Berichten met tag: erfrecht in Duitsland

Welke informatieverplichtingen heeft de verkoper van onroerend goed in Duitsland?

Casus

Verkopers van onroerend goed kunnen mogelijk strengere informatieverplichtingen krijgen, zoals het informeren over mogelijke renovatiekosten. Het Bundesgerichtshof (BGH) behandelde in mei 2023 een zaak uit Hannover en stelde een vonnis van het Oberlandesgericht (OLG) Celle ter discussie, waarin de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de koper werd gelegd. In principe is iedereen zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde informatie. De concrete verdeling van de informatieverplichtingen en plicht tot opheldering moet echter zorgvuldig worden onderzocht in elk afzonderlijk geval.

Tijdens de behandeling werd onder andere gediscussieerd over het feit dat de verkoper de documenten met betrekking tot het object in een virtuele dataroom had geplaatst om de koper in staat te stellen ze zorgvuldig te onderzoeken (due diligence). Maar kon zij ervan uitgaan dat geïnteresseerden dit zelfstandig zouden controleren? Of moet er duidelijk worden gewezen op speciale - met name achteraf verstrekte - documenten? Volgens Brückner kan het ook een verschil maken of de documenten bedoeld zijn als expertiserapporten, waarin specifiek naar gebreken wordt gezocht, of dat ze bedoeld zijn voor financieringsvragen bij een bank.

De advocaat van de koper zei dat de verkoper vanaf het begin een alomvattend beeld moet geven in een dergelijke dataroom. Als er achteraf iets wordt toegevoegd, moet hij daarop wijzen.

In het concrete geval gaat het om de aankoop van meerdere commerciële eenheden in een groot gebouwencomplex voor meer dan 1,5 miljoen euro. De eisende vennootschap voelt zich bedrogen omdat ze te laat op de hoogte werd gesteld van de hoge kosten voor het onderhoud van het gemeenschappelijk eigendom. Het verslag van een belangrijke vergadering van mede-eigenaars werd pas drie dagen voor de ondertekening van het contract in de dataroom geplaatst door de verkoper. Volgens de eiseres gebeurde dit "stiekem" en werd het haar "toegeschoven".

Er was tot 50 miljoen euro begroot voor de renovatie. Omdat de meerderheidsaandeelhouder niet wilde betalen, belandde de zaak voor de rechter.

In januari 2020 eindigde de procedure aanvankelijk met een schikking waarbij een speciale heffing zou worden opgelegd aan de eigenaren van de commerciële eenheden. Daarna vocht de eiseres de koopovereenkomst aan. Daarin verklaarde de verkoper onder andere dat er met uitzondering van één geen speciale heffingen waren besloten. Verder stond erin dat de verkoper de koper verslagen van de afgelopen drie jaar van de vergaderingen van mede-eigenaars had verstrekt en dat de koper op de hoogte was van de inhoud van de documenten.

De advocaat van de verkoper zei dat de koper de tekst van het contract elf dagen voor ondertekening had gekend. Als ze dan geen vragen stelde, was dat "volledig haar eigen schuld". De koper moet zorgvuldig kijken welke informatie hij nodig heeft en heeft. Wie het betreffende onroerend goed - het Ihme-Zentrum in de wijk Linden - ziet, kan de al jaren opgebouwde achterstand in renovatie waarnemen.

Het OLG Celle had geoordeeld dat er tot aan de ondertekening van het contract geen speciale heffing was besloten; in die zin had de verkoper geen onjuiste informatie verstrekt. Dit zal het gerechtshof - samen met de volledigheid van de documenten - ook nog onderzoeken.

Volgens de Duitse Vereniging van Makelaars (IVD) vindt een due diligence-onderzoek praktisch altijd plaats. "Elke koper controleert voorafgaand aan een aankoop of het object aan de verwachtingen voldoet." Meestal gebeurt dit echter niet georganiseerd of via derden. Dat gebeurt eigenlijk alleen bij grotere transacties of als het gebruikelijk is voor de koper.

Het gerechtshof zal naar verwachting in september 2023 een uitspraak doen in Karlsruhe. Mogelijk moet het OLG Celle ook nogmaals over de zaak oordelen.

Thomas Dillmann LLM, notaris Gespecialiseerde advocaat
Internationaal economisch recht | Bouw- en architectenrecht

Locatie: Rheine Telefoon: +49 (5971) 80161-36

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  alpmann-froehlich.de

Regel op tijd uw testament !

Belangrijke onderwerpen zijn het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer

Uw droom onze zorg !

