de eerdere relatie. Woon je samen met iemand en ben je niet getrouwd dan is een testament (en samenlevingscontract) eveneens aan te bevelen. Op die manier mis je niet de vrijstelling van erfbelasting en stel je het partnerpensioen veilig.

Toch gaan voor het Duitse recht?

Natuurlijk kunnen er ook argumenten zijn om het Duitse erfrecht van toepassing te laten zijn. Laat je dan wel goed voorlichten over de inhoud en werking van het Duitse recht. Bijvoorbeeld door een Duitse notaris.

Copyright / Bron : Met vriendelijke toestemming van Jan Hölscher van Hölscher / Davids Notarissen
Website: www.holscherdavids.nl/

De notaris in Duitsland – Der Notar

De taken van de notaris

Nieuwbouw of bestaande bouw kan juridisch alleen in combinatie met een stuk grond verworven worden. Voor iedere overeenkomst, waarin iemand de eigendom van grond verwerft of overdraagt, is een notariele akte vereist. Niet alleen de Auflassung, maar ook het Kaufvertrag zelf moeten daarom notarieel vastgelegd worden. Een voorlopig koop contract zoals in Nederland gebruikelijk bestaat niet in Duitsland. Wie zeker wil zijn dat hij het stuk grond (...met de woning erop) in eigendom verkrijgt, dient aan te dringen op een spoedige afspraak bij de notaris.

Lees meer 

De aankoop van een woning in Duitsland is een van de meest ingrijpende beslissingen in uw leven waarbij een verkeerde keuze op basis van onvoldoende kennis of emotie grote gevolgen kan hebben.  Een aankoopmakelaar helpt u zowel bij het vinden als bij het kopen van een huis. Hij houdt u bij de bezichtiging van uw mogelijke droomhuis met beide benen op de grond en voorkomt dat u wordt verleid door trucs van de verkopende makelaar.

Successierecht in Duitsland

Steeds meer Nederlanders gaan in Duitsland wonen. Naast de omschakeling wat cultuur en taal betreft ontstaan er door het leven in Duitsland een aantal veranderingen en bijzonderheden ten aanzien van de juridische status van deze Nederlanders. Bijvoorbeeld in geval van overlijden en de verdeling van een nalatenschap. Nadat in de vorige uitgaves resp. de wettelijke erfopvolging en de legitieme portie alsmede het testament en het erfcontract aan de orde waren, gaat het in deze editie van de nieuwsbrief om successierechten (Erbschaftssteuer).

Successierechten
De Duitse Belastingdienst ontvangt krachtens erfrecht ook zijn aandeel van een nalatenschap. Voor in Duitsland aanwezig vermogen (onroerend goed, bankrekening enz.) is successierecht aan de Duitse fiscus verschuldigd. Het successierecht is onafhankelijk van het toepasselijke materiële erfrecht, d.w.z. onafhankelijk of men de goederen erft overeenkomstig Duits of Nederlands recht. De hoogte van het te betalen successierecht is afhankelijk van de relatie tussen erfgenaam en erflater.

Duitsland kent drie verschillende tarieven, al naar gelang de graad van verwantschap. De hoogte van de belasting wordt berekend aan de hand van de waarde van de nalatenschap. Voor echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders (Steuerklasse I) loopt het tarief op van 7% tot maximaal 30%. Voor broers, zussen, kinderen van broers en zussen (Steuerklasse II) en voor schenkingen aan ouders/grotouders geldt een tarief van 15% tot maximaal 43%. De overige verkrijgers (Steuerklasse II) worden belast tegen een tarief dat oploopt van 30% tot maximaal 50%.

Het Duitse successierecht kent voor de diverse verkrijgers vrijstellingen. De Persönliche Freibeträge binnen de Erbschaftssteuer zijn voor echtgenoten € 500.000, voor kinderen € 400.000, voor kleinkinderen € 200.000 en voor de overige verkrijgers binnen Steuerklasse I €100.000. Voor broers en zussen (Steuerklasse II) liggen de vrijstellingen bij € 20.000. Dezelfde som geldt voor de overige verkrijgers van Steuerklasse III (€ 20.000). Voor echtgenoten en kinderen kan de vrijstelling onder bepaalde omstandigheden worden verhoogd om te voorzien in het levensonderhoud (Besonderer Versorgungsfreibetrag: echtgenoten: € 256.000, kinderen al naar gelang hun leeftijd tussen € 10.300 en € 52.000).

In Duitsland kunnen bovenstaande bedragen na een overlijden eenmalig belastingvrij worden overgedragen. De genoemde vrijstellingen zijn ook van toepassing op schenkingen tussen levende personen, hetzij als eenmalig bedrag, hetzij in de vorm van periodieke schenkingen (uitzonderingen: voor ouders en grootouders geldt in dit geval Steuerklasse II; de besondere Versorgungsfreibetrag valt weg).