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 350 Nederlanders in de laatste jaren

Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

Ik wil een huis kopen in Duitsland van geïnteresseerde naar eigenaar

U heeft – al dan niet via de makelaar – een huis in Duitsland te koop aangeboden gekregen. Wat zijn nu de nodige stappen teneinde het huis te kopen en eigenaar van het huis te worden?

 1. De notaris

 De eerste stap leidt u naar de notaris. In Duitsland is het gebruikelijk dat de koper de notaris bepaalt. U heeft de keuze, welke notaris u kiest. Alle notarissen in Duitsland zijn bevoegd, om koopcontracten omtrent onroerend goed te passeren. De notaris zal in eerste instantie inzage nemen in het “Grundbuch” (kadaster) teneinde te controleren, of de verkoper daadwerkelijk de eigenaar is en welke inschrijvingen in het kadaster bestaan (bijv. hypotheken, wegenrechten, vruchtgebruik enz.). De notaris vervaardigt naar aanleiding van de wensen van partijen een concept van het koopcontract en stuurt dit aan beide partijen ter controle. In Duitsland moet een koopcontract over onroerend goed in de notariële vorm gesloten worden. Desondanks is volgens het Europese recht een in gewone schriftvorm gesloten koopcontract rechtsgeldig en bindend, indien deze aan de vormvereisten in het land voldoet, waarin het gesloten werd. Een in Nederland ondertekend koopcontract over onroerend goed in Duitsland is derhalve rechtsgeldig, ook al is deze niet notarieel. Een dergelijk contract verplicht dan de partijen, om een koopcontract conform het Duitse recht te sluiten. De notaris beantwoordt vervolgens alle vragen van partijen en licht de bijzondere regelingen van het Duitse recht toe. Desgewenst wordt het concept aangepast, als partijen van de gebruikelijke regelingen afwijkende afspraken willen treffen (bijv. m.b.t. aansprakelijkheid, betalingstermijn enz.).

 1. Passeren van de notariële akte

Zijn partijen het eens omtrent de inhoud van het koopcontract en is de financiering geregeld, dan maken kopen en verkoper een afspraak bij de notaris waar beide tezamen moeten verschijnen. Vertegenwoordiging is mogelijk, waarbij voor een volmacht de notariële vorm vereist is. U kunt ook iemand als vertegenwoordiger zonder volmacht laten optreden, dan moet het contract later door u in de notariële vorm goedgekeurd worden. Dat is iets duurder, echter bijv. op grond van Corona-beperkingen wellicht zinvol. De notaris is verplicht om het koopcontract volledig aan partijen voor te lezen. Hierbij kunt u vanzelfsprekend nog vragen stellen, die de notaris zal beantwoorden. Met ondertekening van de notariële akte door beide partijen en de notaris is het koopcontract bindend gesloten.

 1. Afwikkeling van het contract

Betaling van de koopprijs en eigendomsoverdracht zijn in Duitsland afwijkend geregeld van wat u kent in Nederland. De koper betaalt de koopprijs niet van tevoren aan de notaris, hij betaalt te zijner tijd rechtstreeks aan de verkoper cq. de af te lossen bank. Teneinde te waarborgen dat de koper daadwerkelijk eigenaar wordt na betaling van de koopprijs zal de notaris onmiddellijk na het passeren van de notariële akte een zog. “Auflassungsvormerkung” in het kadaster laten inschrijven. Dat is een soort aankondiging dat de koper straks eigenaar van het onroerend goed wordt. Met de inschrijving van deze aankondiging is het kadaster geblokkeerd. Geen derde kan meer te goeder trouw eigenaar van het grondstuk worden. Bovendien moet de notaris bij de gemeente en wellicht andere overheidsinstanties navragen, of er een voorkooprecht bestaat en – zo ja – of dit uitgeoefend wordt. Dergelijke rechten kunnen bestaan i.v.m. milieubescherming, de monumentenwet enz. Bovendien moet de notaris een financierende bank, voor welke bijv. een hypotheek ingeschreven staat in het kadaster aanschrijven teneinde een “Löschungsbewilligung” te verkrijgen. Dat is de toestemming van de bank dat de hypotheek doorgehaald wordt. De bank zal deze toestemming verlenen als gewaarborgd is dat uit de koopprijs de resterende schuld aan de bank betaald wordt.

 1. Betaling van de koopprijs
  Is aan alle voornoemde voorwaarden voldaan, met name de “Auflassungsvormerkung” ingeschreven in het kadaster, dan schrijft de notaris aan de koper dat nu de koopprijs opeisbaar is en de koper deze nu moet betalen aan de verkoper. Afhankelijk van de omstandigheden zal het meestal vier tot zes weken duren, voordat de notaris alle nodige verklaringen bij elkaar heeft. In het contract wordt meestal afgesproken dat de koper binnen zeven tot tien dagen na ontvangst van de brief van de notaris moet betalen, anders komt hij in verzuim.

  1. Financiering

  Wenst de koper voor de betaling van de koopprijs gebruik te maken van een financiering, dan is nog een tussenstap nodig, en wel om de volgende reden: De bank verstrekt een lening niet zonder een zekerheid in de vorm van een hypotheek (“Grundschuld” of “Hypothek”). Echter is slechts de eigenaar van het grondstuk gerechtigd, om een dergelijke zekerheid in het kadaster in te laten schrijven. De eigendom aan het grondstuk gaat echter pas na betaling van de koopprijs over. Teneinde dit probleem op te lossen verstrekt de verkoper in het koopcontract een volmacht aan de koper, met welke deze reeds vóór de eigendomsoverdracht het onroerend goed mag belasten. De verkoper doet dit – en dat wordt zowel in het koopcontract als ook in de hypotheekakte geregeld – slechts onder de voorwaarde dat de bank slechts dan en voor zover rechten uit de hypotheek mag ontlenen, als zij daadwerkelijk betalingen aan de verkoper heeft verricht. De koper moet dan nogmaals bij de notaris verschijnen en de hypotheekakte ondertekenen.

  1. Eigendomsoverdracht

  De verkoper dient vervolgens de ontvangst van de koopprijs te bevestigen. De koper kan de betaling ook door een bankverklaring aantonen. Na ontvangst van één van deze verklaringen zal de notaris de eigendomsoverdracht, die reeds in de koopakte is verklaard, bij het kadaster indienen, mits hij intussen een bevestiging van de belastingdienst heeft ontvangen dat de koper de overdrachtsbelasting heeft ontvangen. De notaris zal na ondertekening van de koopakte een afschrift aan de belastingdienst sturen, deze bepaalt vervolgens de hoogte van de belasting en stuurt de koper een brief met het verzoek deze te betalen. Pas na betaling van de overdrachtsbelasting geeft de belastingdienst zijn akkoord met de eigendomsoverdracht tegenover de notaris, die deze pas dan mag indienen. Met inschrijving van de koper wordt deze de nieuwe eigenaar van het onroerend goed

  1. Overige afspraken, kosten

   In het koopcontract zijn regelingen opgenomen m.b.t. de aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele gebreken, de overgang van alle baten en lasten, de verdeling van de kosten voor notaris en kadaster en andere door partijen gewenste afspraken. De kosten van de notaris zijn in Duitsland wettelijk vastgelegd. Derhalve kost een koopcontract over onroerend goed bij iedere notaris in Duitsland hetzelfde bedrag, afwijkingen zijn wettelijk niet toegestaan. De hoogte is afhankelijk van de koopprijs en eventuele bijkomende afspraken. Bijv. is de betaling via een derdenrekening van de notaris, die in Duitsland slechts in buitengewone gevallen toegestaan is, behoorlijk duurder dan betaling via de voorstaand geschetste weg.

 

Manfred Richter,

Rechtsanwalt & Notar

+49 (5971) 80161 - 0

manfred.richter(at)alpmann-froehlich.de  Internet: www.alpmann-froehlich.de

 

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  alpmann-froehlich.de

Regel op tijd uw testament !

Belangrijke onderwerpen zijn het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer

Uw droom onze zorg !

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 350 Nederlanders in de laatste jaren

Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

Erfrecht in Duitsland

Wat is erfrecht en hoe werkt het?

Het erfrecht regelt wat na het overlijden van iemand met zijn of haar vermogen, de zogenoemde nalatenschap, moet gebeuren. Zowel naar het Nederlandse als naar het Duitse recht blijven goederen na het overlijden van de oorspronkelijke eigenaar niet zonder eigenaar. Op het moment van overlijden gaat elk vermogensbestanddeel dat tot de nalatenschap behoort, op een nieuwe eigenaar over, ook wanneer hij of zij hiervan niet op de hoogte is.

In de meeste rechtsstelsels van de wereld gaat de eigendom in een rechte lijn naar beneden (kinderen of kleinkinderen) of naar boven (ouders of grootouders) en bij gehuwde erflaters (gedeeltelijk) aan de echtgenoot of partner over. In het Duitse recht erven bijvoorbeeld de kinderen, wanneer de vader niet getrouwd is en drie kinderen heeft, elk een derde van de nalatenschap. Is hij wel getrouwd, erft de echtgenote volgens het erfrecht een kwart, afhankelijk van het huwelijksregime soms twee kwart. De rest wordt dan onder de kinderen voor gelijke delen verdeeld.