Ontvangt een rechthebbende meer dan de bovengenoemde Freibeträge, treden de verschillende belastingtarieven in werking. Erft bijvoorbeeld een echtgenote een bedrag van € 550.000, moet zij aan de Duitse fiscus over het bedrag van 50.000 euro 7% successierechten betalen. Erft een kind een bedrag van € 6 miljoen, moet hij of zij over het bedrag van 5.600.000 euro 30% aan successierechten betalen. De Duitse Erbschaftssteuer kent de hier volgende heffingen:

Waarde van de belastingplichtige verkrijgingen
tot en met % naar Steuerklasse

euro I II III
75.000 7 15 30
300.000 11 20 30
600.000 15 25 30
6.000.000 19 30 30
13.000.000 23 35 50
26.000.000 27 40 50
Meer dann 26.000.000 30 43 40

Vaak wordt aan al de hier boven en in de vorige vier nieuwsbrieven genoemde aspecten weinig aandacht geschonken. Toch is het, om onaangename verrassingen te voorkomen, bij een langer verblijf in Duitsland ons inziens zeker raadzaam, de planning van een nalatenschap met behulp van een jurist/specialist te maken.

 

Copyright: Christian Theissen

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  Rechtsanwalt-STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater Siemensstraße 31 D-47533 Kleve – Bron :www.strick.de

Een eerder bericht van deze auteur over het  erfrecht kunt u hier vinden

Testament en wonen in Duitsland – Erf-en successierecht in Duitsland

De eerste vijf jaar dat u in Duitsland woont, blijft het Nederlandse erfrecht gelden. Daarna wordt het Duitse erfrecht van kracht. Dit kunt u voorkomen door bij een Nederlandse notaris een testament op te laten stellen.

Rechtskeuze
Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Het resultaat daarvan is dat het Duitse erfrecht direct gaat gelden na een verhuizing.
Bron: Vechtstede Notarissen
Lees meer op de website van Vechtstede Notarissen hier

Als Nederlander in Duitsland moet u op tijd uw zaken regelen

Hieronder zal een voorbeeld volgen van een situatie waarin een Nederlands echtpaar met kinderen in Duitsland woont. Voorkom problemen en neem in ieder geval tijdig contact op met uw notaris.

Drie onderwerpen worden kort toegelicht:
- Het erfrecht.
- Het huwelijksgoederenrecht.
- De volmacht.
Niet aan de orde komen vragen als hoe het zit met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting of welke regels er gelden voor Nederlandse ondernemingen in Duitsland.

Het erfrecht.
Welke regels gelden er als u als Nederlander in Duitsland woont?

Na vijf jaar
De eerste vijf jaar blijft het Nederlandse erfrecht gelden. Na vijf jaar gaat het Duitse erfrecht gelden. Dit kunt u voorkomen door bij een Nederlandse notaris een testament op te stellen en daarin een rechtskeuze uit te brengen voor het Nederlandse recht. Duitsland accepteert die rechtskeuze.

Het Nederlandse recht geeft veel meer zekerheid voor de langstlevende: als het Duitse recht zou gelden, zouden de kinderen hun legitieme portie kunnen opeisen. Als u kiest voor het Nederlandse recht, kunnen de kinderen dit niet!

De eerste vijf jaar
Maar ook in de eerste vijf jaar is het belangrijk een testament te maken, mede met het oog op de afwikkeling van de erfenis en de bescherming van de kinderen tegen bijvoorbeeld een echtscheiding (u kunt uw schoonkind als ‘koude kant’ uitsluiten als uw kind onverhoopt in echtscheiding raakt).

Belasting besparen
Ten slotte geldt dat met het oog op het successierecht een testament veel belasting kan besparen voor de langstlevende en/of de kinderen. Hier speelt onder meer een rol dat in de eerste tien jaar dat u in Duitsland woont, zowel Nederland als Duitsland (dus dubbelop!) successierecht kunnen heffen.

Het huwelijksgoederenrecht.
Welke regels gelden er als u als Nederlander in Duitsland woont?

Na tien jaar
De eerste tien jaar blijft het Nederlandse huwelijksvermogensrecht gelden. Na tien jaar gaat het Duitse recht gelden. Dit kunt u voorkomen door bij een Nederlandse notaris een rechtskeuze uit te brengen voor het Nederlandse recht. Duitsland accepteert die rechtskeuze.
Dit is vooral van belang wanneer u op huwelijksvoorwaarden gehuwd bent, maar kan ook van belang zijn als u in ‘gemeenschap van goederen’ bent gehuwd.

De eerste tien jaar
Maar ook in de eerste tien jaar kan het belangrijk zijn om een rechtskeuze uit te brengen, bijvoorbeeld omdat dit ook betrekking kan hebben op de vraag welke regels er gelden bij een echtscheiding. U kunt dan voor het Nederlandse recht kiezen.

Samenwoners
Voor de goede orde: voor samenwoners is in Duitsland heel weinig geregeld. Het verdient aanbeveling om als samenwoners te overwegen om een boterbriefje te halen! Denkt u er dan wel aan vooraf huwelijksvoorwaarden op te stellen. Voor meer informatie bent u hartelijk welkom.

De volmacht.
Wat gebeurt er als u zelf niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen?

Om te voorkomen dat uw partner naar de Nederlandse of Duitse rechter moet om bewind/curatele aan te vragen, kunt u uw partner een algemene notariële volmacht geven, die zowel in Nederland als Duitsland werkt. Daarnaast kunt u ook uw kinderen volmacht geven. Bij een volmacht aan de kinderen wordt meestal wel een aantal waarborgen ingebouwd (bijvoorbeeld dat de kinderen samen moeten tekenen en dat er een doktersverklaring moet komen waaruit blijkt dat u zelf niet meer kunt tekenen).

(Met toestemming integraal overgenomen van de >website< van Vechtstede Notarissen in Hardenberg)