Een legaat is niet hetzelfde als een erfenis. Bij een legaat bepaalt de erflater in een testament dat de legataris een bepaald voorwerp uit de nalatenschap moet ontvangen, bijvoorbeeld een schilderij, een geldbedrag of de auto van de overledene. In dat geval moet de erfgenaam, de eigenaar van het voorwerp, dit aan de legataris overhandigen, die daarna de eigenaar wordt.

Zowel het Nederlandse als het Duitse recht kennen een zogenoemde wettelijke erfopvolging waarbij dus bij wet is bepaald wie erfgenaam wordt. Daarnaast kan volgens beide rechtsstelsels in principe elke volwassene een testament opstellen. Hierin kan hij of zij vastleggen wie erfgenaam wordt of wie een legaat ontvangt. Voor zover het testament aan de wettelijke vereisten voldoet (Nederland: notariële akte, Duitsland: handgeschreven of notariële akte), kan in het testament van de wettelijke erfopvolging worden afgeweken. De moeder kan daarom bepalen dat bijvoorbeeld maar een kind de erfgenaam wordt of een riendin, Greenpeace of iemand anders.

In Duitsland kunnen echtgenoten ook een gezamenlijk testament opstellen. Daarnaast kunnen twee of meerdere personen een erfovereenkomst afsluiten. Zij hoeven geen familie van elkaar te zijn. In beide gevallen is het testament of de erfovereenkomst uiterlijk vanaf het moment van overlijden van de eerste echtgenoot of partij, die de overeenkomst heeft afgesloten, bindend. Dit betekent dat het testament of de erfovereenkomst niet meer door de langstlevende kan worden gewijzigd. In de regel kan de langstlevende ook geen nieuw testament meer opstellen. In Nederland kent men deze regeling niet.

In beide rechtsstelsels bestaat er een legitieme portie. Legitieme portie betekent dat bepaalde personen, indien ze bij testament of erfovereenkomst zijn onterfd, wettelijk recht hebben op een deel van de erfenis. Deze regeling is bedoeld om de naaste familieleden te beschermen. In Nederland hebben de echtgenoot en de kinderen van de overledene recht op een legitieme portie. Naar Duits recht hebben ook ouders recht op een legitieme portie. Zowel in Nederland als in Duitsland bedraagt de legitieme portie de helft van het wettelijke erfdeel. Als een vader bijvoorbeeld een dochter en een zoon maar geen vrouw achterlaat, erven beide kinderen naar Nederlands recht elk de helft van de nalatenschap. Als de vader in een testament bepaalt dat de dochter alles krijgt, wordt zij bij het overlijden van de vader de enige eigenaar van zijn gehele nalatenschap. De zoon kan echter zijn legitieme portie opeisen. In dat geval moet de zus aan de broer de helft in geld betalen van wat de zoon volgens de wet zou hebben geërfd, namelijk een kwart van de nalatenschap. De zoon heeft dus geen aanspraak op specifieke bestanddelen van de nalatenschap, maar wel op het bedrag in geld.

Sinds 2015 is de Europese erfrechtverordening van kracht. Volgens die verordening wordt het toepasselijke erfrecht na het overlijden van een persoon op basis van zijn of haar laatste woonplaats bepaald. De nationaliteit speelt hierbij geen rol. Dit geldt ook voor personen die geen EU-burgers zijn, maar hier wonen. Wanneer dus iemand uit Duitsland, Italië of Oeganda in Amsterdam woont, is na zijn of haar overlijden op iedereen Nederlands erfrecht van toepassing.

De Europese erfrechtverordening staat een rechtskeuze toe, maar alleen voor het recht van het land waar men is geboren. Een in Duitsland woonachtige Nederlandse kan daarom in haar testament een keuze voor het Nederlandse erfrecht maken. Aangezien in Duitsland heteroseksuele partnerschappen – anders dan in Nederland – niet met het huwelijk gelijkgesteld zijn, kan een dergelijke rechtskeuze zinvol zijn om te voorkomen dat ouders recht hebben op een legitieme portie. Vooral in grensoverschrijdende situaties, dat wil zeggen wanneer het recht van meerdere landen van toepassing kan zijn, is het daarom raadzaam om juridisch advies in te winnen om dit zo goed mogelijk te regelen.

Manfred Richter,

Rechtsanwalt & Notar

+49 (5971) 80161 - 0

manfred.richter(at)alpmann-froehlich.de  Internet: www.alpmann-froehlich.de

 

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  alpmann-froehlich.de

Regel op tijd uw testament !

Belangrijke onderwerpen zijn het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer

Uw droom onze zorg !

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 350 Nederlanders in de laatste jaren

Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

Erfrecht in Duitsland

Steeds meer Nederlanders gaan in Duitsland wonen. Naast de omschakeling wat cultuur en taal betreft ontstaan er door het leven in Duitsland een aantal veranderingen en bijzonderheden ten aanzien van de juridische status van deze Nederlanders. Bijvoorbeeld in geval van overlijden en de verdeling van een nalatenschap.

Erfcontract (Erbvertrag)

Een erfcontract (Erbvertrag) is een contract tussen twee of meerdere personen, waarin tenminste een persoon verklaringen aangaande zijn laatste wil verstrekt. En die kunnen, omdat er een contract bestaat, niet eenvoudig door de opsteller van het testament worden veranderd. Voor een erfrechtelijk verbintenis van deze aard bestaat vaak een heel praktische reden. De zoon van een zelfstandig ambachtsman bijvoorbeeld zal incidenteel slechts dan bereid zijn, om in het bedrijf van zijn vader te komen werken, indien hij in een erfcontract tot opvolger wordt verklaard.
Een erfcontract kan met iedere derde worden aangegaan. Voorwaarde voor afsluiting is dus niet een bestaand huwelijk noch een familiaire relatie. Her erfcontract dient in het bijzijn van een notaris te worden gesloten, waarbij alle contractpartners aanwezig dienen te zijn. Wordt in het kader van een erfcontract op een bindende wijze over het vermogen of delen daarvan (in het geval van een nalatenschap) beschikt, dan kan over deze delen in een laatste wilsbeschikking niet meer anders worden bepaald. Dus een later testament is niet meer mogelijk of zou in ieder geval ongeldig zijn.

Desondanks bestaan er verschillende juridische mogelijkheden om na sluiting van dergelijke contracten zich hiervan te ontdoen, bijv. door eensgezinde opheffing, een overeengekomen recht om afstand te doen door de contractspartij, betwisting of scheiding.

Huwelijkse voorwaarden

Met huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld. Als huwelijkse voorwaarden wordt het scala van vermogensrechtelijke regelingen aangeduid, dat dient te voldoen aan de gezamenlijke nastreving van de doelen binnen het huwelijk. Het Duitse recht kent drie erfrechtelijk relevante variaties:

1. De Zugewinngemeinschaft (wettelijk deelgenootschap)
2. De Gütertrennung (scheiding van goederen/huwelijkse voorwaarden)
3. De Gütergemeinschaft (gemeenschap van goederen)

Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel is in Duitsland de Zugewinngemeinschaft. Op echtgenoten is dit stelsel van toepassing voor zover niet bij huwelijkse voorwaarden anders is overeengekomen. Bij de Zugewinngemeinschaft vindt bij overlijden de compensatie van de vermogensaanwas plaats doordat het wettelijk erfdeel (Pflichtteil) van de echtgenoot (1/4) met een ¼ deel wordt verhoogd. Zodoende bedraagt het erfdeel van de overlevende erfnemer de helft van de nalatenschap van de erflater; de andere rechthebbenden moeten dientengevolge de resterende helft delen.

De huwelijkse voorwaarden kunnen d.m.v. een huwelijkscontract door de echtgenoten worden bepaald. Bij Gütertrennung vindt er geen compensatie van de vermogensaanwas plaats. Ook de forfaitaire verhoging van het erfdeel blijft in dit geval achterwege. De huwelijkse voorwaarden kunnen echter alleen bij een notariële akte van huwelijkse voorwaarden worden overeengekomen.

Dit is ook zo bij de Gütergemeinschaft. Bij deze in de praktijk zeer ongebruikelijke vorm van huwelijkse voorwaarden bestaan er geen erfrechtelijke bijzonderheden. Het blijft ook hier bij het normale wettelijke erfrecht van de overlevende echtgenoot zonder compensatie vermogensaanwas, dus ook zonder verhoogd wettelijk erfdeel.

Samenwonen in Duitsland

Het Duitse erfrecht houdt in eerste instantie rekening met familie en bloedverwantschap. Steeds vaker bestaan er echter samenlevingsvormen die noch op afstamming, noch op een huwelijk berusten. In het Bürgerliche Gesetzbuch, met name in het erfrecht, wordt een dergelijke samenlevingsvorm niet erkend.

De samenleving van ongehuwden is in Duitsland wettelijk slechts geregeld voor homosexuele paren. Dat betekent dat tussen niet met elkaar gehuwde partners geen wettelijk erfrecht (gesetzliches Erbrecht) en daarmee bijvoorbeeld ook geen wettelijk erfdeel (Plichtteilsrecht) bestaat. Worden zij tot erfgenamen benoemd, dan moeten zij een legitieme portie aan de ouders of de kinderen betalen.

Als twee partners bijvoorbeeld een huis kopen en zijn niet getrouwd, dan worden zij juridisch gezien als twee mensen die samen een woning kopen en enkel een gezamenlijke huishouding voeren. Hetzelfde geldt ook voor een geregistreerd partnerschap plus het daarbij behorende samenlevingscontract, aangezien de partnerregistratie, zoals men die in Nederland kent, in Duitsland niet wordt erkend. Dit betekent bijvoorbeeld dat na overlijden de partner fiscaal en voor wat betreft de positie richting kinderen als een niet verwante wordt beschouwd.

Het is derhalve aan te bevelen dat samenlevenden contractueel regelingen treffen in het bijzonder wanneer in Duitsland onroerend goed wordt gekocht of wanneer de kosten voor het dagelijkse leven niet door beide in gelijke omvang worden betaald. Het is raadzaam dat samenwonenden te allen tijde een testament laten opstellen. Ouders houden recht op hun wettelijk erfdeel (Pflichtteil).

Gerelateerd bericht van dezelfde auteur over het successierecht  Lees meer  Copyright: Christian Theissen

Met vriendelijke toestemming van het Kantoor  Rechtsanwalt-STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater Siemensstraße 31 D-47533 Kleve – Bron :www.strick.de

Regel op tijd uw testament !

Belangrijke onderwerpen zijn het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende erfenis, wettelijke en testamentaire erfopvolging, de soorten testament, rechtskeuze, vermogensoverdrachten en tal van andere belangrijke vraagstukken meer

Uw droom onze zorg !

Een huis in Duitsland kopen is geen broodje kopen

Gaarne zouden wij u ook bij de aankoop van een huis in Duitsland mogen begeleiden - zoals reeds meer dan 300 Nederlanders in de laatste jaren

Wilt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze service neem dan contact op

Erfrecht en belasting voor Nederlanders in Duitsland

Testament in Duitsland – Erfrecht in Duitsland – De Europese erfrechtsverordening en de rechtskeuze

Steeds meer Nederlanders verhuizen naar Duitsland, met name pensiondos maar vergeten toch vaak vroegtijdig hun testament te regelen. Sinds 2015 is de Europese erfrachtverordening in werking en bepaalt de toepassing op erfopvolging in de nalatenschap van overleden personen.

Met deze verordening wil men voorkomen dat verschillende rechtstelsels van toepassing op een nalatenschap zouden kunnen zijn.

Meerdere notarissen in de grensregio hebben zich op dit gebied gespecialiseerd. Vraag om meer informatie via de mail.

 

Uw droom – onze zorg !

Erfrecht en belasting voor Nederlanders in Duitsland

Lezing met als titel Regel uw erfrecht & bespaar belasting!

Datum: 22 juni
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Hotel von Euch, Kuhstraße 21-25, D-49716 Meppen Duitsland

Countus organiseert samen met Vechtstede Notarissen een lezing met als titel Regel uw erfrecht & bespaar belasting! Hoe kunt u met een goed testament veel problemen en ook belasting besparen. Eveneens worden de consequenties van het nieuwe verdrag met Duitsland voor zowel particulieren en ondernemers behandeld.

Lees meer op de website van Countus accountants&adviseurs

 

Uw droom – onze zorg !

Erfrecht en belasting voor Nederlanders in Duitsland

WONEN IN DUITSLAND:
ERFRECHT, HUWELIJKSVERMOGENSRECHT EN VOLMACHT
(UITGAVE 2015)
Deze brochure is bestemd voor Nederlanders die in Duitsland wonen. De situatie
waarin een Nederlands echtpaar met kinderen in Duitsland woont, zal als
uitgangspunt worden genomen. Is uw situatie anders, dan kunt u dit het beste
aan de notaris voorleggen.
Drie onderwerpen werden kort toegelicht:
1. Het erfrecht.
2. Het huwelijksgoederenrecht.
3. De volmacht.
Niet aan de orde komen vragen als hoe het zit met de inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting of welke regels er gelden voor Nederlandse
ondernemingen in Duitsland. (Lees meer in onderstaande brochures)

Download hier de samenvatting (pdf document) van de lezing van Vechtestede Notarissen, notaris Ronald Brinkman en Notaris Wolfgang Eule  op 26-08-2015 in Meppen

 1. erfrecht_en_belasting    2.vechtestede_notarissen

Regel uw erfrecht en bespaar belasting – Gratis lezing voor Nederlanders in Duitsland

U bent van harte welkom op woensdag 26 augustus om 19.30 uur in het Restaurant Kolpinghaus in de Kolpingstrasse 6 te Meppen / Emsland

Notaris Ronald Brinkman van Vechstede Notarissen te Hardenberg geeft een lezing over dit onderwerp en over de belangrijke veranderingen voor u in het erfrecht.

Gastspreker is de advocaat en Notaris Wolfgang Eule uit Neuenhaus

Meld u nu aan:
Uw naam, aantal personen en uw telefoonnummer is voldoende

Aanmelden kan :
per email naar [email protected] of per telefoon 0031 523 261 941

De notaris in Duitsland – Der Notar

De taken van de notaris

Nieuwbouw of bestaande bouw kan juridisch alleen in combinatie met een stuk grond verworven worden. Voor iedere overeenkomst, waarin iemand de eigendom van grond verwerft of overdraagt, is een notariele akte vereist. Niet alleen de Auflassung, maar ook het Kaufvertrag zelf moeten daarom notarieel vastgelegd worden. Een voorlopig koop contract zoals in Nederland gebruikelijk bestaat niet in Duitsland. Wie zeker wil zijn dat hij het stuk grond (...met de woning erop) in eigendom verkrijgt, dient aan te dringen op een spoedige afspraak bij de notaris.

Lees meer 

 

Europese Erfrechtverordening – Wat verandert er op 17 augustus 2015

Europese Erfrechtverordening

Belangrijk nieuws voor Nederlanders die in Duitsland wonen.

Wat is het geval?

Nederlanders die in Duitsland wonen krijgen, zoals ze allemaal wel weten, te maken met Nederlandse en Duitse wet- en regelgeving. Op het gebied van belastingen, zorg, verzekeringen, noem maar op. Vanaf 17 augustus 2015 komt daar ook het erfrecht bij. Wat is het geval? Wanneer een Nederlander die in Duitsland is gaan wonen, overlijdt dan wordt zijn erfenis geregeld volgens de Nederlandse erfwet. Het internationale recht bepaalt dat je in zo’n geval moet kijken naar de wet van het land waarvan de overledene de nationaliteit bezat. Niet naar het recht van het land waar de overledene woonde. Voor Nederlanders die in Duitsland zijn gaan wonen blijft dus de Nederlandse wet van toepassing en verandert er wat erfrecht betreft dus niets. Dit is straks niet meer automatisch zo.

Wat verandert er op 17 augustus 2015?

Op 17 augustus 2015 treedt de zogenaamde Europese Erfrechtverordening in werking. Hierin is geregeld dat als een Nederlander overlijdt die ten tijde van zijn overlijden in Duitsland woonde, zijn of haar erfenis vererft volgens de regels van het Duitse recht. Op dit moment is dat nog anders. Nu is het zo dat in zo’n geval het Nederlandse recht geldt. Een uitzondering op deze regel zou alleen spelen wanneer de erflater al langer dan 5 jaar in Duitsland woonde en geen of nauwelijks banden met Nederland meer had. Als je in Duitsland woont wordt dus straks jouw erfenis geregeld volgens het Duitse recht. Jouw nabestaanden krijgen te maken met de Duitse wet. Deze verschilt nogal van de Nederlandse. Zo is bijvoorbeeld de positie van de langstlevende partner heel anders geregeld. Volgens de Nederlandse wet kunnen kinderen hun erfdeel pas opeisen na het overlijden van de langstlevende partner. De langstlevende kan ook alleen beschikken over de echtelijke woning. Hij of zij heeft geen handtekeningen nodig van de kinderen bij verkoop of het vestigen van een hypotheek. In het Duitse recht moet de partner veel meer rekening houden met de positie van de kinderen. Ook bij zaken als de voogdij over de minderjarige kinderen en het beheer van hun erfenissen kunnen er verschillen zijn.

Wat kun je doen?

Om er zeker van te zijn dat jouw erfenis wordt geregeld door de Nederlandse wet moet je een testament maken. Gewoon bij een Nederlandse notaris. In dit testament kun je kiezen voor het Nederlandse recht. Zoals gezegd ben je er dan zeker van dat jouw partner verzorgd achter blijft en niet gedwongen kan worden de kinderen uit te betalen. Als je dan toch een testament maakt kun je direct ook andere, belangrijke zaken regelen. Zo kun je bepalingen opnemen die er voor zorgen dat je erfbelasting voorkomt of bespaart. Verder kun je de voogdij regelen voor de kinderen en iemand aanwijzen die hun erfenis beheert. In geval je kinderen hebt uit een eerdere relatie is een testament ook vaak onmisbaar. Je ex-partner zou immers als ouder ook de beschikking kunnen krijgen over de erfenis van minderjarige kinderen die zijn geboren uit de eerdere relatie. Woon je samen met iemand en ben je niet getrouwd dan is een testament (en samenlevingscontract) eveneens aan te bevelen. Op die manier mis je niet de vrijstelling van erfbelasting en stel je het partnerpensioen veilig.

Toch gaan voor het Duitse recht?

Natuurlijk kunnen er ook argumenten zijn om het Duitse erfrecht van toepassing te laten zijn. Laat je dan wel goed voorlichten over de inhoud en werking van het Duitse recht. Bijvoorbeeld door een Duitse notaris.

Copyright / Bron : Met vriendelijke toestemming van Jan Hölscher van Hölscher / Davids Notarissen
Website: www.holscherdavids.nl/

De notaris in Duitsland – Der Notar

De taken van de notaris

Nieuwbouw of bestaande bouw kan juridisch alleen in combinatie met een stuk grond verworven worden. Voor iedere overeenkomst, waarin iemand de eigendom van grond verwerft of overdraagt, is een notariele akte vereist. Niet alleen de Auflassung, maar ook het Kaufvertrag zelf moeten daarom notarieel vastgelegd worden. Een voorlopig koop contract zoals in Nederland gebruikelijk bestaat niet in Duitsland. Wie zeker wil zijn dat hij het stuk grond (...met de woning erop) in eigendom verkrijgt, dient aan te dringen op een spoedige afspraak bij de notaris.

Lees meer 

De aankoop van een woning in Duitsland is een van de meest ingrijpende beslissingen in uw leven waarbij een verkeerde keuze op basis van onvoldoende kennis of emotie grote gevolgen kan hebben.  Een aankoopmakelaar helpt u zowel bij het vinden als bij het kopen van een huis. Hij houdt u bij de bezichtiging van uw mogelijke droomhuis met beide benen op de grond en voorkomt dat u wordt verleid door trucs van de verkopende makelaar.

In Duitsland Wonen – Erfrecht

Ieder land heeft zijn eigen regels van erfrecht. Over het algemeen is bij overlijden wel duidelijk welk erfrecht geldt. In de meeste gevallen woonde de erflater op het moment van overlijden in het land waarvan hij ook de nationaliteit had. In zo'n geval is er niets aan de hand: het recht van het land van zijn nationaliteit - tevens het land van zijn woonplaats - is van toepassing. Dit geldt zowel voor Nederland als voor Duitsland.
Het wordt gecompliceerder indien een Nederlander op het moment van overlijden in Duitsland woont en in Duitsland vermogen heeft. Naar Duits recht is het recht van de nationaliteit van toepassing. Ook naar Neder-lands recht geldt in beginsel het recht van de nationaliteit. Echter, indien de erflater nauwere banden met een ander land had, geldt het recht van dat land. Het Nederlandse recht gaat ervan uit dat indien een Nederlander meer dan vijf jaar in een ander land woont er nauwere banden met het woonland bestaan. Na afloop van vijf jaren wijst het Nederlandse recht derhalve terug naar het Duitse recht dat deze terugverwijzing aanvaardt.

In de praktijk betekent dit dat voor een Nederlander die naar Duitsland verhuist voor de eerste vijf jaar het Nederlandse erfrecht van toepassing blijft en na afloop van vijf jaar geldt dan het Duitse erfrecht. Het Nederlandse recht biedt de Nederlander de mogelijkheid om een rechtskeuze te doen. Hij kan kiezen tussen het recht van het woonland en het recht van het land van zijn nationaliteit. Deze rechtskeuze moet echter  wel in een testament worden vastgelegd.

Voor informatie over uw specifieke situatie m.b.t. erf- en successierecht kunt u terecht bij Notariaat De Schans in Hardenberg (tel. +31 (0)523-273487).

Website - http://www.notariaatdeschans.nl (opent in nieuw venster).